Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva realizuje výskum a vývoj technologických procesov so zreteľom na efektívne využívanie drevnej suroviny. Navrhuje nové výrobky a postupy v oblasti prvostupňového spracovania dreva, výroby kompozitných drevných materiálov, pri biotechnologickom spracovaní a energetickom využití dreva. Projektuje výrobné linky na spracovanie dreva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141016 - Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
prezentovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
aplikovaná matematika
Špecifikácia:
Metódy a postupy analýzy a modelovania procesov a technických problémov prostriedkami vyššej matematiky.
7
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Špecifikácia:
Napr. rezivo, kompozitné materiály na báze dreva, polotovary na výrobu nábytku, materiály na drevené konštrukcie a pod.
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Špecifikácia:
Normy pre vstupné materiály, medzioperačnú a výstupnú kontrolu.
7
technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technologické procesy piliarskej výroby, výroby kompozitných materiálov na báze dreva a energetické využitie dreva.
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
Špecifikácia:
Metódy hodnotenia navrhovaných projektov z ekonomického hľadiska.
7
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Napr. softvéry na riadenie a sledovanie ekonomiky, kvality výroby a pod.
7
aplikovaná fyzika
Špecifikácia:
Metódy a postupy aplikácie vybraných fyzikálnych javov vo výrobných a technologických postupoch.
7
stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
Špecifikácia:
Manipulačné zariadenia v oblasti spracovania dreva (stroje a zariadenia v piliarskej výrobe a výrobné linky napr.: sušiarenské a hydrotermické zariadenia a zariadenia na ochranu a obnovu dreva a pod.).
7
procesy spracovania dreva
Špecifikácia:
Napr.: mechanické, fyzikálne, chemické a biologické.
7
náuka o dreve
Špecifikácia:
Štruktúra a vlastnosti dreva a materiálov na báze dreva.
7
vývojové trendy v spracovaní dreva
7
metódy testovania vlastností dreva a výrokov z dreva
7
normy a normatívy pri spracovaní dreva
Špecifikácia:
Napr. technické normy, podklady súvisiace so pracovaním dreva.
7
metódy a postupy vypracovania projektov vo výskume a vývoji v oblasti spracovania dreva
7
manažment procesu spracovania dreva
Špecifikácia:
Manažment riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Špecifikácia:
Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
7
zásady projektovania technologických procesov a výrobných systémov pri spracovaní dreva
Špecifikácia:
Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty.
7
technologicko–ekonomické aspekty pri spracovaní dreva
Špecifikácia:
Postupy tvorby technologických predpisov, technicko-hospodárskych noriem a pod.
7
procesy modifikácie vlastností dreva, polotovarov a výrobkov z dreva
Špecifikácia:
Hydrotermické, termické a chemické modifikácie dreva a výrobkov z dreva. Vplyv technológie výroby na vlastnosti výrobkov.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
aplikácia navrhovaného optimalizovaného technologického postupu pri spracovaní dreva
Špecifikácia:
Technologické procesy piliarskej výroby, procesy výroby kompozitných drevných materiálov, energetické využitie dreva.
7
projektovanie výrobných liniek na spracovanie dreva
Špecifikácia:
Projektovanie zostavy strojov a zariadení technologického procesu piliarskej výroby, sušiarenských a hydrotermických zariadení ochrany a obnovy dreva.
7
projektovanie a navrhovanie technológii na výrobu polotovarov a výrobkov na báze dreva
Špecifikácia:
Konštrukčné a technologické projektovanie výroby (výrobky prvostupňového spracovania dreva, kompozitné materiály, polotovary a výrobky na báze dreva).
7
vyvíjanie, modifikácia a inovácia výrobkov z dreva
Špecifikácia:
Výrobky prvostupňového spracovania dreva, kompozitné drevné materiály, modifikované materiály na báze dreva.
7
testovanie a hodnotenie vlastností dreva a výrobkov z dreva
Špecifikácia:
Metódy testovania a hodnotenie vlastností dreva a materiálov na báze dreva v drevárskej výrobe.
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v oblasti spracovania dreva
Špecifikácia:
Fázy inovačného procesu. Efektívnosť inovácií v podniku. Inovačné centrá a klastre.
7
manažovanie výrobných procesov a zmien technológií spracovania dreva
7
vyhodnocovanie alternatív technologických procesov a výrobných systémov v spracovaní dreva
Špecifikácia:
Optimalizácia a zostavenie technológií, kapacitné prepočty, priestorové prepočty a pod.
7
analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v oblasti spracovania dreva
Špecifikácia:
Uplatňovanie najnovších poznatkov a trendov v oblasti spracovania dreva.
7
zavádzanie kvality v oblasti spracovania dreva
Špecifikácia:
Aplikácia ISO certifikátov kvality (preukazovanie poskytovanej kvality výrobkov a služieb v oblasti výroby nábytku).
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti spracovania dreva
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri výskume a vývoji v oblasti spracovania dreva
7
účasť na tvorbe vedeckých, odborných príspevkov a monografií
7
spolupráca s externými organizáciami/inštitúciami
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.