Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií realizuje výskum, vývoj a inovácie výrobkov a výrobných postupov v organizáciách na výrobu a montáž drevených stavebných konštrukcií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141016 - Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 aplikovaná matematika
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy analýzy a modelovania procesov a technických problémov prostriedkami vyššej matematiky.
 • stupeň EKR 7 materiály a polotovary na drevené konštrukcie
  Špecifikácia:
  Druhy a vlastnosti použitých materiálov (napr. rezivo, lepené lamelové drevo na stavebné nosné konštrukcie), oceľové prvky v drevených konštrukciách a pod.
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy povrchovej úpravy drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Normy pre vstupné materiály, medzioperačnú a výstupnú kontrolu.
 • stupeň EKR 7 technológia výroby drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu drevených stavieb: Stavebný zákon, legislatíva a súvisiace predpisy pri projektovaní a konštruovaní stavieb.
 • stupeň EKR 7 zásady protipožiarnej ochrany objektov
  Špecifikácia:
  Požiadavky na ochranu objektov pred požiarmi. Skúšky, hodnotenie a zaradenie drevených konštrukcií z hľadiska požiarnej odolnosti.
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Softvéry určené na výpočet spotreby materiálu, výpočet kusovníka, návrh drevenej konštrukcie, 3D vizualizácia, výrobnej technológie drevených konštrukcií, spojov a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikovaná fyzika
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy aplikácie vybraných fyzikálnych javov vo výrobných a technologických postupoch.
 • stupeň EKR 7 manažment výroby drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
 • stupeň EKR 7 spôsoby dimenzovania drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Zásady navrhovania konštrukcií, normy na zaťaženia apod. Zaťaženia stavebných konštrukcií stále a úžitkové. Medzný stav únosnosti a použiteľnosti.
 • stupeň EKR 7 postupy montáže/osadzovania drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 normy a normatívy vo výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Napr. technické normy, podklady vo výrobe drevených konštrukcií.
 • stupeň EKR 7 druhy spojov drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Výpočet spojov (drevo-drevo, drevo-kov).
 • stupeň EKR 7 zásady projektovania technologických procesov a výrobných systémov pri výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty a pod.
 • stupeň EKR 7 druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
  Špecifikácia:
  Metódy hodnotenia navrhovaných projektov z ekonomického hľadiska.
 • stupeň EKR 7 vývojové trendy vo výrobe drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy vypracovania projektov vo výskume a vývoji vo výrobe drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
 • stupeň EKR 7 technologicko-ekonomické aspekty pri výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Postupy tvorby technologických predpisov, technicko-hospodárskych noriem a pod.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe drevených konštrukcií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a optimalizácia technologických postupov pri výrobe drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  vyvíjanie nových konštrukčných riešení drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a projektovanie systémov drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Projektová dokumentácia na organizáciu a technológiu výroby. Navrhovanie a projektovanie panelových systémov, zrubových a iných drevených stavebných systémov.
 • stupeň EKR 7 dimenzovanie konštrukčných prvkov drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Lepené tenkostenné nosníky, lepené panely rebrové a sendvičové, nosníky s poddajnými spojmi. Rámy, oblúky, priehradové nosníky. Oceľové prvky v drevených konštrukciách.
 • stupeň EKR 7 riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v oblasti drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Fázy inovačného procesu, efektívnosť inovácií, inovačné centrá a klastre.
 • stupeň EKR 7 riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií výroby drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v oblasti drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Uplatňovania najnovších poznatkov a trendov.
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh pre výrobu drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 zavádzanie kvality v oblasti výroby nábytku
  Špecifikácia:
  Aplikácia ISO certifikátov kvality (preukazovanie poskytovanej kvality výrobkov a služieb v oblasti výroby nábytku).
 • stupeň EKR 7 skúšky kvality materiálov na výrobu drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri výskume a vývoji v oblasti výroby drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 7 spolupráca s externými organizáciami/inštitúciami
 • stupeň EKR 7 účasť na tvorbe vedeckých, odborných príspevkov a monografií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie