Pracovník s mládežou

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník s mládežou pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou. Rozvíja potenciál mladých ľudí a vedie ich k pozitívnemu rozvoju osobnosti, aby boli schopní lepšie sa uplatniť v ich živote prostredníctvom cielených aktivít a partnerského prístupu. Prispieva k ich zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a sebapoznaniu. Vytvára priestor na spolurozhodovanie mladých ľudí o veciach, ktoré sa ich týkajú, motivuje ich k angažovanosti a tak k budovaniu občianskej spoločnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
viac...
ISCO-08
5312 - Pomocní vychovávatelia
SK ISCO-08
5312001 - Pracovník s mládežou
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Pracovník s mládežou

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
4
subjekty pôsobiace v práci s mládežou
4
rôznorodé typy aktivít a programov využívaných v práci s mládežou
4
aktuálne trendy v práci s mládežou (vrátane aktuálnych technológií, ktoré využívajú mladí ľudia)
4
základné princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
4
formy a spôsoby analýzy potrieb cieľových skupín
4
všeobecná pedagogika
Špecifikácia:
špecifiká vzdelávania mládeže
4
metodika tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít a programov v práci s mládežou
4
psychológia
Špecifikácia:
základné biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu detí a mládeže
4
zákony, legislatívne normy, predpisy a strategické dokumenty v oblasti práce s mládežou
Špecifikácia:
Napr. koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k mládeži
4
princípy účelnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prácu s mládežou
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
analýza potrieb cieľových skupín prostredníctvom vhodných metód a ich spracovanie
4
stanovovanie výchovno-vzdelávacích cieľov v práci s mládežou
4
tvorba výchovno-vzdelávacích programov v práci s mládežou na základe analýzy potrieb a stanovených cieľov
4
aplikácia princípov neformálneho vzdelávania a nových trendov do výchovno-vzdelávacích programov v práci s mládežou
4
analýza a vyhodnocovanie rizík pri tvorbe výchovno-vzdelávacích programov
4
príprava, realizácia a vyhodnotenie rôznorodých aktivít a programov v práci s mládežou vrátane logistického zabezpečenia
4
poskytovanie prvej pomoci
4
partnerský a inkluzívny prístup v práci s mládežou
4
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
4
práca so skupinou, riadenie skupinovej dynamiky
4
riešenie vzniknutých situácií
4
poskytovanie konzultácií a poradenstva mládeži
4
využívanie rôzne nástroje a prístupy v práci s mladými ľuďmi (napr. mentoring, vedenie, koučing, supervízia...)
4
vypracovávanie časovej a finančnej náročnosti výchovno-vzdelávacích programov pre mládež
4
výchova mládeže k ochrane životného prostredia
4
rozvíjanie talentu mládeže v jednotlivých oblastiach športu, kultúry a spoločenského života
4
zabezpečovanie pobytových podujatí pre mládež
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • doklad o získaní odbornej spôsobilosti
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.