Pediater urgentnej medicíny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pediater urgentnej medicíny

Pediater urgentnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa, poskytovaním neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti deťom a dorastu, t. j. od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života, pri náhlej zmene ich zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje ich život, niektorú zo základných životných funkcií alebo zdravie.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická urgentná medicína uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212039 - Pediater urgentnej medicíny
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  anatómia dýchacích ciest a pľúc u detí, hlavné príčiny obštrukcie dýchacích ciest; anatómia periférneho a centrálneho cievneho systému, fetálna cirkulácia a neonatálna cirkulácia; anatómia CNS a pod.
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy v pediatrických, chirurgických odboroch, odboroch vnútorného lekárstva, v neurológii, v gynekológii a pôrodníctve, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy, metódy hodnotenia, monitorovania a liečby bolesti u detí so špecifikami vo všetkých vekových skupinách detského veku
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie; špecifiká psychologického prístupu; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v urgentnej medicíne
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etické problémy urgentnej a intenzívnej medicíny; psychosociálne aspekty urgentnej medicíny a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore pediatrická urgentná medicína
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v pediatrickej urgentnej medicíne
  Špecifikácia:
  patofyziológia respiračného, kardiovaskulárneho, renálneho, zažívacieho, nervového, endokrinného a imunitného systému; vegetatívneho nervového systému, nervosvalového prenosu, metabolizmu vody a elektrolytov a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v pediatrickej urgentnej medicíne
  Špecifikácia:
  klinický obraz respiračného zlyhania - epiglotitída, laryngitída, astma, bronchiolitídy, IRDS, ARDS a pod.; zlyhania srdca, šokové stavy, akútne poruchy rytmu vrátane defibrilácie, hypertenzia a hypertenzná kríza; netraumatické kómy, kraniocerebrálne poranenie – obštrukcia komorového šantu, zápalové choroby CNS, meningoková sepsa, kŕčové stavy; otravy v detskom veku, drogy, poštípanie, uhryznutie, poleptanie, inhalačné otravy; trauma hrudníka – poranenie trachey a bronchov, pneumothorax, haemothorax, kontúzia pľúc a myokardu a pod.; trauma brucha – tupé poranenie brucha, penetračné poranenie brucha; spinálna trauma; otvorené a zatvorené zlomeniny; podchladenie, hyperpyrexia, popáleniny, pritopenie, úraz elektrickým prúdom, crash syndróm; hromadné nešťastia a pod. vyžadujúce si urgentnú pediatrickú starostlivosť
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v pediatrickej urgentnej medicíne
  Špecifikácia:
  princípy určenia priorít stabilizácie vitálnych funkcií pred úplným anamnestickým a fyzikálnym vyšetrením: dýchacie cesty - postupy rozpoznania a riešenia obštrukcie, prevencie aspirácie, zabezpečenia primeranej výmeny plynov; dýchanie - postupy posúdenia primeranej ventilácie, ventilácia ústa - ústa, maskou a vakom, endotracheálna intubácia, cricothyrotómia; cirkulácia – postupy posúdenia adekvátnosti cirkulácie, katecholamínová podpora cirkulácie, objemová resuscitácia; CNS – orientačné neurologické vyšetrenie, ohodnotenie podľa Glasgowskej škály kómy; postupy fyzikálneho vyšetrenia, merania a monitorovania dôležitých fyziologických parametrov a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v pediatrickej urgentnej medicíne
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy a metódy pediatrickej urgentnej medicíny
  Špecifikácia:
  postupy základnej a rozšírenej kardiopulmonálnej a cerebrálnej resuscitácie; princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie; postupy ošetrenia novorodenca po pôrode, resuscitácia novorodenca; transport kriticky chorých novorodencov a detí; zásady urgentnej starostlivosti o kriticky choré deti všetkých vekových kategórií; organizácia a riadenie záchrannej zdravotnej služby
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb a úrazov
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  farmakológia analgetík, sedatív a lokálnych anestézií a zásady racionálnej farmakoterapie používanej v pediatrickej urgentnej medicíne - ich interakcie a toxicita; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe; dávkovacie liekové systémy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  právne aspekty urgentnej medicíny a intenzívnej starostlivosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  využívanie techník efektívnej komunikácie v urgentnej starostlivosti s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu v urgentnej starostlivosti k detskému pacientovi a rodine; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v urgentnej starostlivosti o detských pacientov
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v pediatrickej urgentnej medicíne
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v pediatrickej urgentnej medicíne
 • stupeň EKR 7 manažovanie urgentnej starostlivosti o detských pacientov v pediatrickej urgentnej medicíne
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v pediatrickej urgentnej medicíne
  Špecifikácia:
  zhodnotenie stavu cirkulácie a dýchania; fyzikálne vyšetrenie, meranie a monitorovanie životne dôležitých fyziologických parametrov a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v pediatrickej urgentnej medicíne
  Špecifikácia:
  napr. zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest; zabezpečenie ventilácie – maskou, endotracheálne, laryngeálnou maskou; podpora cirkulácie - objemová resuscitácia, katecholamíny; zabezpečenie vstupu do cirkulácie – periférny, centrálny, intraoseálny; primárne ošetrenie poranenia; imobilizačné techniky – celotelové, hlavy a krku, končatín; základná resuscitácia; rozšírená resuscitácia; transport novorodenca; transport dieťaťa (analgosedácia, relaxácia); letecký transport a pod.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie