Hepatológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hepatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení pečene a žlčového systému a s nimi súvisiacich ochorení a patologických stavov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, v prípade získanej špecializácie v špecializačnom odbore gastroenterológia 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore hepatológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212062 - Hepatológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, gastroenterológii, všeobecnej chirurgii, imunológii, klinickej onkológii, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod.
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
Špecifikácia:
princípy a metódy prípravy pacientov na transplantáciu pečene a potransplantačnej starostlivosti o pacienta vrátane imunosupresívnej liečby, vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie, výživy a intenzívnej starostlivosti
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Špecifikácia:
princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami pečene a žlčového systému
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore hepatológia
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore hepatológia
Špecifikácia:
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; ochorení pečene a žlčového systému
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore hepatológia
Špecifikácia:
klinický obraz ochorení pečene a žlčového systému
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení pečene a žlčového systému
Špecifikácia:
princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení pečene a žlčového systému neinvazívnymi a invazívnymi postupmi ako napr.: meranie tlakov a prietokov v portálnom a v pečeňovom venóznom riečisku, perkutánna a transvenózna biopsia pečene, cielená biopsia ložiskových procesov v pečeni, diagnostická laparoskopia, diagnostická endoskopia; diagnostická endosonografia, diagnostická endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP) a špeciálna endoskopia a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore hepatológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore hepatológia
Špecifikácia:
terapeutické postupy pri ochoreniach pečene a žlčového systému ako napr.: liečebná endoskopia, zakladanie transvenóznych portosystémových spojok, alkoholizácia, embolizácia a chemoembolizácia pri nádoroch pečene, embolizácia sleziny; operačné postupy v liečbe chorôb pečene ako aj chirurgická liečba portálnej hypertenzie, refraktérneho ascitu, difúznych a ložiskových procesov v pečeni, liečebná endosonografia, liečebná endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP) a špeciálna endoskopia; indikácie a kontraindikácie transplantácie pečene a pod.
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie v hepatológii
7
prevencia ochorení
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení pečene a žlčového systému a kritických stavov v hepatológii
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v hepatológii
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v hepatológii ako napr.: diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, duplexná abdominálna ultrasonografia s osobitným zameraním na hepatobiliárny systém, pankreas a slezinu, diagnostika kolaterál portálneho systému, vyšetrenie prietokov pečeňou, biopsia pečene a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v hepatológii
Špecifikácia:
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s ochoreniami pečene a žlčového systému
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v hepatológii
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických terapeutických výkonov v hepatológii pri: fulminantnom a subfulminantnom zlyhaní pečene, alkoholovej hepatitíde, akútnom zlyhaní pečene; pri chronickej hepatálnej insuficiencii; cirhóze pečene a jednotlivých komplikáciách cirhózy pečene - portálnej hypertenzii, ascite, infekcii ascitu, hepatorenálnom syndróme, encefalopatii, hepatocelulárnom karcinóme; ošetrovanie pažerákových varixov; medikamentová liečba chronických vírusových hepatitíd; sledovanie pacientov s geneticky podmienenými a metabolickými chorobami pečene - hemochromatóza, Wilsonova choroba, deficit alfa-1-antitrypsínu, porfýrie; stanovenie indikácie a kontraindikácie urgentnej, naplánovanej transplantácie pečene, transplantácie pečene od živého darcu, imunosupresívna liečba na prevenciu akútnej a chronickej rejekcie transplantovanej pečene, liečba rejekcie pečeňového transplantátu, liečba infekčných a ostatných komplikácií po transplantácii pečene; liečba abstinenčného syndrómu pri závislosti od alkoholu a pod.
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v hepatológii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v hepatológii
7
revízna a posudková činnosť v hepatológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.