Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva riadi a zabezpečuje proces manažmentu kvality v procese spracovania dreva. Koordinuje činnosti v oblasti tvorby a aplikácie systému kvality procesov v spracovaní dreva. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje príslušné normy a predpisy. Riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a finálnych výrobkov v oblasti spracovania dreva.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Inžinier riadenia kvality v spracovaní dreva
Manažér kvality v spracovaní dreva
Quality Manager
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141017 - Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Špecifikácia:
Druhy dreva, jeho vlastnosti.
7
priemyselná ekológia
7
manažment kvality
Špecifikácia:
Napr. manažment riadenia kvality, metódy a postupy kontroly kvality v spracovaní dreva.
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
7
stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia v piliarskej výrobe, výrobné linky (sušiarenské a hydrotermické zariadenia a zariadenia na ochranu dreva a pod.).
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
7
manažment procesu údržby a opráv pri spracovaní dreva
7
procesy spracovania dreva
Špecifikácia:
Mechanické, fyzikálne, chemické a biologické.
7
normy a normatívy pri spracovaní dreva
Špecifikácia:
Napr. technické normy, podklady pre spracovanie dreva a pod.
7
ekonomika a riadenie pri spracovaní dreva
Špecifikácia:
Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania reziva
7
normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
Špecifikácia:
Normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality, ISO certifikáty napr. ISO 9001, ISO 19011.
7
metódy a postupy kontroly pri spracovaní dreva
7
technológie a technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technologické procesy piliarskej výroby, výroby kompozitných materiálov na báze dreva a energetické využitie dreva.
7
stanovy a základné organizačné normy organizácie
7
postupy výroby a metódy normovania práce a pracovného výkonu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
plánovanie, riadenie a kontrola kvality procesu spracovania dreva
7
zavádzanie systému kvality v spracovaní dreva
Špecifikácia:
Spracovávanie návrhov technologických postupov, noriem, predpisov a smerníc v oblasti kvality spracovania dreva.
7
monitoring kvality vstupov, polotovarov a výstupov spracovania dreva
Špecifikácia:
Sledovanie parametrov kvality vstupných a výstupných materiálov v spracúvaní dreva.
7
analýzy procesu riadenia kvality
Špecifikácia:
Sledovanie procesu riadenia, predpisov v oblasti noriem kvality riadenia a implementácia zmien do predpisov a systémov riadenia kvality výroby, vrátane navrhovania nápravných opatrení.
7
riadenie auditu kvality v spracovaní dreva
7
kontrola dodržiavania technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti riadenia kvality
7
technické skúšky kvality v oblasti spracovania dreva
Špecifikácia:
Skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov v spracovaní dreva, napr. kontrola kvality a rozmerov výrobkov v drevárskej výrobe.
7
vyhodnocovanie výsledkov kontroly kvality
Špecifikácia:
Vypracovávanie posudkov a protokolov kvality.
7
navrhovanie nových metód skúšania a overovania postupov skúšania pri spracovaní dreva
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii v spracovaní dreva
7
riadenie vzdelávania zamestnancov v oblasti manažmentu kvality
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
konzultačná činnosť a technické poradenstvo pri zavádzaní systému kvality.
Špecifikácia:
Spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie.
7
riadenie a metodické usmerňovanie kontrolórov kvality v organizácii
Špecifikácia:
Usmerňovanie, motivovanie a hodnotenie zamestnancov.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.