Lodný strojník II. triedy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Lodný strojník II. triedy obsluhuje lodné stroje s výkonom do 900 kW a vykonáva údržbu a opravy strojových zariadení plavidla.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Strojník
Strojný správca
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
8350 - Posádky lodí a podobní pracovníci
SK ISCO-08
8350004 - Lodný strojník
Divízia SK NACE Rev. 2
Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu
Lodník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby obsluhy, údržby a opráv strojného vybavenia riečnych lodí
3
štandardizované postupy v rámci činnosti kapitána, lodníka, kormidelníka riečnej lode
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
3
elektrotechnika
3
jednotlivé časti lodných strojov a zariadení
3
princípy prevádzky lodných strojov a zariadení
3
plavebný zemepis
Špecifikácia:
Základy plavebného zemepisu, hydrologické a hydrometeorologické informácie.
3
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
organizácia činnosti strojovej posádky na plavidle
3
kontrola technického stavu riečneho plavidla (kormidelných zariadení, signalizačného systému, mazania, chladenia, nabitia batérií a manometrov)
3
vedenie evidencie a agendy riečneho plavidla
3
orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
3
obsluha, údržba a opravy strojného vybavenia plavidla
Špecifikácia:
Obsluha, údržba, zoraďovanie a opravy strojových, mechanických, elektrických a elektronických zariadení plavidla.
3
používanie príslušných meradiel a diagnostických prístrojov
3
príprava plavidla a jeho zariadení na bezpečnú prevádzku
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.