Diabetológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Diabetológ

Diabetológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe a výskume diabetes mellitus, jeho akútnych a chronických komplikácií a ďalších preddiabetických syndrómov, metabolizmu cukrov, porúch metabolizmu tukov, aminokyselín a minerálov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212002 - Diabetológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  napr.: vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, geriatria, pneumológia a ftizeológia, pracovné lekárstvo, neurológia, oftalmológia, a pod.
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti spôsobenej komplikáciami ochorenia
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v diabetológii, poruchy látkovej premeny a výživy
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s chronickými komplikáciami diabetes mellitus, makrovaskulárnymi komplikáciami diabetes melitus, metabolickým syndrómom a pod.
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  zásady edukácie diabetikov, nutričný plán, všeobecné zásady, témy diétnej edukácie diabetického pacienta, sacharidové výmenné jednotky, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia, inviduálna a skupinová edukácia
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  diabetes mellitus, poruchy metabolizmu cukrov, dyslipidémií, metabolický syndróm, metabolizmus aminokyselín, fyziologickej výživy, porúch výživy v zmysle malnutrície, poruchy minerálového metabolizmu, poruchy metabolizmu sodíka, draslíka, chloridov, horčíka, vápnika a fosforu, akútne a chronické komplikáciie diabetes mellitus, zahŕňajúce mikrovaskulárne komplikácie (diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia, autonómna neuropatia a diabetická noha) a makrovaskulárne komplikácie (cievne ochorenia mozgu, postihnutie srdca u diabetikov a ischemická choroba dolných končatín), gestačný diabetes mellitus, diabetes v starobe a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení a stavov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  napr.: diabetes mellitus a preddiabetický syndróm, gestačný diabetes, akútne komplikácie (hyperglykémia, hypoglykémia a iné), chronické komplikácie (diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia, autonómna neuropatia, syndróm diabetickej nohy a pod.), makrovaskulárne komplikácie (cievne ochorenia mozgu, postihnutie srdca u diabetikov a ischemická choroba dolných končatín), metabolický syndróm, zvláštne situácie pri diabetes mellitus a pod.
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Špecifikácia:
  postupy a metódy liečby diabetes mellitus 1.a 2. typu, dyslipidémie, metabolického syndrómu, nastavenia na konvenčnú inzulínovú liečbu, nastavenia na intenzifikovanú inzulínovú liečbu vrátane práce s glukomerom a aplikátormi inzulínu, liečby pacientov s hypoglykémiou a hypergykémiou, liečby pacientov s akútnymi hyperglykemickým komplikáciami, liečby perorálnymi antidiabetikami, liečby akútnych komplikácií diabetes mellitus, vrátane práce s inzulínovou pumpou, diétneho režimu a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení
  Špecifikácia:
  princípy selfmonitoringu glykémie, anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, orálneho a intravenózneho glukózového tolerančného testu, stanovenia inzulínu a C-peptidu v krvi, glykovaného hemoglobínu a glykovaných plazmatických bielkovín, markerov autoimunitného postihnutia beta buniek pankreasu, HLA typizácie a iných genetických markerov, ketolátok v moči a krvi, parametrov acidobázickej rovnováhy a vyšetrenia elektrolytov, laktátu v krvi a osmolality plazmy, glykozúrie, glykovaného hemoglobínu a iných glykovaných plazmatických bielkovín, kompletného lipidogramu, mikroalbuminúrie a vyšetrenia funkcie obličiek, diferenciálnej diagnostiky hypoglykemických stavov, zahŕňajúce provokačné stimulačné testy, selektívnu angiografiu a oktreotidový scan a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení
  Špecifikácia:
  princípy a metódy špeciálnych vyšetrení na meranie inzulínovej senzitivity a funkcie beta buniek pankreasu, antropometrických vyšetrení na zhodnotenie stavu výživy, vrátane markerov obezity (body mass index, obvod pásu, index pás/boky) a indikátorov malnutrície a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  metódy základného nutričného manažmentu – zisťovanie stavu výživy, nutričná farmakoterapia, enterálna výživa, liečba, perorálne antidiabetiká, prehľad prípravkov inzulínu, alternatívne formy inzulínu, schéma liečby a pod.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 e-health
  Špecifikácia:
  zdravotná dokumentácia a administratíva, DRG systém
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG, vedenie zdravotnej dokumentácie a pod.
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód
  Špecifikácia:
  indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód pri jednotlivých ochoreniach napr.: stavy s hraničnou glykémiou a porušenou glukózovou toleranciou, s ďalšími klinickými komponentmi metabolického syndrómu, zahŕňajúcich obezitu, dyslipidémie a hypertenziu - orálny a intravenózny glukózový tolerančný test, stanovenie inzulínu a C-peptidu v krvi, glykovaný hemoglobín a glykované plazmatické bielkoviny, markery autoimunitného postihnutia beta buniek pankreasu, HLA typizácia a iné genetické markery; ketolátky v moči a krvi, parametre acidobázickej rovnováhy a vyšetrenia elektrolytov, laktátu v krvi a osmolality plazmy, glykozúria, glykovaný hemoglobín a iné glykované plazmatické bielkoviny, kompletný lipidogram, mikroalbuminúria, vyšetrenia funkcie obličiek a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v diabetológii
  Špecifikácia:
  sledovanie pacientov napr.: s preddiabetickými syndrómami, hyperglykémiou, hypogykémiou a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v diabetológii
  Špecifikácia:
  napr.: hodnotenie glykémie, nastavenie na intenzifikovanú inzulínovú liečbu prípravkami inzulínu vrátane práce s glukomerom a aplikátormi inzulínu, liečba pacientov s hypoglykémiou a hyperglykémiou, liečba pacientov s akútnymi hyperglykemickými komplikáciami, liečba perorálnymi antidiabetikami, liečba akútnych komplikácií diabetes mellitus, vrátane práce s inzulínovou pumpou, diétny režim a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus, s akutnými a chronickými komplikáciami, so špecifickými stavmi a vybranými metabolickými ochoreniami
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v diabetológii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v diabetológii
 • stupeň EKR 7 edukácia pacientov s diabetes mellitus, dyslipidémiou alebo obezitou
  Špecifikácia:
  zostavenie nutričného plánu – všeobecne a témy diétnej edukácie diabetického pacienta, sacharidové výmenné jednotky, individuálna a skupinová edukácia a pod.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie