Plukovník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Plukovník

Plukovník velí brigáde alebo inému vojenskému organizačnému celku zloženému z viacerých systémových súčastí úrovne prápor, letka alebo podobných organizačných prvkov, štábu operačného veliteľstva, vojenskému útvaru, úradu alebo zariadeniu s dosahom na celé ozbrojené sily a organizačnej súčasti na strategickom stupni riadenia. Zastupuje veliteľa zložitého organizačného celku určeného systemizáciou. Vykonáva vysokošpecializované odborné činnosti v rámci príslušnej vojenskej odbornosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Plukovník - náčelník odboru generálneho štábu
Plukovník - náčelník štábu (veliteľstvo)
Plukovník - prorektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Plukovník - riaditeľ úradu
Plukovník - veliteľ krídla
Plukovník - veliteľ pluku
Plukovník - zástupca veliteľa brigády a iné podľa vojenskej odbornosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 20 a viac rokov
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

viac...
ISCO-08 0110 - Dôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0110005 - Plukovník - veliteľ brigády, veliteľ pluku, riaditeľ úradu, náčelník odboru na generálnom štábe a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 princípy a zásady všeobecného, personálneho a vojenského manažmentu
 • stupeň EKR 7 princípy a zásady velenia a riadenia
 • stupeň EKR 7 všeobecné poznatky z oblasti medzinárodných vzťahov, globálneho bezpečnostného prostredia, ekonómie a práva
 • stupeň EKR 7 základné koncepčné dokumenty bezpečnostnej politiky štátu, princípy a zásady použitia ozbrojených síl
 • stupeň EKR 7 platná legislatíva upravujúca výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
  Špecifikácia:
  zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálneho vojaka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 7 postupy a zásady vykonávania a riadenia personálnej práce u svojich podriadených
 • stupeň EKR 7 zásady zabezpečenia dodržiavania zásad ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov v rámci organizačnej zložky, zodpovednosti za schvaľovanie výberu osôb na prácu s utajovanými skutočnosťami
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vykonávania kontrolnej a hodnotiacej činnosti, riadenia všestranného zabezpečenia podriadených a zabezpečenia pripravenosti výzbroje, prideleného materiálu, bojovej a ďalšej techniky
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy plánovania, organizovania a riadenia výcviku a odbornej prípravy dôstojníkov
 • stupeň EKR 7 systém velenia podriadenej jednotke (organizačnej zložke), zabezpečenia plnenia stanovených výcvikových a bojových úloh, zabezpečenie bojovej a mobilizačnej pohotovosti, výkonnosti a všestrannej použiteľnosti podriadenej organizačnej zložky
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy spracovávania dokumentov, stanovísk a tvorby podkladov do koncepcií a programov rozvoja na úrovni ústredného orgánu štátnej správy
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vykonávania vysokošpecializovaných odborných činností v rámci príslušnej vojenskej odbornosti
 • stupeň EKR 7 zásady velenia na operačnom a strategickom stupni riadenia
 • stupeň EKR 7 organizácia, výzbroj a bojové možnosti jednotky (organizačnej zložky)
  Špecifikácia:
  zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, zásady a pravidlá použitia zbraní, zbraňových systémov, bojových vozidiel, špeciálnej techniky, zariadení a prístrojov pridelených jednotke, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 organizovanie a riadenie práce štábu veliteľstva, zlaďovanie s činnosťou podriadených jednotiek (organizačných zložiek), zodpovednosť za organizáciu a výkon zmeny vojenského útvaru
 • stupeň EKR 7 organizovanie a udržiavanie nepretržitého velenia a spojenia s organickými i pridelenými jednotkami (organizačnými zložkami) a včasné prenikanie rozkazov a nariadení veliteľa k nim
 • stupeň EKR 7 príprava veliteľstva, štábu a jednotiek zabezpečujúcich velenie
  Špecifikácia:
  organizovanie a vedenie prípravy dôstojníkov veliteľstva a štábu vojenského útvaru a jednotiek, ktoré zabezpečujú velenie
 • stupeň EKR 7 riadenie spracovania a aktualizácie dokumentov k pohotovosti, bojovej pohotovosti, operačnej a mobilizačnej pripravenosti vojenského útvaru
 • stupeň EKR 7 spracovanie plánu prípravy a činností vojenského útvaru (organizačnej zložky) na výcvikový rok a jeho pravidelné spresňovanie a vyhodnocovanie
 • stupeň EKR 7 príprava a spracovanie analýz, koncepcií, odborných stanovísk, vnútorných riadiacich predpisov, metodických pokynov, vojenských doktrín
 • stupeň EKR 7 organizovanie a výkon odborných alebo špecializovaných odborných činností v rámci vojenskej odbornosti pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru (organizačnej zložke)
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad a bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 riadenie odboru generálneho štábu, štábu veliteľstva, úradu alebo iného zložitého organizačného celku
  Špecifikácia:
  velenie na operačnom a strategickom stupni riadenia, velenie, riadenie a zodpovednosť za všestranné zabezpečovanie veľmi zložitých vojenských útvarov alebo vojenských zariadení s rozsiahlou územnou pôsobnosťou

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo stálej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie