Pediatrický oftalmológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pediatrický oftalmológ

Pediatrický oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení kompletného zrakového aparátu u detí a dorastu, t. j. od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212035 - Pediatrický oftalmológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  špecifiká anatómie, fyziológie a patológie zrakového aparátu v detskom veku, fyzikálna optika v detskom veku, embryológia oka a pod.
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  ako napr.: princípy a metodické postupy v pediatrii, neonatológii, imunológii, rádiodiagnostike, genetike, biochémii, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
  Špecifikácia:
  princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o detského pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v pediatrickej oftalmológii, výživy a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami detského veku
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v pediatrickej oftalmológii
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania detských pacientov s vybranými ochoreniami zrakového aparátu, posudzovania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ktorý vznikol do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní na účely sociálneho poistenia
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie detského pacienta a rodiny
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etické, psychosociálne problémy detských pacientov s ochoreniami zrakového aparátu, ich rodičov, obzvlášť psychosociálne problémy v adolescencii; etické aspekty pediatrickej oftalmológie
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia
  Špecifikácia:
  etiológia, patogenéza, patofyziológia vrodených a získaných ochorení zrakového aparátu u detí
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia
  Špecifikácia:
  klinický obraz vrodených, získaných ochorení a úrazov očného bulbu, adnex, orbity, zrakového nervu a dráhy a pod. u detí všetkých vekových kategórií
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia
  Špecifikácia:
  napr. v neurooftalmológii, implantológii a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  práva dieťaťa, etické princípy pediatrickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení zrakového aparátu u detí
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení zrakového aparátu ako napr.: zásady vyšetrenia zrakovej ostrosti, refrakcie, farbocitu, tonometrie, oftalmoskopie, keratometrie, diafanoskopie, perimetrie; strabologických vyšetrovacích metód a pod.
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia
  Špecifikácia:
  medikamentózna, nemedikamentózna terapia a indikácie terapeutických postupov pri napr.: vývojových anomáliách oka, strabizme, glaukóme, závažných hereditárnych ochoreniach, refrakčných anomáliách, diabetickej retinopatii, onkologických ochoreniach; zásady fyzikálnej terapie, rehabilitácie a obzvlášť pasívnej a aktívnej pleopticko-ortoptickej liečby; korekcia refrakčných chýb, strabologická liečba a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady racionálnej farmakoterapie; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe v detskom veku; antibiotická, kortikosteroidná, antiglaukomatózna, antialergická a chemoterapeutická liečba v pediatrickej oftalmológii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  využívanie techník efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v pediatrickej oftalmológii
  Špecifikácia:
  zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie detských pacientov všetkých vekových kategórií s ochoreniami zrakového aparátu - indikácie k chirurgickým operáciám
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v pediatrickej oftalmológii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie detských pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v pediatrickej oftalmológii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v pediatrickej oftalmológii
 • stupeň EKR 7 edukácia detského pacienta a jeho rodiny
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v pediatrickej oftalmológii
  Špecifikácia:
  aplikácia, indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v pediatrickej oftalmológii ako napr.: vyšetrenie zrakovej ostrosti u novorodencov, preferential looking, rôzne formy optotypotov, H-test, VEP, Lea testy, optokinetický nystagmus, kontrastná senzitivita; refrakcia – skiaskopia, automatická refraktometria, prenosný videorefraktor; farbocit - pseudoizochromatické tabuľky, Lantonyho test, Daalov test, anomaloskop; tonometria, aplanačná metóda (Perkins , Tonopen, I-CARE), bezkontaktná metóda (Pulsair,Reichert); gonioskopia (i v narkóze); nepriama oftalmoskopia - rôznymi typmi indirektných oftalmoskopov, bezkontaktné šošovky ku biomikroskopu; biomikroskopia prenosnou štrbinovou lampou; prenosný autorefraktor; keratometria; diafanoskopia; automatická perimetria; strabologické vyšetrovacie metódy - binokulárne videnie – Worthov test, Tschermakov-Seyseneggov test; fúzia- meranie hranolmi a na troposkope (synoptofor); korešpondencia sietníc- Hering-Bilelschowského test, Bagoliniho test; uhol strabizmu - Maddoxov kríž, perimeter, synoptofor, hranoly, Brucknerov a Hirschbergerov test; stereopsia – stereoskopy (Titmus test, Monjého, stere-dot a podobne); motilita - Hessov štít, Rybova tabuľa a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v pediatrickej oftalmológii
  Špecifikácia:
  chirurgické výkony - prestreky, sondáž a liečba obliterácie slzných ciest dojčiat; chalazeá, abscesy, moluska, tumory, drobné operácie mihalníc; aplikácia parabulbárnych injekcií; vnútroočné výkony - katarakta, glaukóm, amócia, úrazy, orbitotomie; sutúry pri poraneniach adnex oka; konkomitantný strabizmus na horizontálnych svaloch, plastické operácie mihalníc, ptózy, lagoftalmu; kryopexie a laserkoagulácie sietnice pri ROP a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie