Pracovník s mládežou

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník s mládežou Pracovník s mládežou je osoba, ktorá podporuje mládež v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií, pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou, vrátane vzdelávacích aktivít za splnenia ďalších podmienok uvedených v Zákone č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou. Pracovník s mládežou prostredníctvom cielených aktivít a partnerského prístupu rozvíja potenciál mladých ľudí, vedie ich k pozitívnemu rozvoju osobnosti, aby boli schopní lepšie sa uplatniť v živote. Prispieva k ich zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a sebapoznaniu. Vytvára priestor na spolurozhodovanie mladých ľudí o veciach, ktoré sa ich týkajú, motivuje ich k angažovanosti a tak k budovaniu občianskej spoločnosti. Podporuje ich v profesionálnom aj osobnostnom rozvoji, pomáha im rozvíjať mäkké zručnosti. Pri plnení týchto úloh spolupracuje s rôznymi aktérmi práce s mládežou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496242/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
EN Youth Worker
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon bol novelizovaný s účinnosťou od 1.1.2020.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činností v oblasti práce s mládežou podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10)
Poznámka: Na základe zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") možno získať odbornú spôsobilosť na výkon povolania Pracovník s mládežou rôznymi spôsobmi a to buď vzdelaním, odbornou praxou alebo získaním certifikátu o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti práce s mládežou. Z uvedeného vyplýva, že odborná spôsobilosť je vyžadovaná zákonom, ale forma jej získania sa môže líšiť. Preto sa jedná o odporúčaný typ certifikátu.

Odborná spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou podľa zákona:
(1) Na výkon činností v oblasti práce s mládežou sa vyžaduje odborná spôsobilosť pracovníka s mládežou, mládežníckeho vedúceho, koordinátora práce s mládežou a lektora v oblasti práce s mládežou.

(2) Odbornou spôsobilosťou na výkon činností v oblasti práce s mládežou sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom vo vzdelávacom zariadení alebo odbornou praxou.

(3) Odbornú spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou možno získať aj v subjekte, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii podľa § 8 ods. 6.

(4) Obsah a rozsah teoretickej časti a praktickej časti prípravy, ako aj spôsob a rozsah záverečných skúšok na vykonávanie činností v oblasti práce s mládežou je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý predkladá subjekt na schválenie ministerstvu.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
5312
SK ISCO-08
5312001
ESCO
1040
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
5312001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: špecifiká vzdelávania mládeže
Perspektíva: Aktuálna
3
subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
grantové a fundraisingové možnosti získavania finančných zdrojov v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít v práci s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rôznorodé typy aktivít a programov využívaných v práci s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktuálne trendy a technológie v práci s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít a programov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy účelnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prácu s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rôzne formy motivácie detí
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
faktory ovplyvňujúce učenie sa cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
digitálne vzdelávanie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne technológie a nové médiá v práci s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: základné biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu detí a mládeže
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zákony, legislatívne normy, predpisy a strategické dokumenty v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Napr. Stratégia SR pre mládež, Stratégia EÚ pre mládež, Akčné plány, krajské stratégie, Stratégia Rady Európy pre mládež a podobne
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interkultúrne rozdiely
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy analýzy potrieb cieľových skupín
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
implementácia nových trendov do práce s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia princípov neformálneho vzdelávania a nových trendov do výchovno-vzdelávacích programov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie výchovno-vzdelávacích cieľov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba výchovno-vzdelávacích programov v práci s mládežou na základe analýzy potrieb a stanovených cieľov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie časovej a finančnej náročnosti výchovno-vzdelávacích programov pre mládež
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie podmienok a prostredia na implementáciu nových trendov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
analýza a vyhodnocovanie rizík pri tvorbe výchovno-vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza potrieb cieľových skupín prostredníctvom vhodných metód a ich spracovanie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie konzultácií a poradenstva mládeži
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výchova mládeže k ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca so skupinou, riadenie skupinovej dynamiky
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rôznych nástrojov a prístupov v práci s mladými ľuďmi
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: napr. mentoring, vedenie, koučing, supervízia...
Perspektíva: Aktuálna
4
partnerský a inkluzívny prístup v práci s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie talentu mládeže v jednotlivých oblastiach športu, kultúry a spoločenského života
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie digitálnych technológií a nových médií v práci s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie vzniknutých situácií s mládežou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie pobytových podujatí pre mládež
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, realizácia a vyhodnotenie rôznorodých aktivít a programov v práci s mládežou, vrátane logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Fotografická a video technika
Športové náčinie a výstroj
Ručné náčinie (lopta, hokejka, stuha, raketa, oštep, švihadlo...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?