Pediatrický pneumológ a ftizeológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pediatrický pneumológ a ftizeológ

Pediatrický pneumológ a ftizeológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou a výskumom ochorení dýchacieho ústrojenstva u kojencov, detí a dorastu, t. j. od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212037 - Pediatrický pneumológ a ftizeológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  vývoj, štruktúra a funkcia respiračného systému dieťaťa a adolescenta; normálna a patologická fyziológia respiračného systému a pod.
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  ako napr.: princípy a metodické postupy v imunológii, ORL, chirurgii, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
  Špecifikácia:
  princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v pediatrickej pneumológii a ftizeológii, výživy a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami detského veku
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v pediatrickej pneumológii a ftizeológii
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania detských pacientov s vybranými ochoreniami respiračného systému, posudzovania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie detského pacienta a rodiny
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etické, psychosociálne problémy detských pacientov s ochoreniami respiračného systému, ich rodičov, obzvlášť psychosociálne problémy v adolescencii
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia
  Špecifikácia:
  etiológia, patogenéza, patofyziológia vrodených a získaných ochorení dýchacieho systému u kojencov, detí a dorastu a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia
  Špecifikácia:
  medikamentózna, nemedikamentózna a indikácie chirurgických terapeutických postupov pri ochoreniach respiračného systému
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  práva dieťaťa, etické princípy pediatrickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia
  Špecifikácia:
  klinický obraz vrodených a získaných ochorení dýchacieho systému u detí všetkých vekových kategórií ako napr.: nešpecifické pľúcne infekcie, respiračné alergózy, bronchiálna astma, vrodené malformácie; pľúcna aj mimopľúcna tuberkulóza, onkologické ochorenia vo vzťahu k respiračnému systému, zriedkavé ochorenia dýchacieho ústrojenstva - intersticiálne difúzne pneumopatie, spánkové poruchy dýchania a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení dýchacieho systému u detí
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení dýchacieho systému ako napr.: zobrazovacie metódy dýchacieho systému, štandardné aj špeciálne rádiogramy hrudníka CT (HRCT snímok pľúc) hrudníka, špeciálne vyšetrenia hrudníka (MR mediastina, perfúzna a ventilačná scintigrafia), USG hrudníka; alergologická diagnostika a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady racionálnej farmakoterapie v pediatrickej pneumológii a ftizeológii; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe v detskom veku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v pediatrickej pneumológii a ftizeológii
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v pediatrickej pneumológii a ftizeológii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie detských pacientov, manažovanie starostlivosti v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v pediatrickej pneumológii a ftizeológii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v pediatrickej pneumológii a ftizeológii
 • stupeň EKR 7 edukácia detského pacienta a jeho rodiny
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v pediatrickej pneumológii a ftizeológii
  Špecifikácia:
  aplikácia, indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v pediatrickej pneumológii a ftizeológii ako napr.: základné funkčné vyšetrenie pľúc (spirometria a krivka prietok-objem), celotelová pletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, bronchodilatačný test inhalačný farmakologický, bronchomotorický test inhalačný – histamínový alebo acetylcholínový, metacholínový, denozínový, broncho, motorický test ponámahový (štandardná záťaž behom), punkcia pleurálneho výpotku, testovanie kožnej precitlivenosti na štandardizované alergény, mikroskopické vyhodnotenie sputa na prítomnosť acidorezistentných tyčiniek, predná rinoskopia, otoskopia, nepriama laryngoskopia, bronchoskopia (rigidná a flexibilná), bronchoalveolová laváž, ventilačná pľúcna scintigrafia, CT a HRCT vyšetrenie hrudníka/pľúc, MR pri podozrení na mimopľúcnu tuberkulózu, USG pleurálneho výpotku, záťažové testy kardiopulmonálneho systému, polysomnografia pri diagnostike spánkových porúch dýchania, tuberkulínový test a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v pediatrickej pneumológii a ftizeológii
  Špecifikácia:
  zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie detských pacientov všetkých vekových kategórií s ochoreniami respiračného systému - indikácie k chirurgickým operáciám; zostavenie denného terapeutického, diétneho a rehabilitačného programu pre pacienta s cystickou fibrózou
 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  využívanie techník efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie