Slobodník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Slobodník

Slobodník obsluhuje vojenskú techniku, vojenské motorové vozidlo, pridelený zbraňový systém. Vykonáva činností s vojenskou technikou alebo materiálom podľa ustanovených, nacvičených a zautomatizovaných postupov so zvýšenou psychickou pracovnou záťažou alebo so zvýšenou fyzickou záťažou. Velí účelovo vytvorenému tímu na splnenie bojovej úlohy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Slobodník - granátometník
Slobodník - guľometník
Slobodník - mierič
Slobodník - navigátor
Slobodník - odmorovač - špecialista
Slobodník - operátor
Slobodník - potápač
Slobodník - prieskumník dozimetrista/laborant
Slobodník - starší (napr.) automechanik, elektromechanik, kuchár, prieskumník, spojár, strelec, vodič, ženista
Slobodník - strojník
Slobodník - vodič so špecializáciou napr. automechanik, mechanik, obsluha, operátor, prieskumník, strojník
Slobodník - vodič špeciálneho vozidla a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08 0310 - Mužstvo ozbrojených síl
SK ISCO-08 0310002 - Slobodník - operátor zbraňového systému, vodič ťažkej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 2 metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 1 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 1 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 1 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 1 protichemická ochrana
 • stupeň EKR 1 zásady výkonu základných činností dozornej a strážnej služby a zásady zodpovednosti za ich výkon

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a údržba pridelenej výzbroje a techniky v súlade so zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 manipulácia a použitie pridelenej techniky, osobnej zbrane a prideleného zbraňového systému s príslušnou muníciou
 • stupeň EKR 2 efektívna príprava na bojovú činnosť
 • stupeň EKR 1 aplikácia zásad a spôsobov pri vykonávaní bojovej činnosti malých jednotiek na taktickom stupni velenia
 • stupeň EKR 1 účasť na vedení boja so zbraňou alebo zbraňovým systémom samostatne alebo v zostave bojovej jednotky podľa rozkazov veliteľa
 • stupeň EKR 1 velenie dočasne vytvorenému účelovému taktickému tímu na splnenie bojovej úlohy
 • stupeň EKR 1 vykonávanie dozornej a strážnej služby a zodpovednosť za výkon dozornej a strážnej služby podriadených príslušníkov zmeny
 • stupeň EKR 1 zodpovednosť za vlastnú pripravenosť, pridelený materiál, vojenské vystupovanie a za splnenie zadaných úloh
 • stupeň EKR 1 zodpovednosť za ovládanie, obsluhu a údržbu zbraní a jednoduchých zbraňových systémov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie