Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér) poskytuje odbornú pomoc, informácie, stanoviská, odporúčania a osobné finančné plány klientovi v súvislosti s finančnou službou poistenia alebo zaistenia vychádzajúcou z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet. Zisťuje, hodnotí a spracováva nestranné analýzy poistného rizika.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Courtier d´assurance
Insurance broker
Versicherungsmakler
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 10 rokov
Právny predpis:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§21, odsek 3, písm. d)
viac...
ISCO-08
2412 - Finanční a investiční poradcovia a agenti
SK ISCO-08
2412001 - Finančný poradca
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Finančný poradca

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
občianske právo
4
metódy zaistenia v poisťovníctve
4
obchodné právo (záväzkové právo, právo obchodných spoločností a ostatné súvisiace právne predpisy)
Špecifikácia:
záväzkové právo, právo obchodných spoločností a ostatné súvisiace právne predpisy
4
manažment rizík
Špecifikácia:
identifikácia, kvantifikácia, hodnotenie, prevencia rizika
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy pri poisťovaní / zaisťovaní a uzatváraní poistných/zaistných zmlúv
4
zásady a postupy kalkulácie poistného/zaistného
4
postupy pri dokladovaní poistných / zaistných udalostí
4
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve /zaisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
právne predpisy
Špecifikácia:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 747/2004 Z. z.o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.
4
produkty v poisťovníctve a zaisťovníctve
4
poisťovníctvo a zaisťovníctvo, druhy a metódy poistenia a zaistenia, rozsah krytia
4
zásady a postupy dojednávania poistných / zaistných produktov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných /zaistných udalostiach
4
tvorba variantov, návrhov poistenia /zaistenia, programov poistnej /zaistnej ochrany
4
komunikácia s klientom a komplexná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poistenia alebo zaistenia
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
sledovanie relevantných legislatívnych zmien v danej oblasti
4
identifikácia a definovanie poistných rizík hroziacich klientovi a súvisiacich s predmetom poistenia
4
vypracovanie rizikových analýz a rizikovej správy správy
4
expertné konzultácie ohľadom neoprávnených nárokov na náhradu škody
Špecifikácia:
obrana (expertná, právna a pod.) klienta pred neoprávnenými nárokmi na náhradu škody
4
zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného / zaistného rizika
4
poskytovanie konzultačných služieb v oblasti likvidácie škodových alebo poistných / zaistných udalostí klienta
4
uzavieranie poistných alebo zaistných zmlúv v mene a na účet klienta
4
aktualizácia údajov klientov
Špecifikácia:
v poistných / zaistných zmluvách
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d)
  • Povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu pre sektor poistenia alebo zaistenia na území Slovenskej republiky vydané Národnou bankou Slovenska podľa zákona 186/2009 Z.z. (§18, ods. 1)
    viac...
  • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.