Vojak 2. stupňa

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vojak 2. stupňa

Vojak 2. stupňa vykonáva základné služobné úlohy a povinnosti, jednoduché pomocné alebo prípravné činnosti podľa presných postupov a pokynov s bežnou zmyslovou záťažou alebo so zvýšenou fyzickou námahou.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Vojak 2. stupňa - automechanik
Vojak 2. stupňa - elektromechanik
Vojak 2. stupňa - guľometník
Vojak 2. stupňa - kuchár
Vojak 2. stupňa - mechanik
Vojak 2. stupňa - obsluha
Vojak 2. stupňa - prieskumník
Vojak 2. stupňa - skladník
Vojak 2. stupňa - spojár
Vojak 2. stupňa - strelec
Vojak 2. stupňa - vodič
Vojak 2. stupňa - ženista a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: neuvedené
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

viac...
ISCO-08 0310 - Mužstvo ozbrojených síl
SK ISCO-08 0310003 - Vojak 2. stupňa - strelec, vodič ľahkej vojenskej techniky, obsluha zbraňového systému a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 1 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 1 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 1 metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 1 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 1 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 1 protichemická ochrana

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 ošetrovanie a údržba pridelenej výzbroje a techniky v súlade so zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
 • stupeň EKR 1 efektívna príprava na bojovú činnosť
 • stupeň EKR 1 manipulácia a použitie pridelenej techniky, osobnej zbrane a prideleného zbraňového systému s príslušnou muníciou
 • stupeň EKR 1 výkon bojovej činnosti malých jednotiek na taktickom stupni velenia
  Špecifikácia:
  bojová činnosť v organizačnom stupni družstvo, čata, rota
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie