Športový manažér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Športový manažér zabezpečuje plánovanie, organizáciu, riadenie, koordináciu, monitorovanie a hodnotenie procesov v športovej organizácii.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
1431 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach
SK ISCO-08
1431001 - Riadiaci pracovník (manažér) športového strediska
Divízia SK NACE Rev. 2
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v športových a rekreačných zariadeniach

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
platné normy a smernice vydané príslušným športovým zväzom
6
športové funkcionástvo
6
športová agendáž
6
právne predpisy a základné pojmy v manažmente
6
manažment rizík
6
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
6
personálny manažment
6
finančný manažment
6
projektový manažment
6
krízový manažment
6
marketingová komunikácia
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov
6
ekonómia
6
podniková ekonomika
6
marketing
6
psychológia
6
sociológia
6
logistika
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
6
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
6
pravidlá príslušného športu
5
vývojové tendencie a história športu
5
druhy športov
5
podnikové plánovanie
6
podnikové financie
6
základy účtovníctva
6
finančná analýza a finančné plánovanie
6
štatistika
6
medzinárodné ekonomické vzťahy
6
operačný manažment
6
kontroling
6
kalkulácie a rozpočty
6
kalkulácie a rozpočty
6
strategický manažment
6
medzinárodný manažment
6
marketingový manažment
6
finančný manažment
6
komunikácia v manažmente
6
organizačné správanie
6
manažérske rozhodovanie
6
postupy uzatvárania športových kontraktov
6
koncepcia biologického, motorického a sociálneho vývinu človeka
6
pedagogicko-psychologické základy výchovy a vzdelávania v športovej príprave
6
organizačné štruktúry športu
6
štruktúra pohybových schopností a zručností vo vybranej športovej špecializácii
6
základné diagnostické metódy v oblasti športu
6
historické, sociálne, právne a ekonomické základy športu
6
psychologické a biologické základy vývinu človeka
6
teória a prax výchovy a vzdelávania
6
organizácia a riadenie školstva a športu
6
biologické, motorické a fyzikálne základy pohybovej činnosti v športe
6
vývin, štruktúra, diagnostika, učenie sa pohybovej činnosti a ich vplyv na formovanie osobnosti človeka
6
legislatívne, ekonomické a organizačné riadenie športového hnutia
6
teória a prax športovej prípravy
6
didaktika športu a špeciálne didaktiky
6
základy metodológie športu
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
manažment času
6
princípy riadenia procesov v manažmente
6
organizovanie a sprostredkovávanie služieb k riešeniu problémov v krízových situáciách
6
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti športového manažmentu
6
komunikácia s médiami
6
spracovanie štatistických výkazov týkajúcich sa oblasti športu
6
príprava a predkladanie požadovaných formulárov/správ/výkazov v oblasti športu
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
finančné riadenie projektov
6
organizácia, realizácia a vyhodnocovanie telovýchovných a športových aktivít
Špecifikácia:
Napr. turnajov, pretekov, súťaží, výcvikových táborov (sústredení) a pod.
6
organizácia národnej a medzinárodnej činnosti športového klubu/športovca
6
koordinácia marketingových aktivít športového klubu/športovca
6
dohľad nad personálnymi procesmi
6
kontrola a koordinácia činnosti trénerov
6
kontrola a koordinácia činnosti športovcov
6
kontrola dodržiavania trénerských postupov
6
finančné riadenie všetkých aktivít športového klubu/športovca
6
príprava, vyjednávanie a uzatváranie kontraktov športového klubu/športovca
6
koordinácia medzinárodnej spolupráce športového klubu/športovca
6
vyjednávanie sponzorstva
6
strategické plánovanie rozvoja športového klubu/športovca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.