Kapitán

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kapitán

Kapitán velí rote alebo organizačnému celku úrovne rota podľa rozkazov veliteľa. Vedie samostatnú agendu alebo velí organizačnej odbornej súčasti veliteľstva alebo štábu úrovne prápor a brigáda s dosahom na podriadené súčasti alebo ide o velenie vyžadujúce súčinnosť s ostatnými organizačnými prvkami. Vykonáva samostatné odborné špecializované činnosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Kapitán - náčelník logistiky práporu
Kapitán - náčelník oddelenia práporu
Kapitán - riadiaci letovej prevádzky
Kapitán - starší lekár
Kapitán - vedúci starší dôstojník
Kapitán - vedúci starší dôstojník
Kapitán - veliteľ roty
Kapitán lietadla
Kapitán vrtuľníka a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 8 a viac rokov
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

viac...
ISCO-08 0110 - Dôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0110008 - Kapitán - veliteľ roty, dôstojník štábu velenia brigády až generálneho štábu a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 7 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 7 metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 7 protichemická ochrana
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 zásady prípravy, výcviku a velenia rote alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh
 • stupeň EKR 7 operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
 • stupeň EKR 7 podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vnútorných predpisov
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy prípravy koncepčných, vykonávacích alebo normotvorných dokumentov
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy vykonávania samostatných odborných špecializovaných činností s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činnosti
 • stupeň EKR 7 systém zodpovednosti za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov podriadených jednotiek
 • stupeň EKR 7 poznatky o organizácii, výzbroji a bojových možnostiach príslušnej zložky OS SR
 • stupeň EKR 7 systém vykonávania individuálnej agendy, technických a technologických vysokoodborných činností
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy riadenia a koordinovania nosných častí komplexu zložitých systémov s nárokmi najmä na tvorivé a komunikačné schopnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 velenie príslušníkom roty alebo príslušníkom iného porovnateľného vojenského organizačného prvku pri plnení mierových a bojových úloh
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad a bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov roty
 • stupeň EKR 7 plánovanie, organizovanie a riadenie výcviku, odbornej prípravy a výchovy príslušníkov roty, hodnotenie výcviku a navrhovanie opatrení na zvýšenie jeho efektívnosti
 • stupeň EKR 7 získavanie poznatkov o úrovni vycvičenosti, odborných a morálnych kvalitách jednotlivých príslušníkov roty, o skutočnom stave vycvičenosti a pripravenosti roty, prípadne realizácia opatrení proti konaniu narušujúcemu pripravenosť roty
 • stupeň EKR 7 organizovanie a riadenie kontrolnej činnosti v rote
 • stupeň EKR 7 riadenie vyčleňovania príslušníkov roty do bojového rozdelenia
 • stupeň EKR 7 riadenie výcvikových a bojových úloh a riadenie hospodárstva roty, vydávanie denného vojenského rozkazu veliteľa roty na spresnenie výkonu štátnej služby
  Špecifikácia:
  vytváranie personálnych a materiálnych podmienok na splnenie plánovaných úloh a rozhodovanie o pridelení výzbroje, ostatnej techniky a ďalšieho materiálu roty podriadeným
 • stupeň EKR 7 vedenie výcviku roty a prípravy veliteľov čiat a družstiev
 • stupeň EKR 7 príprava koncepčných, normotvorných a vykonávacích dokumentov
 • stupeň EKR 7 organizovanie a výkon odborných alebo špecializovaných odborných činností v rámci vojenskej odbornosti pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru (organizačnej zložke)
 • stupeň EKR 7 vykonávanie individuálnej agendy, technických a technologických vysokoodborných činností

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo stálej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie