Vojak 1. stupňa - kadet

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vojak 1. stupňa - kadet

Vojak 1. stupňa - kadet je profesionálny vojak v prípravnej štátnej službe pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov. Pripravuje sa na výkon dočasnej štátnej služby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Kadet dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 0310 - Mužstvo ozbrojených síl
SK ISCO-08 0310004 - Vojak 1. stupňa - kadet vojenskej vysokej školy, vojak prípravnej služby
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 1 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 1 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 1 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 1 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 1 protichemická ochrana
 • stupeň EKR 4 základné hodnoty, pravidlá, princípy a fungovanie Ozbrojených síl SR

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 používanie pridelenej osobnej zbrane
 • stupeň EKR 1 používanie ochranných prostriedkov jednotlivca
 • stupeň EKR 1 výkon radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v základnom rozsahu
 • stupeň EKR 1 výkon prieskumnej činnosti v základnom rozsahu
  Špecifikácia:
  základný pozemný prieskum
 • stupeň EKR 1 ženijná príprava
 • stupeň EKR 1 topografická príprava
 • stupeň EKR 1 strelecká príprava
 • stupeň EKR 1 taktická príprava
 • stupeň EKR 1 spojovacia príprava
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie