Laborant pitných a odpadových vôd

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Laborant pitných a odpadových vôd zabezpečuje odborné technické činnosti a laboratórne práce pri analýzach pitných a odpadových vôd.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Chemik - laborant pitných a odpadových vôd
Technik- laborant pitných a odpadových vôd
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08
3116005 - Laborant pitných a odpadových vôd
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Technik kontroly kvality vôd

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anorganická chémia
3
fyzikálna chémia
3
organická chémia
3
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
3
hydrochémia
3
analytická chémia
3
laboratórna technika
Špecifikácia:
Spôsoby používania a bežnej údržby prístrojov a zariadení skúšobného laboratória.
3
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
3
spôsoby ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými a chemickými faktormi, mutagénmi a karcinogénmi pri práci
3
laboratórne postupy v chémii
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vykonávania chemických, biologických a mikrobiologických rozborov vody
3
metódy laboratórnych rozborov pitných a odpadových vôd
3
metódy merania fyzikálnych a chemických vlastností vzoriek pitných a odpadových vôd
3
spôsoby zaznamenávania nameraných hodnôt vlastností vzoriek pitných a odpadových vôd
3
metódy a princípy starostlivosti o odobraté vzorky
3
spôsoby a postupy likvidácie vzoriek pitných a odpadových vôd
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
laboratórne rozbory pitných a odpadových vôd
3
prenos nameraných výsledkov laboratórnych skúšok pitných a odpadových vôd do databázy výsledkov
3
obsluha a údržba laboratórnej techniky
Špecifikácia:
Obsluha a bežná údržba prístrojov a zariadení skúšobného laboratória.
3
meranie fyzikálnych a chemických vlastností pitných a odpadových vôd
3
používanie kvantitatívnych metód na stanovenie organických a anorganických látok vo vzorkách
3
vedenie evidencie vzoriek pitných a odpadových vôd
3
preberanie a príprava vzoriek pitných a odpadových vôd na laboratórne rozbory
3
príprava chemikálií a živných pôd pre prístrojové analýzy pitných a odpadových vôd
3
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
3
uskladňovanie a starostlivosť o odobraté vzorky v skúšobnom laboratóriu
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.