Rotný

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Rotný

Rotný riadi a velí najnižším vojenským organizačným celkom (do úrovne čata alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne). Organizuje, riadi a vedie odbornú prípravu a praktický výcvik podriadených. Zabezpečuje plnenie mierových a bojových úloh družstva. Vykonáva odborné činnosti spojené spravidla s hmotnou zodpovednosťou, činnosti so zodpovednosťou za vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ďalších osôb.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Rotný - mladší inštruktor
Rotný - mladší programátor
Rotný - náčelník dielne alebo opravovne
Rotný - náčelník systému
Rotný - palubný operátor
Rotný - palubný technik
Rotný - pomocník
Rotný - pyrotechnik
Rotný - starší operátor
Rotný - starší prieskumník
Rotný - technik
Rotný - veliteľ družstva
Rotný - zdravotník/sestra a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 9 a viac rokov
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08 0210 - Poddôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0210007 - Rotný - veliteľ družstva a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 3 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 3 metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 3 protichemická ochrana
 • stupeň EKR 4 formy a metódy plánovania, realizácie, kontroly a hodnotenia vojenského výcviku a odbornej prípravy vo vojenskom výcvikovom zariadení
 • stupeň EKR 4 formy a metódy plánovania, riadenia, kontroly a vykonávania vysokošpecializovaných technických alebo odborných prác podľa technologických postupov ustanovených normami, štandardmi, vojenskými a inými predpismi
 • stupeň EKR 4 systém zodpovednosti za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených
 • stupeň EKR 4 zásady prípravy, výcviku a velenia družstvu alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh
  Špecifikácia:
  formy velenia v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva do úrovne čata alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne, systém riadenia prípravy a výcviku podriadených
 • stupeň EKR 4 podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vnútorných predpisov
  Špecifikácia:
  Základné práva a povinnosti profesionálneho vojaka a služobná disciplína. Princípy hodnotenia a priebehu služobnej kariéry profesionálneho vojaka. Etický kódex profesionálneho vojaka a vnútorný poriadok družstva.
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie a poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v zariadeniach primárnej zdravotníckej starostlivosti a v poľnej mobilnej zdravotníckej jednotke
  Špecifikácia:
  odbornosť vojenské zdravotníctvo

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie praktického výcviku podriadených
 • stupeň EKR 4 organizovanie, riadenie a vedenie bojovej činnosti družstva
 • stupeň EKR 4 plnenie bojových a mierových úloh družstva
 • stupeň EKR 4 hodnotenie úrovne výcviku a disciplíny podriadených
 • stupeň EKR 1 služobné hodnotenie profesionálneho vojaka
  Špecifikácia:
  hodnotenie priamych podriadených v rámci priebežného hodnotenia
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 kontrola stavu výzbroje, techniky a materiálu družstva, ich úplnosti a pripravenosti na použitie
 • stupeň EKR 4 organizovanie denného režimu družstva a kontrola plnenia denného poriadku a disciplíny podriadenými
 • stupeň EKR 4 príprava a výkon činností súvisiacich s plnením letovej úlohy, obsluha, diagnostikovanie, kontrola leteckej techniky pri úlohách výcviku a bojovej činnosti leteckého útvaru
  Špecifikácia:
  letecká vojenská odbornosť
 • stupeň EKR 4 manipulácia a použitie pridelenej techniky, osobnej zbrane a prideleného zbraňového systému s príslušnou muníciou, riadenie paľby z pridelených zbraňových systémov a bojových vozidiel
  Špecifikácia:
  mechanizovaná a tanková vojenská odbornosť, delostrelecká vojenská odbornosť
 • stupeň EKR 4 vykonávanie odborných činností súvisiace s likvidáciou výbušnín, munície a nástražných systémov
  Špecifikácia:
  ženijná vojenská odbornosť
 • stupeň EKR 4 vykonávanie pomocných činností pri realizácii úloh zdravotníckeho zabezpečenia, poskytovanie starostlivosti pri lekárskych úkonoch
  Špecifikácia:
  odbornosť vojenské zdravotníctvo
 • stupeň EKR 4 organizovanie, riadenie a vedenie odbornej prípravy podriadených
  Špecifikácia:
  velenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva do úrovne čata alebo iného organizačného prvku
 • stupeň EKR 4 plánovanie, realizácia, kontrola a hodnotenie vojenského výcviku a odbornej prípravy vo vojenskom výcvikovom zariadení
 • stupeň EKR 4 zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených
 • stupeň EKR 4 zodpovednosť za pohotovosť, bojovú pohotovosť, operačnú a mobilizačnú pripravenosť, vycvičenosť a bojovú výkonnosť družstva
 • stupeň EKR 4 zodpovednosť za prevádzkyschopnosť a bojovú pohotovosť vojenskej techniky a materiálu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo stálej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie