Lektor v práci s mládežou

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Lektor v práci s mládežou rozvíja prostredníctvom vzdelávacích aktivít kompetencie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a ďalších osôb pôsobiacich v oblasti práce s mládežou potrebných pre ich kvalitnú prácu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Školiteľ neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
655
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
viac...
ISCO-08
2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08
2359010 - Lektor v práci s mládežou
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Odborník na prácu s mládežou

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Špecifikácia:
Špecifiká vzdelávania mládeže.
6
psychológia
Špecifikácia:
Špecifiká vzdelávania mládeže. Motivácia a bariéry vo vzdelávaní mládeže. Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na vzdelávanie.
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
6
nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
terminológia, teoretické východiská, strategické dokumenty a právne predpisy v oblasti vzdelávania mládeže
6
moderné technológie vo vzdelávaní
6
formy vedenia a prístupu k mladým ľuďom (koučing, mentoring, supervízia, vedenie a poradenstvo...)
6
metodika diagnostiky a hodnotenia vo vzdelávaní
6
interkultúrne rozdiely
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
implementácia nových trendov do práce s mládežou
6
facilitácia procesu učenia sa
6
zostavovanie obsahu a štruktúry vzdelávacích programov pre mládež na základe stanovených vzdelávacích cieľov
6
rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov
Špecifikácia:
Rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov do scenára, vrátane výberu vhodných metód a didaktických pomôcok.
6
analýza a vyhodnocovanie rizík pri tvorbe výchovno-vzdelávacích programov
6
vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
Špecifikácia:
Prezenčné listiny, analýzy potrieb, hodnotiace dotazníky, záverečné správy a pod.
6
logistické zabezpečenie programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
6
partnerský a inkluzívny prístup v práci s mládežou
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb
6
definovanie cieľov vzdelávania
6
plánovanie a projektovanie vzdelávania
6
realizácia vzdelávacieho podujatia
6
hodnotenie a diagnostika vo vzdelávaní
6
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
6
práca so skupinou, riadenie skupinovej dynamiky
6
riešenie vzniknutých situácií
6
prevencia konfliktov
6
poskytovanie spätnej väzby v rámci vzdelávania mládeže
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.