Brigádny generál

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Brigádny generál

Brigádny generál velí štábu strategického veliteľstva, brigáde pozemných síl, medzinárodnému operačnému veliteľstvu, štábu, úradu v zahraničných štruktúrach alebo inému zložitému organizačnému celku určenému systemizáciou. Zodpovedá za bojovú a mobilizačnú pohotovosť, vycvičenosť, bojovú výkonnosť a za všestrannú použiteľnosť zložitého organizačného celku. Riadi a koordinuje komplexy veľmi zložitých systémov so značnými nárokmi na schopnosť riešiť v najsťaženejších podmienkach zložité a konfliktné situácie spojené s hmotnou a morálnou zodpovednosťou. Spracúva nové nekompletné informácie zamerané na vypracúvanie hypotéz a nových riešení s nešpecifikovanými výstupmi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Brigádny generál - náčelník štábu na generálnom štábe
Brigádny generál - rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Brigádny generál - veliteľ brigády
Brigádny generál - veliteľ strategického centra krízového manažmentu
Brigádny generál - zástupca veliteľa síl a jemu na roveň postavený
Brigádny generál – vedúci úradu národného vojenského predstaviteľa
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 20 a viac rokov
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

viac...
ISCO-08 0110 - Dôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0110004 - Brigádny generál – náčelník štábu na generálnom štábe, zástupca veliteľa síl a jemu na roveň postavený
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 princípy a zásady všeobecného, personálneho a vojenského manažmentu
 • stupeň EKR 7 princípy a zásady velenia a riadenia
 • stupeň EKR 7 všeobecné poznatky z oblasti medzinárodných vzťahov, globálneho bezpečnostného prostredia, ekonómie a práva
 • stupeň EKR 7 základné koncepčné dokumenty bezpečnostnej politiky štátu, princípy a zásady použitia ozbrojených síl
 • stupeň EKR 7 platná legislatíva upravujúca výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
  Špecifikácia:
  zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálneho vojaka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 7 postupy a zásady vykonávania a riadenia personálnej práce u svojich podriadených, zabezpečovania dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, bezpečnosti používania zariadení, prístrojov a materiálu jednotky, ich ukladania, ošetrovania, opravy a ich bezpečného a hospodárneho využitia
 • stupeň EKR 7 zásady zabezpečenia dodržiavania zásad ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov v rámci organizačnej zložky, zodpovednosti za schvaľovanie výberu osôb na prácu s utajovanými skutočnosťami
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vykonávania kontrolnej a hodnotiacej činnosti, riadenia všestranného zabezpečenia podriadených a zabezpečenia pripravenosti výzbroje, prideleného materiálu, bojovej a ďalšej techniky
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy plánovania, organizovania a riadenia výcviku, odbornej prípravy a výchovy podriadených, vedenia podriadených a zodpovednosti za udržanie vysokej úrovne disciplíny a morálneho stavu podriadenej organizačnej zložky
 • stupeň EKR 7 systém velenia podriadenej jednotke (organizačnej zložke), zabezpečenia plnenia stanovených výcvikových a bojových úloh, zabezpečenie bojovej a mobilizačnej pohotovosti, výkonnosti a všestrannej použiteľnosti podriadenej organizačnej zložky
 • stupeň EKR 7 organizácia, výzbroj a bojových možností jednotky (organizačnej zložky)
  Špecifikácia:
  zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, zásady a pravidlá použitia zbraní, zbraňových systémov, bojových vozidiel, špeciálnej techniky, zariadení a prístrojov pridelených jednotke, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vypracovanie návrhov a odporúčaní súvisiacich so strategickým smerovaním a rozvojom spôsobilostí a tvorby štruktúr ozbrojených síl
  Špecifikácia:
  spracúvanie návrhov plánov rozvoja ozbrojených síl, tabuliek počtov zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl, koordinácia spracovania požiadaviek na zdroje v procese obranného plánovania za ozbrojené sily
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za spracovanie podkladov a pripomienok k návrhom koncepcií a k návrhom základných výcvikových dokumentov, spracovanie, vydávanie a distribúcia vojenských doktrín a vnútorných riadiacich predpisov generálneho štábu
 • stupeň EKR 7 riadenie štábu, plánovanie a organizovanie činnosti štábu, plnenie úloh vyplývajúcich zo základných plánovacích dokumentov na výcvikový rok
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za implementáciu personálnej a sociálnej politiky v podmienkach ozbrojených síl, riadenie procesov personálneho manažmentu a doplňovania ozbrojených síl
 • stupeň EKR 7 riadenie procesov doplňovania ozbrojených síl výzbrojou, technikou a materiálom, riadenie a koordinácia logistickej podpory ozbrojených síl, riadenie dopravnej logistiky, usmerňovanie procesov verejného obstarávania v rámci ozbrojených síl, tvorby zásob a opráv výzbroje, techniky a materiálu, bezpečnosti a ochrany informácií, prevádzky a organizácie komunikačných a informačných systémov, tvorby a implementácie cieľov, plánov, programov a doktrín v oblasti zabezpečenia bezpečnosti a ochrany informácií, organizácie a prevádzky komunikačných a informačných systémov a v oblasti správy registratúry v ozbrojených silách
 • stupeň EKR 7 riadenie finančno-ekonomických procesov v rámci ozbrojených síl a zabezpečenie finančno-ekonomickej podpory v čase mieru, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu
 • stupeň EKR 7 centralizované riadenie a velenie ozbrojeným silám pri riešení krízových situácií nevojenského charakteru a mimoriadnych udalostí v pôsobnosti ministerstva obrany alebo v ozbrojených silách
 • stupeň EKR 7 plánovanie, velenie, riadenie a koordinácia nasadenia, udržania a stiahnutia vyčlenených síl a prostriedkov ozbrojených síl pri ich použití na plnenie úloh na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky, zodpovednosť za uvádzanie ozbrojených síl do pohotovosti, za aktiváciu deklarovaných príspevkov ozbrojených síl do NATO a EÚ a hodnotenie stavu pripravenosti nasadených síl pred ich použitím na plnenie úloh
 • stupeň EKR 7 riadenie spravodajskej podpory a elektronického boja strategických a operačných prvkov velenia a riadenia
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za pohotovosť, bojovú pohotovosť, operačnú a mobilizačnú pripravenosť, vycvičenosť a bojovú výkonnosť vojenského útvaru a za splnenie bojových a iných úloh stanovených vojenskému útvaru
  Špecifikácia:
  veliteľ brigády
 • stupeň EKR 7 v rámci stanovenej pôsobnosti riadenie finančnej a hospodárskej činnosti, verejného obstarávania tovarov, služieb a prác pre vojenský útvar a zodpovednosť za zabezpečenie ochrany majetku vojenského útvaru, za zabezpečenie prevencie vzniku škôd, strát a úrazov a zabezpečenie včasného vyšetrenia škôd a úrazov a včasného rozhodnutia o ich náhrade
 • stupeň EKR 7 stanovenie opatrení na ukladanie, ošetrovanie a správne používanie výzbroje, bojovej a inej techniky, munície a všetkých druhov materiálu a opatrení na správne hospodárenie s objektmi a pozemkami vojenského útvaru, stanovenie bezpečnostných opatrení, ktoré treba dodržiavať pri činnosti s výzbrojou, bojovou a inou technikou a muníciou, pri streľbách, cvičeniach a iných zamestnaniach, ak to už nie je stanovené v odborných predpisoch, a kontrola ich dodržiavania, riadenie dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia príslušníkov vojenského útvaru, stanovenie opatrení na ochranu osôb, výzbroje, bojovej a inej techniky, munície a všetkého materiálu
 • stupeň EKR 7 pravidelné hodnotenie dosiahnutých výsledkov v plnení stanovených úloh na výcvikový rok
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie dodržiavania zásad ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov v rámci organizačnej zložky, zodpovednosť za schvaľovanie výberu osôb na prácu s utajovanými skutočnosťami
 • stupeň EKR 7 vykonávanie kontrolnej a hodnotiacej činnosti
 • stupeň EKR 7 riadenie zabezpečenia pripravenosti výzbroje, prideleného materiálu, bojovej a ďalšej techniky
 • stupeň EKR 7 výkon a riadenie personálnej práce u svojich podriadených v rámci stanovenej pôsobnosti
 • stupeň EKR 7 velenie podriadenej organizačnej zložke pri plnení bojových i mierových úloh
 • stupeň EKR 7 riadenie výcviku a cvičenia v ozbrojených silách
  Špecifikácia:
  velenie podriadenej jednotke (organizačnej zložke), zabezpečenie plnenia stanovených výcvikových a bojových úloh, zabezpečenie bojovej a mobilizačnej pohotovosti, výkonnosti a všestrannej použiteľnosti jednotky (organizačnej zložky)
 • stupeň EKR 7 plánovanie použitia ozbrojených síl pri plnení úloh na území a mimo územia Slovenskej republiky
  Špecifikácia:
  plánovanie, organizovanie a riadenie výcviku, odbornej prípravy a výchovy podriadených, vedenie podriadených a zodpovednosť za udržanie vysokej úrovne disciplíny a morálneho stavu podriadenej organizačnej zložky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo stálej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie