Rotmajster

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Rotmajster

Rotmajster velí príslušníkom nižšieho vojenského organizačného celku v oblasti výcviku a odbornej prípravy na bojové použitie. Vykonáva odborné činnosti technického, administratívneho, hospodársko-správneho charakteru.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Rotmajster - inštruktor
Rotmajster - náčelník uzla
Rotmajster - programátor
Rotmajster - revízny technik
Rotmajster - starší pomocník /výsadkár/
Rotmajster - starší pyrotechnik
Rotmajster - starší technik
Rotmajster - veliaci poddôstojník
Rotmajster - veliteľ /vedúci/ skupiny
Rotmajster - výkonný poddôstojník a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 14 a viac rokov
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08 0210 - Poddôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0210006 - Rotmajster – veliaci poddôstojník čaty, inštruktor výcviku, špecialista vojenskej odbornosti a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 4 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 4 metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 4 protichemická ochrana
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 formy a metódy plánovania, realizácie, kontroly a hodnotenia vojenského výcviku a odbornej prípravy vo vojenskom výcvikovom zariadení
 • stupeň EKR 4 zásady prípravy, výcviku a velenia čate alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh
 • stupeň EKR 4 operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
 • stupeň EKR 4 formy a metódy vykonávania analytickej a hodnotiacej činnosti pri príprave plánov a podkladov na rozhodnutie vyšších veliteľov
 • stupeň EKR 4 formy a postupy vykonávania špecializovaných prác, revízií a kontroly, zabezpečovania stálej technickej spôsobilosti vojenskej výzbroje, techniky a materiálu, administratívneho a hospodársko-správneho charakteru
 • stupeň EKR 4 podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vnútorných predpisov
  Špecifikácia:
  Základné práva a povinnosti profesionálneho vojaka a služobná disciplína. Princípy hodnotenia a priebehu služobnej kariéry profesionálneho vojaka. Etický kódex profesionálneho vojaka a ostatné interné normatívne akty.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 plánovanie, organizovanie, riadenie a vedenie odbornej prípravy a výcviku podriadených, hodnotenie výcviku a navrhovanie opatrení na zvýšenie jeho efektívnosti
 • stupeň EKR 4 realizácia opatrení na zabezpečenie jednotky zbraňami, muníciou a ostatným materiálom, ich evidencia, uloženie a vydanie, kontrola úplnosti a prevádzkyschopnosti
 • stupeň EKR 4 použitie operačných techník a špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre plnenie špeciálnych operácií, zoskoky padákom
  Špecifikácia:
  vojenská odbornosť jednotky špeciálneho určenia
 • stupeň EKR 4 zriaďovanie, obsluha a ošetrovanie spojovacej techniky, techniky šifrovej ochrany informácií
  Špecifikácia:
  odbornosť komunikačné a informačné systémy, ochrana utajovaných skutočností
 • stupeň EKR 4 výkon špecializovaných odborných úkonov v zdravotníckej starostlivosti v rámci rozsahu zákonného oprávnenia
  Špecifikácia:
  vojenská odbornosť vojenské zdravotníctvo
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 aplikácia zásad a postupov pri vykonávaní bojovej činnosti jednotky
 • stupeň EKR 4 podieľanie sa na plánovaní, koordinácii a realizácii úloh pri zabezpečení letovej činnosti, leteckého výcviku, organizovaní inžinierskej leteckej služby a zabezpečení trvalej prevádzkyschopnosti a bojaschopnosti prevádzkovanej leteckej techniky
  Špecifikácia:
  vojenská odbornosť inžinierska letecká služba
 • stupeň EKR 4 vykonávanie špecializovaných prác, revízií a kontroly zabezpečujúcich stálu technickú spôsobilosť vojenskej výzbroje, techniky a materiálu
 • stupeň EKR 4 vykonávanie odborných činností súvisiacich s pyrotechnickým prieskumom, likvidáciou výbušnín, munície a nástražných systémov
  Špecifikácia:
  ženijná vojenská odbornosť
 • stupeň EKR 4 vykonávanie analytickej a hodnotiacej činnosti pri príprave plánov a podkladov na rozhodnutie vyšších veliteľov
 • stupeň EKR 4 zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených
 • stupeň EKR 4 velenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva na úrovni čata, rota alebo iných porovnateľných vojenských organizačných prvkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie