Astronóm - pozorovateľ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Astronóm - pozorovateľ Astronóm - pozorovateľ vykonáva základnú pozorovateľskú činnosť, ako je pozorovanie Slnka a objektov nočnej oblohy, ako sú planéty, mesiace, hmloviny, galaxie. Fotografuje ich, realizuje fotometrické a astrometrické pozorovania, pozorovanie meteorov a tiež ostatných javov, ktoré majú svoj pôvod v astronomických dejoch. Napozorovaný materiál spracováva do formy, ktorá je vhodná na ďalšie vedecké spracovanie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496258/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SK Pozorovateľ vesmíru
Odporúčaná úroveň vzdelania
N
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2111
SK ISCO-08
2111999
ESCO
1145
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2111999

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
matematická fyzika
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optika
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fotometrické metódy
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Fotometria asteroidov a komét.
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzika Slnka
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzika slnečnej sústavy
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
nebeská mechanika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky spektrofotometrie
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
astrofyzika
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
astronomické prístroje a pozorovacie metódy
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Astrometria asteroidov a komét.
Perspektíva: Aktuálna
4
sférická astronómia
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dynamické a fyzikálne vlastnosti telies slnečnej sústavy
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Dynamické a fyzikálne vlastnosti malých telies slnečnej sústavy, ako sú meteory, meteority, asteroidy, kométy.
Perspektíva: Aktuálna
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
programovacie jazyky
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Základy programovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
databázové systémy
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Astronómia.
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálne spracovanie dát
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Astronómia.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a realizácia vedeckých astronomických pozorovaní
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastné astronomické pozorovanie Slnka, astronomických objektov nočnej oblohy a pod.
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a analýza dát z astronomických pozorovaní
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie programovacích jazykov
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie databázových systémov
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Astronómia.
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých fórach z oblasti astronómie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu v astronómii
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Astronómia.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie fotografií z digitálneho záznamu
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: V oblasti astronómie.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?