Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia rozhoduje o peňažných príspevkoch na kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3353 - Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia
SK ISCO-08 3353001 - Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník sociálnych služieb

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 tvorba rozhodnutí v správnom a v odvolacom konaní
  Špecifikácia:
  tvorba rozhodnutí v správnom konaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, o odňatí a zastavení výplaty, odňatí, zastavení výplaty, obnovení výplaty, znížení alebo zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu, odňatí a zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu a povinnosti fyzickej osoby vrátiť preukaz, povinnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“), alebo fyzickej osoby, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, o vyplatení alebo uložení povinnosti vrátiť rozdiel medzi výškou poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu a výškou jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu určeného na základe dokladu o skutočnej cene, o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu, o ustanovení opatrovníka, ustanovení znalca, o zastavení a prerušení konania
 • stupeň EKR 6 sociálne poradenstvo
 • stupeň EKR 6 zásady etiky
 • stupeň EKR 6 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
  Špecifikácia:
  evidencia došlej a odoslanej pošty v informačnom systéme, znalosť náležitostí rozhodnutia v zmysle správneho poriadku, znalosť náležitostí, ktoré musí obsahovať formálny list, resp., dokumenty organizácie
 • stupeň EKR 6 legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
  Špecifikácia:
  Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 453/3003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 6 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 tvorba odborných stanovísk vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
 • stupeň EKR 6 pravidlá evidovania elektronických dokumentov a korešpondencie v informačnom systéme DMS (documetn managment system)
 • stupeň EKR 6 znalosť postupov výpočtu peňažných príspevkov na kompenzáciu
 • stupeň EKR 6 postupy a spôsoby riešenia podnetov a podaní občanov v oblasti poskytovania príspevku na kompenzáciu dôsledkov ŤZP
 • stupeň EKR 6 poradenstvo pre občanov v oblasti poskytovania príspevku na kompenzáciu dôsledkov ŤZP
 • stupeň EKR 6 legislatívne predpisy v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia
  Špecifikácia:
  Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 6 postupy a metodika kontroly v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ŤZP
 • stupeň EKR 6 odborné činnosti spočívajúcich v rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
 • stupeň EKR 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
  Špecifikácia:
  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1231/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali
 • stupeň EKR 6 práca v informačnom systéme RSD (riadenie sociálnych dávok)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 orientácia v dokumentácii príslušného odboru služby a úradu
  Špecifikácia:
  orientácia v dokumentácii príslušného úradu
 • stupeň EKR 6 poskytovanie informačného a konzultačného servisu
  Špecifikácia:
  poskytovanie poradenstva pre občanov v oblasti poskytovania príspevku na kompenzáciu dôsledkov ŤZP
 • stupeň EKR 6 vykonávanie kontrol poskytovaných služieb, vrátane kontrol priamo v teréne
  Špecifikácia:
  vykonávanie kontrol účelnosti poskytovaného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri tvorbe koncepcií a metodiky
  Špecifikácia:
  tvorba koncepcií a metodických usmernení v oblasti poskytovania príspevkov na kompenzáciu ŤZP pre podriadené subjekty (ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny koordinuje úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v tejto oblasti)
 • stupeň EKR 6 vykonávanie zúčtovania nedoplatkov a preplatkov pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu
 • stupeň EKR 6 prešetrovanie sťažností občanov a vykonávanie kontroly prijatých opatrení
 • stupeň EKR 6 vykonávanie kontroly účelnosti poskytnutého príspevku v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ŤZP.
 • stupeň EKR 6 rozhodovanie v správnom konaní
  Špecifikácia:
  o priznaní, obnovení výplaty, znížení alebo zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu ŤZP a povinnosti fyzickej osoby vrátiť preukaz, povinnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím , alebo fyzickej osoby, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, vyplatení alebo uložení povinnosti vrátiť rozdiel medzi výškou poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu a výškou jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu určeného na základe dokladu o skutočnej cene
 • stupeň EKR 6 spolupráca s ďalšími orgánmi a inštitúciami, ktoré sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich so štátnymi sociálnymi dávkami
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie