Lodný strojník II. triedy

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lodný strojník II. triedy

Lodný strojník II. triedy obsluhuje lodné stroje s výkonom do 900 kW a vykonáva údržbu a opravy strojových zariadení plavidla.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Strojník
Strojný správca
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 8350 - Posádky lodí a podobní pracovníci
SK ISCO-08 8350004 - Lodný strojník
Divízia SK NACE Rev. 2 Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu Lodník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 spôsoby obsluhy, údržby a opráv strojného vybavenia riečnych lodí
 • stupeň EKR 3 štandardizované postupy v rámci činnosti kapitána, lodníka, kormidelníka riečnej lode
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
 • stupeň EKR 3 elektrotechnika
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti lodných strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 princípy prevádzky lodných strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 plavebný zemepis
  Špecifikácia:
  Základy plavebného zemepisu, hydrologické a hydrometeorologické informácie.
 • stupeň EKR 3 pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 organizácia činnosti strojovej posádky na plavidle
 • stupeň EKR 3 kontrola technického stavu riečneho plavidla (kormidelných zariadení, signalizačného systému, mazania, chladenia, nabitia batérií a manometrov)
 • stupeň EKR 3 vedenie evidencie a agendy riečneho plavidla
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
 • stupeň EKR 3 obsluha, údržba a opravy strojného vybavenia plavidla
  Špecifikácia:
  Obsluha, údržba, zoraďovanie a opravy strojových, mechanických, elektrických a elektronických zariadení plavidla.
 • stupeň EKR 3 používanie príslušných meradiel a diagnostických prístrojov
 • stupeň EKR 3 príprava plavidla a jeho zariadení na bezpečnú prevádzku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie