Desiatnik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Desiatnik

Desiatnik vykonáva a riadi činností s vojenskou technikou alebo materiálom podľa ustanovených, nacvičených a zautomatizovaných postupov so zvýšenou psychickou pracovnou záťažou alebo so zvýšenou fyzickou záťažou, zabezpečuje ich údržbu a ich funkčnosť. Velí najnižšiemu organizačnému prvku v boji podľa pokynov veliteľa.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Desiatnik - informatik
Desiatnik - mechanik/elektromechanik - špecialista
Desiatnik - prieskumník - špecialista
Desiatnik - starší (napr.) elektromechanik-vodič, inframechanik, kuchár-skladník, mierič, navigátor, operátor, ostreľovač, potápač, radista, spojár, strelec, strojník, zberač ranených, ženista
Desiatnik - vodič-špecialista/tanku/ťahača/žeriavnik
Desiatnik - zástupca veliteľa družstva
Desiatnik - zdravotnícky špecialista a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ISCO-08 0310 - Mužstvo ozbrojených síl
SK ISCO-08 0310001 - Desiatnik- starší operátor zbraňového systému, vodič špeciálnej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 2 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 2 metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 2 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 2 protichemická ochrana
 • stupeň EKR 1 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 1 základné zásady prípravy, výcviku, velenia obsluhe, osádke, stanici alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne v boji a základné zásady riadenia v týchto oblastiach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a údržba pridelenej výzbroje a techniky v súlade so zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 manipulácia a použitie pridelenej techniky, osobnej zbrane a prideleného zbraňového systému s príslušnou muníciou
 • stupeň EKR 2 efektívna príprava na bojovú činnosť
 • stupeň EKR 2 aplikácia zásad a spôsobov pri vykonávaní bojovej činnosti malých jednotiek na taktickom stupni velenia
 • stupeň EKR 2 velenie obsluhe, osádke, stanici alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne v boji podľa rozkazov veliteľa
 • stupeň EKR 2 zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených
 • stupeň EKR 2 riadenie prípravy, výcviku podriadených a zodpovednosť za splnenie zadaných úloh
 • stupeň EKR 1 vedenie administratívy, evidencie a skladovanie vojenského materiálu vo svojej pôsobnosti
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo stálej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie