Neonatológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Neonatológ

Neonatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou ochorení novorodeneckého obdobia do 28. dňa života korigovaného veku.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore neonatológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212041 - Neonatológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  fyziológia plodu, sledovanie rastu a vývinu plodu, fyziológia postnatálnej adaptácie, respiračné, kardiovaskulárne a iné fyziologické zmeny počas pôrodu a po pôrode, postnatálny rast, fyziológia dojčenia a pod.
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  ako napr.: princípy a metodické postupy v pediatrii, chirurgii, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
  Špecifikácia:
  princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v neonatológii, výživy a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami v neonatológii
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania rizikových novorodencov, posudzovania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie; špecifiká psychologického prístupu; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie rodiny
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  krátkodobá a dlhodobá prognóza komplikácií perinatálnej a neonatálnej starostlivosti a jej etické problémy
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore neonatológia
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore neonatológia
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  práva dieťaťa, etické princípy neonatologickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore neonatológia
  Špecifikácia:
  patofyziológia plodu, vplyv ochorení a rizikových faktorov v tehotenstve a pri pôrode na plod; patofyziológia ochorení predčasne narodeného dieťaťa - vývoj jednotlivých orgánových systémov a ich charakteristické ochorenia; patofyziológia ochorení u donosených novorodencov - charakteristické chorobné jednotky; vrodené vývojové chyby a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore neonatológia
  Špecifikácia:
  klinický obraz vrodených a získaných ochorení dýchacieho systému u detí všetkých vekových kategórií ako napr.: nešpecifické pľúcne infekcie, respiračné alergózy, bronchiálna astma, vrodené malformácie; pľúcna aj mimopľúcna tuberkulóza, onkologické ochorenia vo vzťahu k respiračnému systému, zriedkavé ochorenia dýchacieho ústrojenstva - intersticiálne difúzne pneumopatie, spánkové poruchy dýchania a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v neonatológii
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení ako napr.: perinatálna diagnostika a možnosti intervencie v perinatálnom období a spolupráca s gynekológom a pôrodníkom; vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a ductus arteriosus patens; vyšetrenie elektrolytovej rovnováhy a nutričné požiadavky; vyšetrenie štrukturálnej a funkčnej integrity mozgu, prognóza neuropatológie; skríning predčasne narodených a rizikových novorodencov na retinopatiu a poškodenie sluchu; diagnostika a zisťovanie vrodených abnormalít; vyšetrenie suspektných vrodených vývojových chýb metabolizmu; skríningové vyšetrenia ochorení v novorodeneckom veku a pod.
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore neonatológia
  Špecifikácia:
  medikamentózna, nemedikamentózna terapia a indikácie chirurgických terapeutických postupov v neonatológii - princípy starostlivosti o novorodencov; zásady resuscitácie novorodencov; princípy starostlivosti o dýchanie a spôsoby respiračnej podpory vrátane umelej pľúcnej ventilácie; kardiovaskulárna podpora; zásady použitia umelej výživy vrátane suplementácie; parenterálna výživa; manažment ochorení tráviaceho traktu, obličiek a hematologických ochorení; princípy starostlivosti o novorodencov pri žltačke, infekciách; transport kriticky chorých novorodencov a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady racionálnej farmakoterapie v perinatálnom období; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v neonatológii
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v neonatológii
  Špecifikácia:
  napr. resuscitácia donoseného novorodenca, resuscitácia novorodenca – viac ako1000g, resuscitácia novorodenca – menej ako 1000g, endotracheálna intubácia, stabilizácia pacienta pred transportom, plánovanie a rozpis infúznej liečby, plánovanie a rozpis parenterálnej výživy, manažment enterálnej výživy a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v neonatológii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie detských pacientov, manažovanie starostlivosti v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v neonatológii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v pediatrickej pneumológii a ftizeológii
 • stupeň EKR 7 edukácia detského pacienta a jeho rodiny
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v neonatológii
  Špecifikácia:
  aplikácia, indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v neonatológii ako napr.: prvé vyšetrenie fyziologického novorodenca, zhodnotenie novorodenca podľa klasifikácie; venózny, kapilárny odber; kanylácia v. umbilicalis; lumbálna punkcia, punkcia a drenáž pneumotoraxu a fluidotoraxu, punkcia a drenáž telových dutín, suprapubická punkcia močového mechúra; USG mozgu, obličiek, bedrových kĺbov, vyhodnotenie rádiogramu, EKG; skríning vrodenej katarakty (vyšetrenie oftalmoskopom), skríning dysplázie bedrových kĺbov podľa Ortolaniho; genetické vyšetrenia a pod.
 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  využívanie techník efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie