Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií

Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií vykonáva montáž, údržbu, opravy a výmenu vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Montér vodovodov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7126 - Inštalatéri a potrubári
SK ISCO-08 7126002 - Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Potrubár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 konštrukcia vodomerov a spôsoby ich fungovania
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia vo vodárenstve
  Špecifikácia:
  Technické výkresy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti.
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
  Špecifikácia:
  Súvisiace s montážou, údržbou a opravami vodovodnej a kanalizačnej siete.
 • stupeň EKR 3 princípy prevádzky vodovodov a kanalizácií
 • stupeň EKR 3 technologické postupy montáže, údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok
 • stupeň EKR 3 technologické postupy montáže, údržby, opráv a výmeny vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
 • stupeň EKR 3 materiály na montáž a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
 • stupeň EKR 3 náradie a pomôcky na montáž a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
 • stupeň EKR 3 metódy diagnostiky porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
  Špecifikácia:
  Technické normy vo vodárenstve vzťahujúce sa na vodovody, kanalizácie a ich zariadenia.
 • stupeň EKR 3 postupy kontroly potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy tlakových skúšok vodovodného a kanalizačného potrubia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, náradia a pomôcok pre montáže a opravy vodovodných rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 3 orientácia v materiáloch na potrubie a tvarovky
 • stupeň EKR 3 montáž vodovodných a odpadových potrubí a zariadení
 • stupeň EKR 3 montáž, údržba, opravy a výmena vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
 • stupeň EKR 3 kontrola potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
  Špecifikácia:
  Vrátane diagnostiky skrytých únikov vody na sieti a prípojkách.
 • stupeň EKR 3 operatívne odstraňovanie porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
 • stupeň EKR 3 evidencia porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
 • stupeň EKR 3 spolupráca s dispečingom poruchovej služby
 • stupeň EKR 3 spracovávanie podkladov do technickej dokumentácie vodovodných a kanalizačných sietí
  Špecifikácia:
  Vrátane spolupráce pri dopĺňaní a aktualizácii mapových podkladov.
 • stupeň EKR 3 preplachovanie a dezinfekcia vodovodného a kanalizačného potrubia
 • stupeň EKR 3 vykonávanie tlakových skúšok vodovodného a kanalizačného potrubia
 • stupeň EKR 3 participácia na odbere vzoriek pitných a odpadových vôd na vodovodnej a kanalizačnej sieti
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie