Vedecký pracovník v astronómii

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vedecký pracovník v astronómii Vedecký pracovník v astronómii vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v odbore astronómie, astrofyziky či kozmológie, prípadne riadi súvisiace vysoko odborné vedecké a tvorivé činnosti. Zameriava sa na štúdium hmoty, priestoru a času vo vesmíre, na štúdium planét, medziplanetárnej hmoty, hviezd a hviezdnych sústav, galaxií a ďalších vesmírnych štruktúr. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky ich riešenia. Samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v praxi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496264/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SK Kozmológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2111
SK ISCO-08
2111003
ESCO
339
SK NACE Rev. 2
M72,M74
CPA 2015
M72,M74
Príslušnosť k povolaniu
2111003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: V odbore astronómia.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analýzy vo výskume
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: V astronómii.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzika
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematická fyzika
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fotometrické metódy
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika Slnka
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika slnečnej sústavy
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
nebeská mechanika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
kozmológia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
techniky spektrofotometrie
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
astrofyzika
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia v astronómii
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Budúca
7
astronomické prístroje a pozorovacie metódy
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sférická astronómia
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretická matematika
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné programovacie prvky a postupy tvorby počítačového kódu v konkrétnom programovacom jazyku
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
databázové systémy
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: V astronómii.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová (12) ?
Špecifikácia: V oblasti astronómie.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie inovatívnych návrhov postupov astronomických pozorovaní
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a realizácia vedeckých astronomických pozorovaní
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: V astronómii.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a analýza dát z astronomických pozorovaní
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie vedeckých metód výskumu, matematického aparátu a teoreticko-fyzikálnych metód na riešenie problémov z astronómie a astrofyziky a príbuzných odborov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia vedeckých problémov, teórií a hypotéz vo výskume v odbore astronómie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie programovacích jazykov
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie databázových systémov
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Vo výskume v astronómii.
Perspektíva: Aktuálna
6
publikovanie vo vedeckých, odborných a populárno-vedeckých periodikách
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Publikovanie vo vedeckých, odborných a iných relevantných periodikách v oblasti astronómie s primeraným citačným ohlasom.
Perspektíva: Aktuálna
7
konfrontácia poznatkov a zistení v oblasti astronómie formou vedeckej prezentácie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých fórach z oblasti astronómie
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Astronómia
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu v astronómii
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie vzťahov a vytváranie podmienok na začlenenie do paneurópskych výskumných infraštruktúr
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie prvkov umelej inteligencie v astronomickom výskume
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Budúca
7
projektovanie, realizovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie výskumných projektov
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: V oblasti astronómie.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?