Genetik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Genetik

Genetik vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti aplikuje poznatky z humánnej genetiky a biológie do klinickej praxe a v jej rámci sa zaoberá prevenciou a liečebnou starostlivosťou o pacientov a rodiny s genetickými chorobami alebo v ich riziku.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore lekárska genetika uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212057 - Genetik (lekár)
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  normálny rast a vývin, základy embryológie, mechanizmy abnormálnej morfogenézy, vrodené vývinové chyby
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, pediatrii, gynekológii a pôrodníctve, neurológii, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými geneticky podmienenými ochoreniami
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  epidemiológia genetických patologických stavov
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etické dilemy v genetike
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore lekárska genetika
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore lekárska genetika
  Špecifikácia:
  etiológia, patogenéza, patofyziológia genetických chorôb rôznych orgánov a systémov; vznik, molekulárna, biochemická, chromozómová a bunková podstata ochorení; monogénové choroby s častým výskytom; onkogenetika, hemoblastózy, solídne tumory, syndromické neoplázie, prekancerózy; neurogenetika a psychiatria – nervovosvalové ochorenia, behaviorálna symptomatológia, mentálny regres, mentálna retardácia; chromozómové aberácie; mnohofaktorovo podmienené choroby; metabolické choroby - princípy biochemickej genetiky a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore lekárska genetika
  Špecifikácia:
  klinická manifestácia genetických chorôb v jednotlivých vekových skupinách
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v špecializačnom odbore lekárska genetika
  Špecifikácia:
  princípy a metódy klinických a laboratórnych diagnostických metód - postnatálnych, prenatálnych, predsymptomatických, predimplantačných, detekcie prenášačov ako napr.: princípy a metódy DNA diagnostiky; princípy dyzmorfológie a syndromologickej diagnostiky; princípy cytogenetickej a molekulovo-cytogenetickej diagnostiky; výpočet rizika pri mnohofaktorovo podmienených chorobách; princípy a metódy diagnostiky chorôb mitochondriálnej dedičnosti a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore lekárska genetika
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v lekárskej genetike
  Špecifikácia:
  metodické postupy výpočtu rizika, genetickej konzultácie; možnosti génovej terapie a pod.
 • stupeň EKR 7 farmakogenetika, farmakogenomika
  Špecifikácia:
  vzťah medzi genetickými polymorfizmami a odpoveďou na liečivá
 • stupeň EKR 7 humánna genetika
  Špecifikácia:
  bunkový cyklus; organizácia a funkcia genómu, nukleárny, mitochondriálny genóm; typy dedičnosti; základné biologické princípy mutagenézy, teratogenézy, epigenetické vplyvy; genetický polymorfizmus
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej prevencie geneticky podmienených ochorení
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v lekárskej genetike
  Špecifikácia:
  indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód ako napr.: klinicko-morfologické vyšetrenie detských pacientov s vrodenými vývojovými chybami; vyšetrenie pacienta s neuromuskulárnym, neurodegeneratívnym, psychiatrickým ochorením; vyšetrenie párov s reprodukčnými poruchami; vyšetrenie pacientov a členov rizikových rodín s onkogenetickými chorobami, hemoblastózy, solídne tumory; dysmorfologické vyšetrenie; syndromologická diagnostika; laboratórne postupy DNA analýzy a interpretácia výsledkov; vyhotovenie a zhodnotenie cytogenetického preparátu (karyotypu); vyšetrenie pri chromozómových anomáliách, pri konsangvinite a environmentálnom riziku pre plod a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s geneticky podmienenými ochoreniami
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v lekárskej genetike
  Špecifikácia:
  aplikácia špecifických terapeutických výkonov pri: amniocentéze a ultrazvukovom vyšetrení; zhotovení rodokmeňa; genealogickej analýze; genetickej konzultácii monogénových ochorení rôznych orgánových systémov; konzultácii pred a po prenatálnej diagnostike; konzultácii pacientov a členov rizikových rodín s onkogenetickými chorobami, hemoblastózy, solídne tumory; genetickej konzultácii pri chromozómových anomáliách, pri konsangvinite a environmentálnom riziku pre plod a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v lekárskej genetike
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v lekárskej genetike
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie