Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií vykonáva montáž, údržbu, opravy a výmenu vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Montér vodovodov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7126 - Inštalatéri a potrubári
SK ISCO-08
7126002 - Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Potrubár

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
konštrukcia vodomerov a spôsoby ich fungovania
3
technická dokumentácia vo vodárenstve
Špecifikácia:
Technické výkresy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti.
3
spôsoby nakladania s odpadmi
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Špecifikácia:
Súvisiace s montážou, údržbou a opravami vodovodnej a kanalizačnej siete.
3
princípy prevádzky vodovodov a kanalizácií
3
technologické postupy montáže, údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok
3
technologické postupy montáže, údržby, opráv a výmeny vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
materiály na montáž a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
náradie a pomôcky na montáž a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
metódy diagnostiky porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
Špecifikácia:
Technické normy vo vodárenstve vzťahujúce sa na vodovody, kanalizácie a ich zariadenia.
3
postupy kontroly potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
metódy a princípy tlakových skúšok vodovodného a kanalizačného potrubia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba postupu práce, náradia a pomôcok pre montáže a opravy vodovodných rozvodov a zariadení
3
orientácia v materiáloch na potrubie a tvarovky
3
montáž vodovodných a odpadových potrubí a zariadení
3
montáž, údržba, opravy a výmena vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
kontrola potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Špecifikácia:
Vrátane diagnostiky skrytých únikov vody na sieti a prípojkách.
3
operatívne odstraňovanie porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
evidencia porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
spolupráca s dispečingom poruchovej služby
3
spracovávanie podkladov do technickej dokumentácie vodovodných a kanalizačných sietí
Špecifikácia:
Vrátane spolupráce pri dopĺňaní a aktualizácii mapových podkladov.
3
preplachovanie a dezinfekcia vodovodného a kanalizačného potrubia
3
vykonávanie tlakových skúšok vodovodného a kanalizačného potrubia
3
participácia na odbere vzoriek pitných a odpadových vôd na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.