Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií riadi a zabezpečuje proces manažmentu kvality vo výrobnom procese. Je zodpovedný za riadenie procesov vo výrobe, ktoré zodpovedajú špecifikovaných konštrukčným systémom. V závislosti od typu konštrukcie zabezpečuje a koordinuje činnosti v oblasti tvorby a aplikácie systému kvality procesov vo výrobe drevených konštrukcií. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje aplikáciu príslušných noriem a predpisov. Riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a výstupom finálnych výrobkov z výroby drevených konštrukcií. Riadi procesy kvality výroby od vstupnej cez medzioperačnú až po výstupnú. Analyzuje a vyhodnocuje proces kvality výroby a navrhuje potrebné opatrenia. Aplikuje nové systémy manažérstva kvality, riadi vzdelávanie zamestnancov v oblasti manažmentu kvality. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti r...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496269/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SK Inžinier riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií
SK Manažér kvality vo výrobe drevených konštrukcií
EN Quality Manager
Požadovaný stupeň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax v drevospracujúcom priemysle.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141017
ESCO
518
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
2141017

Kompetencie

7
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Napr. manažment riadenia kvality, metódy a postupy kontroly kvality vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
materiály a polotovary používané na výrobu drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Druhy a vlastnosti dreva a ďalších materiálov na báze dreva (napr. rezivo, lepené lamelové drevo), oceľové prvky v drevených konštrukciách a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Technické kreslenie strojárskych a stavebných výkresov súvisiacich s výrobou drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy spracovania dreva (technologické procesy piliarskej výroby, výroby kompozitných materiálov na báze dreva a hydrotermická úprava dreva pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy povrchovej úpravy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Napr. hydrotermickej úpravy a ochrany dreva a materiálov na báze dreva používaných na výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Riadenie procesu údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady vo výrobe drevených konštrukcií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality, ISO certifikáty napr. ISO 9001, ISO 19011.
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne postupy pri navrhovaní a projektovaní drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
maximálne využitie obnoviteľnej drevnej suroviny
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia drevených konštrukcií budov
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Výkresy šikmých striech a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čítanie stavebných výkresov drevených konštrukcií budov a drevostavieb
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring kvality vstupov, polotovarov a výstupov vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Sledovanie parametrov kvality vstupných výrobkov, polotovarov a finálnych výrobkov vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov kontroly kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie posudkov a protokolov kontroly kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a riadenie kvality výrobného procesu vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technických postupov, noriem a predpisov v oblasti politiky kvality
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technické skúšky kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov vo výrobe drevených konštrukcií, napr. skúšky mechanických vlastností materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza procesu riadenia kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Sledovanie procesu riadenia, predpisov v oblasti noriem kvality riadenia a implementácia zmien do predpisov a systémov riadenia kvality výroby, vrátane navrhovania nápravných opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nových metód skúšania a overovania postupov skúšania drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a zavádzanie systému kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Navrhovanie technologických postupov, noriem, predpisov a smerníc v oblasti kvality vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a spracovanie štatistických dát
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná činnosť a technické poradenstvo pri zavádzaní systému kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dosahovanie maximálnej pridanej hodnoty obnoviteľnej drevnej suroviny
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia inovatívnych systémov počítačom riadených procesov v riadení kvality drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Budúca
7
využívanie informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie kvality interného/externého projektu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a metodické usmerňovanie kontrolórov kvality v organizácii pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová (5) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie, motivovanie a hodnotenie zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie vzdelávania zamestnancov v oblasti manažmentu kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie auditu kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.