Metodik práce s mládežou

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Metodik práce s mládežou zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s podporou a rozvojom v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou. Vytvára podmienky a prináša nové trendy v súvislosti s rozvojom kvality v oblasti práce s mládežou. Určuje a zbiera podklady na zmenu legislatívy v oblasti mládeže, navrhuje postupy a implementuje ich do práce s mládežou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR
6
EKR
6
ISCED
655
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08
2359011 - Metodik práce s mládežou
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Odborník na prácu s mládežou

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
tvorivosť (kreativita)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
motivovanie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Špecifikácia:
Špecifiká neformálneho vzdelávania mládeže.
6
základy psychológie, psychologická podstata vyučovacieho procesu
Špecifikácia:
Špecifiká vzdelávania mládeže. Motivácia a bariéry vo vzdelávaní mládeže. Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na vzdelávanie.
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
6
nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
terminológia, teoretické východiská a právne predpisy v oblasti práce s mládežou
6
subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou
6
moderné technológie vo vzdelávaní
6
grantové a fundraisingové možnosti získavania finančných zdrojov v oblasti práce s mládežou
6
postupy tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít v práci s mládežou
6
globálne trendy vo vzdelávaní
Špecifikácia:
Multikultúrne, inkluzívne, environmentálne, rozvojové vzdelávanie a pod.
6
interkultúrne rozdiely
6
metodika diagnostiky a hodnotenia
6
formy vedenia a prístupu k mladým ľuďom (koučing, mentoring, supervízia, vedenie a poradenstvo...)
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb
6
definovanie cieľov vzdelávania
6
plánovanie a projektovanie vzdelávania
6
realizácia vzdelávacieho podujatia
6
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
6
vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
Špecifikácia:
Prezenčné listiny, analýzy potrieb, hodnotiace dotazníky, záverečné správy a pod.
6
implementácia nových trendov do práce s mládežou
6
analýza a vyhodnocovanie rizík pri tvorbe výchovno-vzdelávacích programov
6
tvorba koncepcií a programov v práci s mládežou
6
šírenie výsledkov projektov a aktivít v práci s mládežou
6
tvorba odborných podkladov pre projekty, koncepčné a metodické materiály v oblasti mládeže
6
sieťovanie a spolupráca s externými organizáciami a partnermi pôsobiacimi v oblasti mládeže
6
hodnotenie a diagnostika vo vzdelávaní
6
vytváranie podmienok a prostredia na implementáciu nových trendov v práci s mládežou
6
metodické usmerňovanie pracovníkov v oblasti práce s mládežou
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení v oblasti práce s mládežou podľa zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.