Poručík

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Poručík

Poručík riadi, velí, organizuje a kontroluje chod nižších vojenských organizačných celkov a výkon štátnej služby podriadených profesionálnych vojakov. Vykonáva odborné špecializované činnosti s vysokými nárokmi na myslenie a analytické schopnosti, s požiadavkou na rozhodovanie o voľbe správneho postupu z viacerých možných riešení, vyžadujúce spoluprácu s viacerými subjektmi na veliteľstve alebo štábe vyššieho vojenského organizačného celku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Poručík - dôstojník
Poručík - mladší inžinier
Poručík - mladší lekár
Poručík - mladší programátor
Poručík - veliteľ čaty a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: neuvedené
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

viac...
ISCO-08 0110 - Dôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0110010 - Poručík - veliteľ čaty a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 7 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 7 metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 7 protichemická ochrana
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
 • stupeň EKR 7 formy a metódy plánovania, realizácie, kontroly a hodnotenia vojenského výcviku a odbornej prípravy podriadených
 • stupeň EKR 7 o organizácii, výzbroji a bojových možnostiach príslušnej zložky OS SR
 • stupeň EKR 7 podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vnútorných predpisov
  Špecifikácia:
  Základné práva a povinnosti profesionálneho vojaka a služobná disciplína. Princípy hodnotenia a priebehu služobnej kariéry profesionálneho vojaka. Etický kódex profesionálneho vojaka a ostatné interné normatívne akty.
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy vykonávania veliteľských, personálnych, organizačných, technických alebo iných odborných a špeciálnych prác pri zabezpečovaní plnenia úloh
 • stupeň EKR 7 zásady zodpovednosti za presné, včasné a odborné plnenie úloh vydaných čate
 • stupeň EKR 7 systém zodpovednosti za bojovú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť podriadenej jednotky, pohotovosť, bojovú pohotovosť, operačnú a mobilizačnú pripravenosť
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy velenia čate alebo inému porovnateľnému organizačnému prvku rovnakej úrovne podľa rozkazov nadriadeného veliteľa
 • stupeň EKR 7 zásady prípravy, výcviku, osobného vedenia výcviku čaty a velenia čate alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 velenie príslušníkom čaty alebo príslušníkom iného porovnateľného vojenského organizačného prvku pri plnení mierových a bojových úloh
 • stupeň EKR 5 plánovanie, organizovanie, riadenie a vedenie výcviku a odbornej prípravy podriadených, hodnotenie výcviku a navrhovanie opatrení na zvýšenie jeho efektívnosti
 • stupeň EKR 5 získavanie poznatkov o úrovni vycvičenosti, pracovných a morálnych kvalitách jednotlivých príslušníkov čaty, o skutočnom stave vycvičenosti a pripravenosti čaty, prípadne realizácia opatrení proti konaniu narušujúcemu pripravenosť čaty a vzájomné vzťahy medzi jej príslušníkmi
 • stupeň EKR 5 zodpovednosť za stav a úplnosť výzbroje, ostatnej techniky a ďalšieho materiálu čaty a ich správne používanie, ošetrovanie, udržiavanie a ukladanie
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 5 denný výkon prípravy veliteľov družstiev
 • stupeň EKR 5 príprava podkladov do plánovacej, výcvikovej a hodnotiacej dokumentácie vojenského útvaru
 • stupeň EKR 5 výkon odborných činností na podporu rozhodovacieho procesu veliteľa útvaru alebo štábneho stupňa velenia
 • stupeň EKR 5 zodpovednosť za presné, včasné a odborné plnenie úloh vydaných čate
 • stupeň EKR 5 príprava, výcvik, osobné vedenie výcviku čaty a velenie čate alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh
 • stupeň EKR 5 organizovanie a výkon odborných, špecializovaných odborných, technických, organizačných, veliteľských, alebo personálnych činností v rámci vojenskej odbornosti pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru
 • stupeň EKR 5 navrhovanie veliteľovi roty príslušníkov čaty na ustanovenie do funkcií zodpovedajúcich ich schopnostiam
 • stupeň EKR 5 zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť podriadenej jednotky, pohotovosť, bojovú pohotovosť, operačnú a mobilizačnú pripravenosť a za vojenské vystupovanie podriadených

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie