Všeobecný lekár pre dospelých

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Všeobecný lekár pre dospelých

Všeobecný lekár pre dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti a poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť dospelým jedincom.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov a 3 mesiacov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.
ISCO-08 2211 - Všeobecní lekári
SK ISCO-08 2211002 - Všeobecný lekár pre dospelých
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Všeobecný lekár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy v anestéziológii a intenzívnej medicíne, chirurgii, dermatovenerológii, gynekológii a pôrodníctve, fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii, neurológii, oftalmológii, ORL, psychiatrii, verejnom zdravotníctve, infektológii a tropickej medicíne, rádiológii a pod.
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti pri jednotlivých ochoreniach napr.: zápaly pľúc, ischemická choroba srdca a pod.; možnosti liečby akútnej a chronickej bolesti v ambulancii všeobecného lekára a indikácie na vyšetrenie na algeziologickej ambulancii a pod.
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami jednotlivých systémov, dispenzarizácia rizikových a chronicky chorých u všeobecného lekára pre dospelých a systém dispenzarizácie v iných odboroch
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
  Špecifikácia:
  postupy spolupráce so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a inými štátnymi orgánmi vrátane orgánov územnej samosprávy, zariadení sociálnych služieb, agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
  Špecifikácia:
  klinický obraz napr.: hypertenzná choroba, ischemická choroba myokardu, choroby srdcových chlopní, poruchy srdcového rytmu, trombóza a embolizácia vrátane a. pulmonalis a periférnych tepien a žíl, ischemická choroba dolných končatín, zápalové choroby srdca a ciev; zápaly horných a dolných dýchacích ciest vrátane abscesov, zápalov pohrudnice, chronická obštrukčná choroba pľúc, priedušková astma, bronchiektázie, emfyzém pľúc, pleurálny výpotok, tuberkulóza, nádory dýchacích ciest a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
  Špecifikácia:
  princípy komplexného vyšetrenia pacienta v ambulancii a mimo ambulancie - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne testy základné hodnotenie EKG záznamu; zásady transportu biologického materiálu; princípy diagnostiky stavov ohrozujúcich základné životné funkcie; princípy základnej diferenciálnej diagnostiky chorobných stavov na základe anamnézy, vyšetrenia a pomocných vyšetrení vrátane metodiky, pomôcok, prístrojov a nástrojov; princípy vyšetrenia u dospelého pred plánovanými invazívnymi výkonmi operačnej a neoperačnej povahy podľa Klasifikácie fyzického stavu; postupy obhliadky mŕtveho tela – základné postupy súdneho lekárstva; princípy diferenciálnej diagnostiky akútnych a dekompenzovaných psychiatrických stavov - napríklad schizofrénia, závislosti a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
  Špecifikácia:
  indikácie laboratórnych, zobrazovacích a funkčných vyšetrení kardiovaskulárneho a respiračného systému a iných pomocných vyšetrení, diferenciálna diagnostika prejavov chorôb na koži, exantémových prenosných ochorení a neprenosných ochorení a pod.
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
  Špecifikácia:
  farmakologická a nefarmakologická liečba ochorení; princípy komplexnej liečby v rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti - napríklad úprava životosprávy pacienta, psychoterapia, dietoterapia a rehabilitácia a iné; princípy a metódy neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri stavoch ohrozujúcich život, napríklad pri edéme pľúc, akútnom infarkte myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhode, arteriálnej a žilovej embolizácii a trombóze, pneumotoraxe, metabolickom rozvrate, kóme, cudzom telese v dýchacích cestách, vrátane základnej diagnostiky, stabilizácie a transportu pacienta a pod.
 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patofyziológia jednotlivých orgánov a systémov
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  napr.: kardio-vaskulárneho systému - hypertenzná choroba, ischemická choroba myokardu, choroby srdcových chlopní, poruchy srdcového rytmu, trombóza a embolizácia vrátane a. pulmonalis a periférnych tepien a žíl, ischemická choroba dolných končatín, zápalové choroby srdca a ciev; dýchacieho systému - zápaly horných a dolných dýchacích ciest vrátane abscesov, zápalov pohrudnice, chronická obštrukčná choroba pľúc, priedušková astma, bronchiektázie, emfyzém pľúc, pleurálny výpotok, tuberkulóza, nádory dýchacích ciest; tráviaceho systému - pažerák, žalúdok, tenké a hrubé črevo, pečeň, žlčník, pankreas, konečník, napríklad vredová choroba, akútne a chronické zápaly, funkčné poruchy, nádory; chorôb obličiek a močových ciest - infekcie močových ciest, glomerulonefritídy, intersticiálne nefritídy, cysty, nádory, zlyhanie obličiek, komplexná starostlivosť o dialyzovaného pacienta; chorôb štítnej žľazy, hypofýzy a nadobličiek - zápaly, nádory, iné poruchy funkcie štítnej žľazy; liečba obezity - poruchy výživy, sekundárna obezita; zápalových a degeneratívnych chorôb pohybového aparátu - osteoartróza, osteoporóza, reumatická, reaktívna, enteropatická, uratická a psoriatická artritída; alergie a iné poruchy imunity vrátane možností autovakcinácie a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady farmakoterapie s prihliadnutím na liekové interakcie a nežiaduce účinky liekov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychoterapeutický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti o pacientov
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  poučenie pacienta o jeho ochorení, prognóze, o zostavených diagnostických a terapeutických plánoch; edukácia pacienta v súvislosti s konkrétnym ochorením o účinkoch predpísaných liekov, o diétnom režime, životospráve, preventívnych opatreniach, zachovaní, upevňovaní a obnove zdravia a pod.
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG a pod.
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód vo všeobecnom lekárstve
  Špecifikácia:
  aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia vyšetrovacích metód v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a pri návštevnej službe mimo ambulancie ako napr.: rýchla diagnostika a diferenciálna diagnostika, posúdenie závažnosti a ďalšieho riešenia syndrómov, symptómov a chorôb; indikácie konzultácií v iných zdravotníckych zariadeniach; indikácie laboratórnych alebo iných vyšetrení a hospitalizácie; predoperačné vyšetrenie pacienta podľa Klasifikácie fyzického stavu a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov vo všeobecnom lekárstve
  Špecifikácia:
  národný program podpory zdravia; celospoločenské zdravotné programy a stratégie, najmä so zameraním na prevenciu, depistáž a boj proti alkoholizmu, drogovým a iným závislostiam; identifikácia násilia vo všetkých jeho formách a spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi; sledovanie pacientov napr. pri hypertenzii a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov vo všeobecnom lekárstve
  Špecifikácia:
  aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov napr.: podávanie injekcií, očkovanie proti prenosným chorobám, katetrizácia močového mechúra u muža, výplach žalúdka, výplach vonkajšieho zvukovodu, Politzerova sprcha, predná tamponáda nosa pri epistaxe, odstraňovanie verúk, fibrómov elektrokoaguláciou, leptaním, excíziou; malé chirurgické výkony - incízia, sutúra; ošetrenie rán, preväz, ošetrovanie dekubitov, vredov predkolenia a iných chronických rán; preventívne prehliadky a preventívna činnosť; základná symptomatická terapia napr. pri degeneratívnych zmenách pohybového aparátu a pod.; indikácia a preskripcia zdravotníckych pomôcok pre inkontinentných pacientov; posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo; posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostnej služby a zdravotnej spôsobilosti na ďalšie činnosti, u ktorých zákon vyžaduje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti; prvá pomoc pri akútnych vybraných psychických poruchách, nadviazanie kontaktu a vedenie rozhovoru s psychicky chorým, krízová intervencia
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov
  Špecifikácia:
  manažment liečby pacienta v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých vrátane zosúladenia diagnostických a terapeutických odporúčaní špecialistov a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť vo všeobecnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie