Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva

Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva realizuje výskum a vývoj technologických procesov so zreteľom na efektívne využívanie drevnej suroviny. Navrhuje nové výrobky a postupy v oblasti prvostupňového spracovania dreva, výroby kompozitných drevných materiálov, pri biotechnologickom spracovaní a energetickom využití dreva. Projektuje výrobné linky na spracovanie dreva.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141016 - Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 aplikovaná matematika
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy analýzy a modelovania procesov a technických problémov prostriedkami vyššej matematiky.
 • stupeň EKR 7 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
  Špecifikácia:
  Napr. rezivo, kompozitné materiály na báze dreva, polotovary na výrobu nábytku, materiály na drevené konštrukcie a pod.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Normy pre vstupné materiály, medzioperačnú a výstupnú kontrolu.
 • stupeň EKR 7 technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technologické procesy piliarskej výroby, výroby kompozitných materiálov na báze dreva a energetické využitie dreva.
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
  Špecifikácia:
  Metódy hodnotenia navrhovaných projektov z ekonomického hľadiska.
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Napr. softvéry na riadenie a sledovanie ekonomiky, kvality výroby a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikovaná fyzika
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy aplikácie vybraných fyzikálnych javov vo výrobných a technologických postupoch.
 • stupeň EKR 7 stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
  Špecifikácia:
  Manipulačné zariadenia v oblasti spracovania dreva (stroje a zariadenia v piliarskej výrobe a výrobné linky napr.: sušiarenské a hydrotermické zariadenia a zariadenia na ochranu a obnovu dreva a pod.).
 • stupeň EKR 7 procesy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Napr.: mechanické, fyzikálne, chemické a biologické.
 • stupeň EKR 7 náuka o dreve
  Špecifikácia:
  Štruktúra a vlastnosti dreva a materiálov na báze dreva.
 • stupeň EKR 7 vývojové trendy v spracovaní dreva
 • stupeň EKR 7 metódy testovania vlastností dreva a výrokov z dreva
 • stupeň EKR 7 normy a normatívy pri spracovaní dreva
  Špecifikácia:
  Napr. technické normy, podklady súvisiace so pracovaním dreva.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy vypracovania projektov vo výskume a vývoji v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 7 manažment procesu spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Manažment riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
 • stupeň EKR 7 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
 • stupeň EKR 7 zásady projektovania technologických procesov a výrobných systémov pri spracovaní dreva
  Špecifikácia:
  Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty.
 • stupeň EKR 7 technologicko–ekonomické aspekty pri spracovaní dreva
  Špecifikácia:
  Postupy tvorby technologických predpisov, technicko-hospodárskych noriem a pod.
 • stupeň EKR 7 procesy modifikácie vlastností dreva, polotovarov a výrobkov z dreva
  Špecifikácia:
  Hydrotermické, termické a chemické modifikácie dreva a výrobkov z dreva. Vplyv technológie výroby na vlastnosti výrobkov.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 aplikácia navrhovaného optimalizovaného technologického postupu pri spracovaní dreva
  Špecifikácia:
  Technologické procesy piliarskej výroby, procesy výroby kompozitných drevných materiálov, energetické využitie dreva.
 • stupeň EKR 7 projektovanie výrobných liniek na spracovanie dreva
  Špecifikácia:
  Projektovanie zostavy strojov a zariadení technologického procesu piliarskej výroby, sušiarenských a hydrotermických zariadení ochrany a obnovy dreva.
 • stupeň EKR 7 projektovanie a navrhovanie technológii na výrobu polotovarov a výrobkov na báze dreva
  Špecifikácia:
  Konštrukčné a technologické projektovanie výroby (výrobky prvostupňového spracovania dreva, kompozitné materiály, polotovary a výrobky na báze dreva).
 • stupeň EKR 7 vyvíjanie, modifikácia a inovácia výrobkov z dreva
  Špecifikácia:
  Výrobky prvostupňového spracovania dreva, kompozitné drevné materiály, modifikované materiály na báze dreva.
 • stupeň EKR 7 testovanie a hodnotenie vlastností dreva a výrobkov z dreva
  Špecifikácia:
  Metódy testovania a hodnotenie vlastností dreva a materiálov na báze dreva v drevárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Fázy inovačného procesu. Efektívnosť inovácií v podniku. Inovačné centrá a klastre.
 • stupeň EKR 7 manažovanie výrobných procesov a zmien technológií spracovania dreva
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie alternatív technologických procesov a výrobných systémov v spracovaní dreva
  Špecifikácia:
  Optimalizácia a zostavenie technológií, kapacitné prepočty, priestorové prepočty a pod.
 • stupeň EKR 7 analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Uplatňovanie najnovších poznatkov a trendov v oblasti spracovania dreva.
 • stupeň EKR 7 zavádzanie kvality v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Aplikácia ISO certifikátov kvality (preukazovanie poskytovanej kvality výrobkov a služieb v oblasti výroby nábytku).
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri výskume a vývoji v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 7 účasť na tvorbe vedeckých, odborných príspevkov a monografií
 • stupeň EKR 7 spolupráca s externými organizáciami/inštitúciami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie