Generál

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Generál

Generál - náčelník generálneho štábu v rozsahu svojej pôsobnosti velí ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Riadi najzložitejšie systémy zamerané na obranu štátu a medzinárodnú bezpečnosť, rozhoduje o najzložitejších národných systémoch s medzinárodnými bezpečnostnými väzbami. Zodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Náčelník generálneho štábu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 20 a viac rokov
Právny predpis:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

viac...
ISCO-08 0110 - Dôstojníci ozbrojených síl
SK ISCO-08 0110001 - Generál – náčelník generálneho štábu
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník ozbrojených síl

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 princípy a zásady všeobecného, personálneho a vojenského manažmentu
 • stupeň EKR 7 princípy a zásady velenia a riadenia
 • stupeň EKR 7 vedomosti z organizácie, výzbroje a bojových možností jednotlivých zložiek ozbrojených síl
  Špecifikácia:
  zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, základné zásady a pravidlá použitia zbraní, zbraňových systémov, bojových vozidiel, špeciálnej techniky, zariadení a prístrojov pridelených jednotke, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky,
 • stupeň EKR 7 všeobecné poznatky z oblasti medzinárodných vzťahov, globálneho bezpečnostného prostredia, ekonómie a práva
 • stupeň EKR 7 základné koncepčné dokumenty bezpečnostnej politiky štátu, princípy a zásady použitia ozbrojených síl
 • stupeň EKR 7 systém zodpovednosti za plnenie národných a medzinárodných záväzkov a dohôd vyplývajúcich z členstva vo vojensko-politických zoskupeniach
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy riadenia doplňovania ozbrojených síl v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie
 • stupeň EKR 7 systém určovania požiadaviek na úroveň pripravenosti profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl
 • stupeň EKR 7 zásady zodpovednosti za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť a použitie ozbrojených síl, navrhovanie vnútorného organizačného členenia zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy odborného, organizačného a technického zabezpečovania velenia ozbrojeným silám
 • stupeň EKR 7 platná legislatíva upravujúca výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
  Špecifikácia:
  zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 personálna práca s profesionálnymi vojakmi a zamestnancami vo svojej pôsobnosti
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za nasadenie, udržanie a stiahnutie jednotiek do misií a operácií medzinárodného krízového manažmentu v súlade s operačnými plánmi na základe mandátu vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie o vyčleňovaní a použití súčastí ozbrojených síl v súlade so schválenými plánmi použitia ozbrojených síl
  Špecifikácia:
  zodpovednosť za spracovanie podkladov potrebných na vypracovanie plánov použitia ozbrojených síl alebo ich časti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
 • stupeň EKR 7 určovanie požiadaviek na úroveň pripravenosti profesionálnych vojakov ozbrojených síl a zamestnancov podľa štandardov NATO a EÚ
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za vypracovanie návrhov interných predpisov vo svojej pôsobnosti
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie operačných plánov podriadených veliteľstiev
 • stupeň EKR 7 výber profesionálnych vojakov a zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za rozpracovanie bezpečnostnej a obrannej stratégie Slovenskej republiky v podmienkach ozbrojených síl, vypracovanie a realizáciu základných opatrení na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky
  Špecifikácia:
  riadenie procesov obranného plánovania v ozbrojených silách
 • stupeň EKR 7 vo svojej pôsobnosti zabezpečovanie a realizácia národných cieľov spôsobilostí NATO pre Slovenskú republiku, hlavných cieľov EÚ pre Slovenskú republiku a úloh, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmluvných vzťahov
 • stupeň EKR 7 vypracovanie návrhu ročného a viacročného rozpočtu za ozbrojené sily, riadenie finančno-ekonomických procesov v ozbrojených silách a zodpovednosť za hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie jemu zverených rozpočtových prostriedkov
 • stupeň EKR 7 návrhy a požiadavky na zabezpečenie úloh obrany Slovenskej republiky, odporúčania a požiadavky na zabezpečenie rozvoja a použitia ozbrojených síl, návrhy na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
  Špecifikácia:
  predkladanie ministrovi obrany SR na schválenie
 • stupeň EKR 7 riadenie doplňovania ozbrojených síl v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie
  Špecifikácia:
  odborné, organizačné a technické zabezpečovanie velenia ozbrojeným silám
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za bojovú, mobilizačnú, morálnu pripravenosť a použitie ozbrojených síl, navrhovanie vnútorného organizačného členenia zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl
  Špecifikácia:
  zodpovednosť za spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja a výstavby ozbrojených síl a realizácia úloh vyplývajúcich z plánov výstavby ozbrojených síl

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Stanovený certifikát alebo písomné osvedčenie sa vyžaduje podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti a vojenskej odbornosti v súlade s katalogizáciou funkcií pre profesionálnych vojakov v dočasnej alebo stálej štátnej službe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie