Štábny nadrotmajster

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Štábny nadrotmajster

Štábny nadrotmajster velí v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkom mužstva a poddôstojníkom vo vojenských útvaroch, ktoré sa zaraďujú k odborne alebo organizačne vyšším vojenským štruktúram. Vykonáva samostatné odborné činnosti a činnosti spojené s hmotnou zodpovednosťou.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Štábny nadrotmajster - hlavný poddôstojník OS SR
Štábny nadrotmajster - hlavný zdravotník OS SR
Štábny nadrotmajster - veliaci poddôstojník a jemu na roveň postavený
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 24 a viac rokov
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08 0210 - Poddôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0210004 - Štábny nadrotmajster – hlavný poddôstojník, veliaci poddôstojník
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 základné princípy a zásady riadenia vojenských systémov, personálneho manažmentu a materiálového manažmentu
 • stupeň EKR 4 metódy a prostriedky plánovania a riadenia základnej a odbornej prípravy a výcviku podriadených
 • stupeň EKR 4 o organizácii, výzbroji a bojových možnostiach príslušnej jednotky (organizačnej zložky OS SR)
 • stupeň EKR 4 systém novelizácie programov výcviku v kurzoch mužstva a poddôstojníkov, spracovávania podkladov a pripomienok k návrhom koncepcií interných normatívnych aktov a základných výcvikových dokumentov, určovania rozvoja a smerovania zboru mužstva a zboru poddôstojníkov
 • stupeň EKR 4 formy a zásady tvorby dokumentov na rokovania veliteľov od stupňa brigáda, riadenia, organizovania alebo operatívneho zabezpečovania chodu súboru zložitých zariadení a prevádzkových procesov podľa všeobecných postupov spojených so zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu osôb
 • stupeň EKR 4 druhy a podmienky vykonávania štátnej služby, vznik služobného pomeru, zmeny v služobnom pomere, priebeh služobnej kariéry a skončenie výkonu štátnej služby
  Špecifikácia:
  zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vnútorné predpisy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 navrhovanie spôsobov implementácie štandardov profesionálneho rozvoja, výcviku, odmeňovania a kvality života vojakov a ich rodinných príslušníkov týkajúcich sa hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov ozbrojených síl
 • stupeň EKR 4 kontrola vedenia a vykonávania výcviku príslušníkov hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov, podieľanie sa na jeho vyhodnocovaní a navrhovanie opatrení na jeho zlepšenie
 • stupeň EKR 4 podieľanie sa na výbere príslušníkov zboru mužstva a poddôstojníkov do kurzov a škôl v zahraničí a do štruktúr NATO a EÚ, ktorí sú vyslaní na plnenie úloh ozbrojených síl mimo územia SR
 • stupeň EKR 4 reprezentovanie hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov
  Špecifikácia:
  hlavný poddôstojník OS SR
 • stupeň EKR 4 koordinácia kariérneho postupu príslušníkov mužstva a poddôstojníkov vojenského útvaru
  Špecifikácia:
  veliaci poddôstojník
 • stupeň EKR 4 novelizácia programov výcviku v kurzoch mužstva a poddôstojníkov, spracovávanie podkladov a pripomienok k návrhom koncepcií interných normatívnych aktov a základných výcvikových dokumentov, určovanie rozvoja a smerovania zboru mužstva a zboru poddôstojníkov
  Špecifikácia:
  hlavný poddôstojník OS SR
 • stupeň EKR 4 podieľanie sa na novelizácii programov výcviku v kurzoch určených pre mužstvo a poddôstojníkov, odsúhlasovanie návrhov na ich zmeny a predkladanie ich na schválenie náčelníkovi generálneho štábu
  Špecifikácia:
  hlavný poddôstojník OS SR
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie a riadenie prípravy a kariérneho rastu veliacich poddôstojníkov v hodnosti štábny nadrotmajster
  Špecifikácia:
  hlavný poddôstojník OS SR
 • stupeň EKR 4 velenie a riadenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva na stupni brigáda a vyšši
 • stupeň EKR 4 zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť a za vycvičenosť poddôstojníkov a mužstva, velenie a riadenie výcvikovým zariadeniam
 • stupeň EKR 4 príprava dokumentov na rokovania veliteľov od stupňa brigáda, riadenie, organizovanie alebo operatívne zabezpečovanie chodu súboru zložitých zariadení a prevádzkových procesov podľa všeobecných postupov spojených so zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu osôb
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo stálej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie