Pediater intenzívnej medicíny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pediater intenzívnej medicíny

Pediater intenzívnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti o kriticky choré detí, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného orgánového systému alebo viacerých orgánových systémov od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212032 - Pediater intenzívnej medicíny
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy v pediatrických, chirurgických odboroch, odboroch vnútorného lekárstva, v neurológii, v gynekológii a pod.
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami vo všetkých vekových skupinách detského veku
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania rizikových detských pacientov, posudzovania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie; špecifiká psychologického prístupu; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v intenzívnej starostlivosti a urgentnej medicíne
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie detského pacienta a rodiny
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etické problémy a intenzívna medicína; psychosociálne aspekty intenzívnej starostlivosti a urgentnej medicíny
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v pediatrickej intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  klinický obraz ochorení, stavov a úrazov respiračného, kardiovaskulárneho, centrálneho nervového, renálneho, gastrointestinálneho, hemolytického, metabolického a endokrinného systému, infekcií, intoxikácií, polytráum a pod. vyžadujúcich si intenzívnu pediatrickú starostlivosť
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v pediatrickej intenzívnej medicíne
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  právne aspekty intenzívnej starostlivosti a urgentnej medicíny
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v pediatrickej intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  patofyziológia respiračného systému, kardiovaskulárneho, renálneho, zažívacieho, nervového, endokrinného a imunitného systému; vegetatívneho nervového systému, nervosvalového prenosu, metabolizmu vody a elektrolytov; etiológia komplikácií vyskytujúcich sa v bezprostrednom pooperačnom období a neskorých pooperačných komplikácií a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v pediatrickej intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  princípy merania a monitorovania dôležitých fyziologických parametrov ako napr.: minútového objemu srdca a ostatných hemodynamických ukazovateľov; funkčných parametrov respiračného, renálneho, hepatálneho a nervového systému; biochemické a hematologické vyšetrenia, vyšetrenia acidobázickej rovnováhy a krvných plynov; parametre posúdenia porúch metabolizmu vody a elektrolytov, hemokoagulačné parametre, parametre hodnotiace funkciu pečene, obličiek a metabolizmu; skórovacie systémy - Glasgowský skórovací systém, PRIMS, TISS a pod.
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy a metódy pediatrickej intenzívnej medicíny
  Špecifikácia:
  zásady liečby kriticky chorých detí všetkých vekových kategórií, ktoré sa prijímajú na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo jednotky intenzívnej starostlivosti; princípy a metódy predoperačnej prípravy a pooperačnej starostlivosti vo všetkých vekových kategóriách detského veku vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie a výživy
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady racionálnej farmakoterapie v pediatrii - farmakológia látok a liekov používaných v intenzívnej medicíne, ich interakcie a toxicita.; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe; dávkovacie liekové systémy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v pediatrickej intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie detských pacientov a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v pediatrickej intenzívnej medicíne
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v pediatrickej intenzívnej medicíne
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v pediatrickej intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  ako napr.: posúdenie a predanestetické zhodnotenie detských pacientov, vrátane stanovenia anestetického postupu, zhodnotenia a interpretácie klinických nálezov a laboratórnych nálezov a určenia anestetického rizika; diagnostika infekcie; diagnostika intoxikácie; vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho, centrálneho nervového, renálneho, gastrointestinálneho, hemolytického, metabolického a endokrinného systému a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v pediatrickej intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  napr. infekcie - antiinfekčná liečba a jej monitorovanie; intoxikácie - liečba intoxikácie; algeziológia - voľba a taktika liečby bolesti; kardiovaskulárny systém - zabezpečenie periférneho žilného prístupu, zavedenie centrálneho žilného, artériového katétra, antiarytmická, antihypertenzívna liečba, pooperačná starostlivosť o deti po operácii srdca; nervový systém - liečba edému mozgu, liečba kŕčov, pooperačná starostlivosť o deti po neurochirurgickej operácii; respiračný systém - aplikácia umelej ventilácie pľúc, liečba pneumothoraxu, pooperačná starostlivosť o deti po operácii hrudníka; gastrointenstinálny systém - zavedenie žalúdkovej sondy, enterálna výživa, liečba akútnych brušných príhod, pooperačná starostlivosť o deti po operácii gastrointestinálneho traktu; renálny systém - liečba akútneho zlyhania obličiek, pooperačná starostlivosť o deti s urologickými chorobami; hematológia a transfúziológia - indikácia a podanie krvných derivátov, antikoagulačnej liečby, trombolytickej liečby; metabolizmus - liečba vrodených porúch metabolizmu, liečba porúch vnútorného prostredia a pod.
 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  využívanie techník efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 edukácia detského pacienta a jeho rodiny
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie