Nadporučík

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Nadporučík

Nadporučík vedie samostatnú organizačnú agendu alebo velí organizačnej odbornej súčasti na veliteľstve a štábe vojenského organizačného celku úrovne rota, prápor, na vyššom taktickom, operačnom alebo strategickom veliteľstve. Vykonáva samostatné odborné špecializované činnosti alebo systémové činnosti podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinuje a riadi určené časti zložitých systémov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Nadporučík - kaplán
Nadporučík - lekár
Nadporučík - letovod
Nadporučík - náčelník skupiny
Nadporučík - palubný inžinier
Nadporučík - právnik
Nadporučík - psychológ
Nadporučík - starší dôstojník
Nadporučík - starší pilot
Nadporučík - zástupca veliteľa roty a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08 0110 - Dôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0110009 - Nadporučík - odborný náčelník vojenských systémov, dôstojník štábu práporu a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 7 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 7 metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 7 protichemická ochrana
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
 • stupeň EKR 7 o organizácii, výzbroji a bojových možnostiach príslušnej zložky OS SR
 • stupeň EKR 7 podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vnútorných predpisov
  Špecifikácia:
  Základné práva a povinnosti profesionálneho vojaka a služobná disciplína. Princípy hodnotenia a priebehu služobnej kariéry profesionálneho vojaka. Etický kódex profesionálneho vojaka a ostatné interné normatívne akty.
 • stupeň EKR 7 zásady prípravy, výcviku a velenia špecializovanej čate, rote alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vykonávania analytickej a hodnotiacej činnosti pri príprave podkladov na rozhodovací proces
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy vykonávania veliteľských, personálnych, organizačných, technických alebo iných odborných a špecializovaných prác pri zaisťovaní plnenia úloh
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy zabezpečovania chodu subsystémov vojenských organizačných celkov
 • stupeň EKR 7 systém zodpovednosti za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov podriadených jednotiek
 • stupeň EKR 7 zásady zastupovania veliteľa organizačného celku úrovne rota
 • stupeň EKR 7 systém velenia príslušníkom skupiny alebo špecializovaných čiat alebo príslušníkom iného porovnateľného vojenského organizačného prvku určitého odborného zamerania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 velenie príslušníkom skupiny alebo špecializovaných čiat alebo príslušníkom iného porovnateľného vojenského organizačného prvku určitého odborného zamerania pri plnení mierových a bojových úloh
 • stupeň EKR 6 vykonávanie veliteľských, personálnych, organizačných, technických alebo iných odborných a špecializovaných prác pri zaisťovaní plnenia úloh
 • stupeň EKR 6 organizovanie a výkon odborných činností pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru
 • stupeň EKR 6 riadenie spracovávania plánovacej dokumentácie, vyhodnotení plnenia úloh
 • stupeň EKR 6 analytická a hodnotiaca činnosť, príprava podkladov na rozhodovací proces veliteľa
 • stupeň EKR 6 zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť podriadených
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad a bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 zastupovanie veliteľa organizačného celku úrovne rota
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie chodu subsystémov vojenských organizačných celkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo stálej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie