Čatár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Čatár

Čatár velí a organizuje chod základných vojenských skupín (skupina, tím alebo iný organizačný prvok rovnakej úrovne, v špecifických situáciách družstvo). Vykonáva špeciálne technické alebo odborné činnosti v rámci svojej odbornosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Čatár - mladší pomocník
Čatár - mladší technik
Čatár - náčelník pracoviska alebo prevádzkarne
Čatár - náčelník stanice
Čatár - operátor
Čatár - ostreľovač špecialista
Čatár - prieskumník
Čatár - starší informatik
Čatár - zástupca veliteľa družstva
Čatár - zdravotnícky asistent/mladší zdravotník a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08 0210 - Poddôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0210008 - Čatár - zástupca veliteľa družstva, veliteľ malej bojovej skupiny (tímu), náčelník pracoviska a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 3 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 3 metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 3 protichemická ochrana
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 systém ošetrovania a poskytovania zdravotníckej starostlivosti v zariadeniach primárnej zdravotníckej starostlivosti a v poľnej mobilnej zdravotníckej jednotke
  Špecifikácia:
  odbornosť vojenské zdravotníctvo
 • stupeň EKR 4 spôsoby samostatného vykonávania špeciálnych technických alebo odborných činností podľa platných noriem, štandardov, vojenských alebo iných predpisov a inej dokumentácie, s hmotnou zodpovednosťou alebo zodpovednosťou za bezpečnosť zdravia
 • stupeň EKR 4 metódy velenia družstvu, skupine alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne podľa rozkazov veliteľa
 • stupeň EKR 4 systém riadenia prípravy a výcviku podriadených
 • stupeň EKR 4 operačné postupy a princípy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
 • stupeň EKR 3 zásady prípravy, výcviku a velenia družstvu, skupine alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 manipulácia a použitie pridelenej techniky, osobnej zbrane a prideleného zbraňového systému s príslušnou muníciou, riadenie paľby z pridelených zbraňových systémov a bojových vozidiel
  Špecifikácia:
  mechanizovaná a tanková vojenská odbornosť, delostrelecká vojenská odbornosť
 • stupeň EKR 4 obsluha prostriedkov prieskumu a elektronického boja
  Špecifikácia:
  odbornosť spravodajstvo a elektronický boj
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 zriaďovanie, obsluha a ošetrovanie spojovacej techniky
  Špecifikácia:
  odbornosť komunikačné a informačné systémy
 • stupeň EKR 4 vykonávanie odborných činností súvisiacich s likvidáciou výbušnín, munície a nástražných systémov
  Špecifikácia:
  ženijná vojenská odbornosť
 • stupeň EKR 4 vykonávanie pomocných činností pri realizácii úloh zdravotníckeho zabezpečenia, poskytovanie starostlivosti pri lekárskych úkonoch
  Špecifikácia:
  odbornosť vojenské zdravotníctvo
 • stupeň EKR 4 riadenie prípravy a výcviku podriadených
 • stupeň EKR 4 zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených
 • stupeň EKR 4 zodpovednosť za prevádzkyschopnosť a bojovú pohotovosť vojenskej techniky a materiálu
 • stupeň EKR 4 velenie skupine, tímu alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne, v špecifických situáciách družstvu, podľa rozkazov veliteľa
 • stupeň EKR 3 plnenie bojových a mierových úloh skupiny, tímu alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne, v špecifických situáciách družstva, organizovanie, riadenie a vedenie odbornej prípravy a výcviku podriadených

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo stálej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie