Podplukovník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Podplukovník

Podplukovník velí vojenskému útvaru úrovne prápor alebo letka zloženému z podriadených jednotiek úrovne rota, roj alebo iných jednotiek rovnakej alebo nižšej úrovne. Velí štábu úrovne brigáda, organizačnej súčasti veliteľstva alebo štábu na operačnom alebo strategickom veliteľstve.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Podplukovník - náčelník oddelenia generálneho štábu
Podplukovník - náčelník služby
Podplukovník - náčelník štábu (brigáda, letecké krídlo, pluk)
Podplukovník - odborný radca
Podplukovník - riaditeľ inštitútu
Podplukovník - veliteľ práporu a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 17 a viac rokov
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

viac...
ISCO-08 0110 - Dôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0110006 - Podplukovník - veliteľ práporu, náčelník oddelenia na generálnom štábe a jemu na roveň postavený
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 postupy výkonu pozemných vojsk
 • stupeň EKR 7 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 7 metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy tylového zabezpečenia
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy ženijného zabezpečenia
 • stupeň EKR 7 protichemická ochrana
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
 • stupeň EKR 7 platná legislatíva upravujúca výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
  Špecifikácia:
  Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 7 základné koncepčné dokumenty bezpečnostnej politiky štátu, princípy a zásady použitia ozbrojených síl
 • stupeň EKR 7 organizácia, výzbroj a bojové možnosti príslušnej zložky OS SR
  Špecifikácia:
  metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky
 • stupeň EKR 7 systém velenia podriadenej jednotke (organizačnej zložke), zabezpečenia plnenia stanovených výcvikových a bojových úloh, zabezpečenia bojovej a mobilizačnej pohotovosti, výkonnosti a všestrannej použiteľnosti jednotky (podriadenej organizačnej zložky)
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy riadenia všestranného zabezpečenia podriadených a zabezpečenia pripravenosti výzbroje, prideleného materiálu, bojovej a ďalšej techniky
 • stupeň EKR 7 zásady a pravidlá tvorby koncepčných, normotvorných a metodických dokumentov
 • stupeň EKR 7 zásady prípravy, výcviku a velenia vojenskému útvaru úrovne prápor pri plnení mierových a bojových úloh
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vykonávania zložitých špecializovaných systémových, tvorivých, metodických činností, koncepčnej a normotvornej činnosti v jednotlivých špecializovaných oblastiach aj na úrovni ústredného orgánu štátnej správy
 • stupeň EKR 7 systém zodpovednosti za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť podriadeného vojenského útvaru

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad a bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 riadenie prípravy a výcviku
  Špecifikácia:
  riadenie spracovania plánu prípravy práporu alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne, riadenie výcviku, odbornej prípravy a výchovy príslušníkov práporu alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne, hodnotenie výcviku a navrhovanie nových progresívnych foriem a metód na zvýšenie jeho efektívnosti, riadenie veliteľskej prípravy veliteľov čiat a metodickej prípravy veliteľov rôt a čiat
 • stupeň EKR 7 organizovanie a výkon odborných alebo špecializovaných odborných činností v rámci vojenskej odbornosti pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru (organizačnej zložke)
 • stupeň EKR 7 príprava koncepčných, normotvorných a vykonávacích dokumentov
 • stupeň EKR 7 analytická a hodnotiaca činnosť, príprava podkladov pre rozhodovací proces na operačnom alebo strategickom stupni riadenia
 • stupeň EKR 7 riadenie všestranného zabezpečenia podriadených
 • stupeň EKR 7 velenie príslušníkom práporu alebo príslušníkom iného porovnateľného vojenského organizačného prvku pri plnení mierových a bojových úloh
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov práporu alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne
 • stupeň EKR 7 vykonávanie zložitých špecializovaných systémových, tvorivých, metodických činností, koncepčnej a normotvornej činnosti v jednotlivých špecializovaných oblastiach aj na úrovni ústredného orgánu štátnej správy
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť podriadeného vojenského útvaru

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo stálej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie