Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok rozhoduje o pomoci v hmotnej núdzi a osobitnom príspevku podľa zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o náhradnom výživnom a uložení pokuty za správny delikt podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach v zmysle platných právnych predpisoch.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3353 - Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia
SK ISCO-08 3353002 - Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník sociálnych služieb

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy sociálnej pomoci
  Špecifikácia:
  pomoc a poradenstvo občanom odkázaným na dávku v hmotnej núdzi a občanom poberajúcim štátne sociálne dávky
 • stupeň EKR 6 tvorba rozhodnutí v správnom a v odvolacom konaní
  Špecifikácia:
  tvorba rozhodnutí v správnom konaní vo veciach rozhoduje v správnom konaní o pomoci v hmotnej núdzi, o náhradnom výživnom, o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach a o poskytovaní dotácií.
 • stupeň EKR 6 sociálne poradenstvo
 • stupeň EKR 6 zásady etiky
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 správne konanie
  Špecifikácia:
  podklady na rozhodovanie v správnom konaní o pomoci v hmotnej núdzi, náhradnom výživnom, štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach a na poskytovanie dotácií, rozhodnutia v zmysle zákona o správnom konaní na základe overených skutočnosti potrebné na posúdenie nároku a na výplatu štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok a dávky v hmotnej núdzi
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a legislatívne normy
  Špecifikácia:
  Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, Zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 6 postupy a spôsoby získavania a spracovania podkladov na rozhodovanie v správnom konaní
  Špecifikácia:
  o pomoci v hmotnej núdzi, náhradnom výživnom, štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach a na poskytovanie dotácií
 • stupeň EKR 6 informačný systém RSD
 • stupeň EKR 6 pravidlá evidovania elektronických dokumentov a korešpondencie v informačnom systéme DMS (document management system)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 kontrola náležitostí dokladov nevyhnutných pre ich platnosť
 • stupeň EKR 6 kontrola vynakladania finančných prostriedkov
  Špecifikácia:
  sledovanie hospodárnosti a účelnosti využívania poskytnutých dávok v hmotnej núdzi, náhradného výžívného a štátnych sociálnych dávok
 • stupeň EKR 6 analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
 • stupeň EKR 6 analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
 • stupeň EKR 6 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie, príprava a zostavovanie podkladov, vzorov a pod. na prípravu dokumentácie
 • stupeň EKR 6 poskytovanie informačného a konzultačného servisu
 • stupeň EKR 6 poskytovanie sociálno-právneho poradenstva
 • stupeň EKR 6 vypravovanie a prijímanie písomností v spisovni podľa stanovených postupov a inštrukcií
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie odbornej pomoci pre klienta
 • stupeň EKR 6 vybavovanie odvolaní proti rozhodnutí o priznaní, nepriznaní, odobratí a vyplácaní hz
 • stupeň EKR 6 výplata hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
 • stupeň EKR 6 pomoc pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov v oblasti sociálnej práce a poradenstva
 • stupeň EKR 6 napĺňanie informačného systému RSD (riadenei sociálnych dávok)v súvislosti s vyplatením dávky
 • stupeň EKR 6 aktívna spolupráca najmä s OSO (oddelenie služieb pre občana) a Aktivačným centrom a ďalšími organizačnými útvarmi úradu
 • stupeň EKR 6 spolupráca a komunikácia s ďalšími štátnymi orgánmi
  Špecifikácia:
  súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní a verejnoprávnymi inštitúciami, ktoré sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich so štátnymi sociálnymi dávkami a vybavovanie dožiadaní týchto orgánov
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie