Laborant pitných a odpadových vôd

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Laborant pitných a odpadových vôd

Laborant pitných a odpadových vôd zabezpečuje odborné technické činnosti a laboratórne práce pri analýzach pitných a odpadových vôd.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Chemik - laborant pitných a odpadových vôd
Technik- laborant pitných a odpadových vôd
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08 3116005 - Laborant pitných a odpadových vôd
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu Technik kontroly kvality vôd

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 anorganická chémia
 • stupeň EKR 3 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 3 organická chémia
 • stupeň EKR 3 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 3 hydrochémia
 • stupeň EKR 3 analytická chémia
 • stupeň EKR 3 laboratórna technika
  Špecifikácia:
  Spôsoby používania a bežnej údržby prístrojov a zariadení skúšobného laboratória.
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 3 spôsoby ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými a chemickými faktormi, mutagénmi a karcinogénmi pri práci
 • stupeň EKR 3 laboratórne postupy v chémii
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vykonávania chemických, biologických a mikrobiologických rozborov vody
 • stupeň EKR 3 metódy laboratórnych rozborov pitných a odpadových vôd
 • stupeň EKR 3 metódy merania fyzikálnych a chemických vlastností vzoriek pitných a odpadových vôd
 • stupeň EKR 3 spôsoby zaznamenávania nameraných hodnôt vlastností vzoriek pitných a odpadových vôd
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy starostlivosti o odobraté vzorky
 • stupeň EKR 3 spôsoby a postupy likvidácie vzoriek pitných a odpadových vôd

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 laboratórne rozbory pitných a odpadových vôd
 • stupeň EKR 3 prenos nameraných výsledkov laboratórnych skúšok pitných a odpadových vôd do databázy výsledkov
 • stupeň EKR 3 obsluha a údržba laboratórnej techniky
  Špecifikácia:
  Obsluha a bežná údržba prístrojov a zariadení skúšobného laboratória.
 • stupeň EKR 3 meranie fyzikálnych a chemických vlastností pitných a odpadových vôd
 • stupeň EKR 3 používanie kvantitatívnych metód na stanovenie organických a anorganických látok vo vzorkách
 • stupeň EKR 3 vedenie evidencie vzoriek pitných a odpadových vôd
 • stupeň EKR 3 preberanie a príprava vzoriek pitných a odpadových vôd na laboratórne rozbory
 • stupeň EKR 3 príprava chemikálií a živných pôd pre prístrojové analýzy pitných a odpadových vôd
 • stupeň EKR 3 zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
 • stupeň EKR 3 uskladňovanie a starostlivosť o odobraté vzorky v skúšobnom laboratóriu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie