Major

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Major

Major velí špeciálnej vojenskej jednotke začlenenej do organizačného prvku vyššieho stupňa. Velí štábu práporu, letke alebo inému organizačnému celku rovnakej úrovne. Velí odbornej organizačnej súčasti na veliteľstve alebo na štábe úrovne brigáda a operačné veliteľstvo.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Major - náčelník oddelenia veliteľstva síl
Major - náčelník štábu práporu
Major - vedúci starší dôstojník - špecialista
Major - zástupca veliteľa práporu a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 13 a viac rokov
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

viac...
ISCO-08 0110 - Dôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0110007 - Major – náčelník oddelenia veliteľstva síl, dôstojník špecialista generálneho štábu a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 7 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 7 metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 7 protichemická ochrana
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
 • stupeň EKR 7 podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vnútorných predpisov
 • stupeň EKR 7 organizácia, výzbroj a bojové možnosti príslušnej zložky OS SR
  Špecifikácia:
  metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky
 • stupeň EKR 7 zásady prípravy, výcviku a velenia skupine, štábu brigády, letke alebo organizačnému prvku úrovne prápor pri plnení mierových a bojových úloh
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy prípravy koncepčných, vykonávacích, hodnotiacich a normotvorných dokumentov na všetkých stupňoch riadenia a na úrovni ústredného orgánu štátnej správy
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy vedenia samostatnej agendy na operačnom a strategickom stupni riadenia
 • stupeň EKR 7 metódy riadenia, organizovania a koordinovania zložitých procesov a systémov
 • stupeň EKR 7 zásady velenia odbornej organizačnej súčasti na veliteľstve alebo na štábe úrovne brigáda a operačné veliteľstvo
 • stupeň EKR 7 pravidlá zastupovania veliteľa organizačného prvku úrovne prápor alebo velenia špeciálnej vojenskej jednotke zloženej z viacerých podriadených vojenských súčastí
 • stupeň EKR 7 zásady velenia špeciálnej vojenskej jednotke začlenenej do organizačného prvku vyššieho stupňa

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 velenie na štábe práporu alebo inom porovnateľnom organizačnom prvku pri plnení mierových a bojových úloh
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad a bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 kontrolovanie organizácie a priebehu výcviku a bojovej prípravy všetkých jednotiek práporu
  Špecifikácia:
  spoluorganizovanie výcviku, podieľanie sa na príprave a riadení taktických cvičení, taktických cvičení s bojovou streľbou a kontrolných cvičení jednotiek práporu
 • stupeň EKR 7 podieľanie sa na spracovávaní plánovacej a vyhodnocovacej dokumentácie práporu
 • stupeň EKR 7 organizovanie a riadenie práce štábu práporu
  Špecifikácia:
  príprava štábu práporu a podriadených jednotiek zabezpečujúcich velenie, spojenie a prieskum, organizovanie včasného a správneho odovzdávania všetkých rozkazov a nariadení veliteľa práporu a nadriadených veliteľov jednotkám a kontrolovanie ich plnenia
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za úplnosť spracovanej dokumentácie na plnenie opatrení na ochranu síl a na uvádzanie práporu do pohotovosti, bojovej a mobilizačnej pohotovosti, kontrolovanie priestorov, objektov a zariadení na zabezpečenie mobilizačnej pripravenosti práporu
 • stupeň EKR 7 organizovanie a riadenie kontrolnej činnosti v prápore
 • stupeň EKR 7 organizovanie a výkon odborných alebo špecializovaných odborných činností v rámci vojenskej odbornosti pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru (organizačnej zložke)
 • stupeň EKR 7 príprava, spracovanie koncepčných, normotvorných a vykonávacích dokumentov
 • stupeň EKR 7 velenie odbornej organizačnej súčasti na veliteľstve alebo na štábe úrovne brigáda a operačné veliteľstvo
 • stupeň EKR 7 zastupovanie veliteľa organizačného prvku úrovne prápor alebo velenie špeciálnej vojenskej jednotke zloženej z viacerých podriadených vojenských súčastí
 • stupeň EKR 7 velenie špeciálnej vojenskej jednotke začlenenej do organizačného prvku vyššieho stupňa
 • stupeň EKR 7 vedenie samostatnej agendy na operačnom a strategickom stupni riadenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo stálej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie