Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér)

Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér) poskytuje odbornú pomoc, informácie, stanoviská, odporúčania a osobné finančné plány klientovi v súvislosti s finančnou službou poistenia alebo zaistenia vychádzajúcou z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet. Zisťuje, hodnotí a spracováva nestranné analýzy poistného rizika.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Courtier d´assurance
Insurance broker
Versicherungsmakler
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 10 rokov
Právny predpis:
 • Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§21, odsek 3, písm. d)

viac...
ISCO-08 2412 - Finanční a investiční poradcovia a agenti
SK ISCO-08 2412001 - Finančný poradca
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu Finančný poradca

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 občianske právo
 • stupeň EKR 4 metódy zaistenia v poisťovníctve
 • stupeň EKR 4 obchodné právo (záväzkové právo, právo obchodných spoločností a ostatné súvisiace právne predpisy)
  Špecifikácia:
  záväzkové právo, právo obchodných spoločností a ostatné súvisiace právne predpisy
 • stupeň EKR 4 manažment rizík
  Špecifikácia:
  identifikácia, kvantifikácia, hodnotenie, prevencia rizika
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 postupy pri poisťovaní / zaisťovaní a uzatváraní poistných/zaistných zmlúv
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy kalkulácie poistného/zaistného
 • stupeň EKR 4 postupy pri dokladovaní poistných / zaistných udalostí
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve /zaisťovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 4 právne predpisy
  Špecifikácia:
  Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 747/2004 Z. z.o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 produkty v poisťovníctve a zaisťovníctve
 • stupeň EKR 4 poisťovníctvo a zaisťovníctvo, druhy a metódy poistenia a zaistenia, rozsah krytia
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy dojednávania poistných / zaistných produktov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii o poistných /zaistných udalostiach
 • stupeň EKR 4 tvorba variantov, návrhov poistenia /zaistenia, programov poistnej /zaistnej ochrany
 • stupeň EKR 4 komunikácia s klientom a komplexná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poistenia alebo zaistenia
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 sledovanie relevantných legislatívnych zmien v danej oblasti
 • stupeň EKR 4 identifikácia a definovanie poistných rizík hroziacich klientovi a súvisiacich s predmetom poistenia
 • stupeň EKR 4 vypracovanie rizikových analýz a rizikovej správy správy
 • stupeň EKR 4 expertné konzultácie ohľadom neoprávnených nárokov na náhradu škody
  Špecifikácia:
  obrana (expertná, právna a pod.) klienta pred neoprávnenými nárokmi na náhradu škody
 • stupeň EKR 4 zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného / zaistného rizika
 • stupeň EKR 4 poskytovanie konzultačných služieb v oblasti likvidácie škodových alebo poistných / zaistných udalostí klienta
 • stupeň EKR 4 uzavieranie poistných alebo zaistných zmlúv v mene a na účet klienta
 • stupeň EKR 4 aktualizácia údajov klientov
  Špecifikácia:
  v poistných / zaistných zmluvách

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d)
 • Povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu pre sektor poistenia alebo zaistenia na území Slovenskej republiky vydané Národnou bankou Slovenska podľa zákona 186/2009 Z.z. (§18, ods. 1) viac...
 • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie