Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií

Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií zabezpečuje opravy, údržbu, inštaláciu a nastavovanie strojov, zariadení a výrobných liniek. Plánuje a kontroluje náklady na údržbu strojov, zariadení a výrobných liniek.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Inžinier údržby vo výrobe drevených konštrukcií
Odborný pracovník údržby vo výrobe drevených konštrukcií
Vedúci údržby vo výrobe drevených konštrukcií
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141019 - Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technológia výroby drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Vrátane technológie a technologických postupov spracovania dreva (technologické procesy piliarskej výroby, výroby kompozitných materiálov na báze dreva a pod.).
 • stupeň EKR 7 prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
  Špecifikácia:
  V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 7 manažment procesu údržby a opráv vo výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Napr. kalkulácie, rozpočty, postupy vedenia porád, postupy a metódy vedenia pracovného kolektívu a pod.
 • stupeň EKR 7 normy a normatívy vo výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Napr. technické normy, podklady vo výrobe drevených konštrukcií a pod.
 • stupeň EKR 7 spôsoby a postupy nastavovania, prevádzky, údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Diagnostika prevádzkyschopnosti strojov a pod.
 • stupeň EKR 7 vývojové trendy strojného zariadenia
  Špecifikácia:
  Vo výrobe drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 7 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
 • stupeň EKR 7 systémy elektrických pohonov/rozvodov strojného zariadenia
  Špecifikácia:
  Vo výrobe drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 7 zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri výrobe drevených konštrukčných stavieb
  Špecifikácia:
  Optimalizácia a zostavovanie technológie, kapacitné prepočty a pod.
 • stupeň EKR 6 materiály a polotovary na drevené konštrukcie
  Špecifikácia:
  Druhy a vlastnosti použitých materiálov na báze dreva (napr. rezivo, lepené lamelové drevo na stavebné nosné konštrukcie), oceľové prvky v drevených konštrukciách a pod.
 • stupeň EKR 6 postupy automatického systému riadenia údržby
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
 • stupeň EKR 6 technické kreslenie v strojníctve
  Špecifikácia:
  Zásady kreslenia a zobrazovania konštrukcií strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vedenie tímu zamestnancov v oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného tímu vo výrobe drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 7 výber zamestnancov do tímu
 • stupeň EKR 7 výber zamestnancov do tímu
 • stupeň EKR 7 plánovanie a kontrola nákladov na údržbu strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri zostavovaní rozpočtu v oblasti údržby a sledovanie výdavkov rozpočtových prostriedkov vo výrobe drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie procesu údržby technologického zariadenia vo výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe drevených konštrukcií v zmysle technickej dokumentácie a podľa časového harmonogramu.
 • stupeň EKR 7 kontrola prevádzkyschopnosti strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 plánovanie opráv, údržby, inštalácie a nastavovania strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 optimalizácia výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách údržby
 • stupeň EKR 7 návrh modernizácie a technických úprav strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie výberu, nákupu a dodávok strojov, zariadení, výrobných liniek a náhradných dielov pre stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Posudzovanie potreby strojov a zariadení, ich špecifikácia, výber z ponúk a pod. Objednávanie nástrojov, strojov, strojného vybavenia (stroje, zariadenia, výrobné linky), strategických náhradných dielov a dielov nevyhnutných na údržbu.
 • stupeň EKR 7 tvorba štatistík a reportov súvisiacich s údržbou strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Spracovávanie štatistík a správ o údržbe na účely plánovania a úpravy údržbárskej činnosti a ich vyhodnocovanie.
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentáciách súvisiacich s údržbou strojných zariadení vo výrobe drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri zabezpečovaní a plánovaní údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Spolupráca s výrobným manažmentom, technickým personálom a kontrolórmi kvality za účelom riešenia problémov spojených s údržbou a návrhmi nápravných opatrení na vylepšenie prevádzkyschopnosti a technického stavu strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie odborných školení zamestnancov údržby vo výrobe drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 spolupráca s externými organizáciami/inštitúciami
  Špecifikácia:
  Napr. v oblasti zabezpečenia revízií, služieb, strojného zariadenia, náhradných dielov a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie