Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre zamestnávateľa

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre zamestnávateľa

Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre zamestnávateľa vykonáva samostatné odborné činnosti verejných služieb zamestnanosti. Poskytuje poradenstvo pre zamestnávateľov a spolupracuje pri výbere vhodného zamestnanca na obsadenie voľného pracovného miesta.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3333 - Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti
SK ISCO-08 3333005 - Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník služieb zamestnanosti

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
  Špecifikácia:
  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy sprostredkovania práce
 • stupeň EKR 6 údaje o voľných pracovných miestach, ich vzťah ku kvalifikácii uchádzača
 • stupeň EKR 6 nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
 • stupeň EKR 6 integrovaný systém typových pozícií
 • stupeň EKR 6 postupy pri získavaní a spracovaní informácií o voľných pracovných miestach
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 6 interné predpisy v organizácii
  Špecifikácia:
  Interné normy a usmernenia
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám - zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy pri prijímaní, kompletizovaní a evidovaní nahlášok voľných pracovných miest v informačných systémoch požívaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy kontroly a verifikácie údajov o voľných pracovných miestach
 • stupeň EKR 6 systém aktívneho vyhľadávania voľných pracovných miest v rámci územnej pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • stupeň EKR 6 metódy aktualizácie databázy voľných pracovných miest a zabezpečovania ich distribúcie na pracoviská úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • stupeň EKR 6 systém informovania zamestnávateľov o platnej legislatíve v oblasti plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 • stupeň EKR 6 systém organizovania výberových konaní na obsadenie voľných pracovných miest podľa požiadaviek zamestnávateľov
 • stupeň EKR 6 systém vykonávania osobných návštev u zamestnávateľov a vyhľadávania nových zamestnávateľov v územnom obvode úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • stupeň EKR 6 metódy poskytovania základných informácií o európskych službách zamestnanosti (EURES)
 • stupeň EKR 6 systém posudzovania žiadostí o pracovné povolenia občanov mimo štátov EÚ/EHP a udeľovanie povolenia na zamestnanie
 • stupeň EKR 6 spôsoby informovania zamestnávateľov o postupoch a legislatíve pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ/EHP a metódy posudzovania plnenia ohlasovacej povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov EÚ/EHP
 • stupeň EKR 6 systém evidencie zamestnancov, ktorí sú občanmi EÚ/EHP, v informačnom systéme
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy získavania informácií od zamestnávateľov o hromadnom prepúšťaní a poskytovanie informácií o povinnostiach zamestnávateľov pri hromadnom prepúšťaní
 • stupeň EKR 6 spôsoby komunikácie s policajným útvarom v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR a vydávania potvrdení o možnosti obsadenia voľných pracovných miest týmito uchádzačmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 orientácia v systéme istp
 • stupeň EKR 6 poskytovanie informácií a službách eures a možnostiach ich využívania
 • stupeň EKR 6 jednanie so zamestnávateľmi o voľných pracovných miestach a ich sprostredkovaní uchádzačom o zamestnanie
 • stupeň EKR 6 posudzovanie vhodnosti pracovných miest z hľadiska kvalifikácie, praxe a preferencií uchádzača
 • stupeň EKR 6 prijímanie, kompletizovanie a evidovanie nahlášok voľných pracovných miest
  Špecifikácia:
  Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ), Internetový sprievodca trhom práce (ISTP), Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
 • stupeň EKR 6 kontrola a verifikácia údajov o voľných pracovných miestach
 • stupeň EKR 6 organizovanie výberových konaní
  Špecifikácia:
  na obsadenie voľných pracovných miest
 • stupeň EKR 6 posudzovanie plnenia ohlasovacej povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov EÚ/EHP
 • stupeň EKR 6 poskytovanie informácií o povinnostiach zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní
 • stupeň EKR 6 používanie Informačného systému služieb zamestnanosti (ISSZ)
 • stupeň EKR 6 používanie Informačného systému evidovania elektronických dokumentov (DMS)
 • stupeň EKR 6 posudzovanie žiadostí o pracovné povolenia občanov mimo štátov EÚ/EHP a udeľovanie povolenia na zamestnanie
 • stupeň EKR 6 aktívne vyhľadávanie voľných pracovných miest v rámci územnej pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • stupeň EKR 6 aktualizácia databázy voľných pracovných miest a zabezpečovanie ich distribúcie na pracoviská úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • stupeň EKR 6 informovanie zamestnávateľov o platnej legislatíve v oblasti plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 • stupeň EKR 6 vykonávanie osobných návštev u zamestnávateľov a vyhľadávanie nových zamestnávateľov v územnom obvode úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • stupeň EKR 6 informovanie zamestnávateľov o postupoch a legislatíve pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ/EHP
 • stupeň EKR 6 evidencia zamestnancov, ktorí sú občanmi EÚ/EHP, v informačnom systéme
 • stupeň EKR 6 komunikácia s policajným útvarom v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR a vydávanie potvrdení o možnosti obsadenia voľných pracovných miest týmito uchádzačmi
 • stupeň EKR 6 získavanie informácií od zamestnávateľov o hromadnom prepúšťaní
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie