Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce

Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce zabezpečuje, koordinuje a usmerňuje aktivity jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce. Realizuje a kontroluje dodržiavanie podmienok financovania nástrojov aktívnych opatrení trhu práce a národných projektov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Odborný zamestnanec aktívnych opatrení na trhu práce pre občana
Odborný zamestnanec aktívnych opatrení na trhu práce pre zamestnávateľa
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3333 - Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti
SK ISCO-08 3333001 - Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník služieb zamestnanosti

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
  Špecifikácia:
  Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 6 nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
 • stupeň EKR 6 vzťah medzi situáciou na trhu práce a voľbou rekvalifikačných kurzov
 • stupeň EKR 6 postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 6 podmienky pre zaraďovanie uchádzačov do rekvalifikačných kurzov
  Špecifikácia:
  podmienky zaraďovania uchádzačov na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
 • stupeň EKR 6 podmienky pre prideľovanie finančných prostriedkov na rekvalifikačné kurzy
 • stupeň EKR 6 metódy vyhodnocovania rekvalifikačných kurzov a pravidlá vykonávania kontroly dodržovania dohodnutých podmienok
 • stupeň EKR 6 pravidlá pre výpočet nákladov na rekvalifikačné kurzy
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 európske štrukturálne fondy, pravidlá pre jeho využívanie v podmienkach úradov práce
  Špecifikácia:
  Druhy operačných programov a možnosti ich využitia, Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy práce s internými normami pre jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 orientácia v prehľadoch, štatistikách, analýzach a prognózach trhu práce
 • stupeň EKR 6 verejno-správne kontroly u príjemcov verejnej finančnej podpory v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti
 • stupeň EKR 6 kontrola plnenia dohôd o finančných podporách v rámci apz
 • stupeň EKR 6 posudzovanie kvality vyučovania dodržiavania zmluvných podmienok rekvalifikačných kurzov
 • stupeň EKR 6 posudzovanie dodržiavania rozpočtových pravidiel projektov esf
 • stupeň EKR 6 posudzovanie výsledkov projektov esf
 • stupeň EKR 6 uzatváranie dohôd o finančných podporách v rámci apz
 • stupeň EKR 6 prerokovávanie záverov komplexných kontrol na úseku služieb zamestnanosti u kontrolovaných osôb, vrátane prerokovávania nápravných opatrení, prípadne sankcií
 • stupeň EKR 6 prerokovávanie a riešenie námietok zamestnávateľov k výsledkom kontrol v oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti
 • stupeň EKR 6 spracovávanie správ a protokolov z vykonaných kontrol u zamestnávateľov v oblasti dodržiavania zákona o službách zamestnanosti
 • stupeň EKR 6 sledovanie a vyhodnocovanie financovania projektov, programov a aktivít
 • stupeň EKR 6 kontrola čerpania finančných prostriedkov
  Špecifikácia:
  z Európskeho sociálneho fondu
 • stupeň EKR 6 kontrola čerpania a používania dotácií zo štátneho rozpočtu alebo iných účelovo viazaných rozpočtových prostriedkov
 • stupeň EKR 6 Informačný systém služieb zamestnanosti
 • stupeň EKR 6 vyhotovovanie platobných poukazov
 • stupeň EKR 6 poskytovanie informácií o jednotlivých nástrojoch aktívnych opatrení trhu práce
 • stupeň EKR 6 uzatváranie dohôd o poskytnutí príspevku na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
 • stupeň EKR 6 kontrola a overovanie podporných dokladov k predkladaným žiadostiam o finančné príspevky a žiadostiam o úhradu platieb
 • stupeň EKR 6 evidencia realizácie jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
 • stupeň EKR 6 koordinácia a usmerňovanie aktivít jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania podmienok financovania nástrojov aktívnych opatrení trhu práce a národných projektov
 • stupeň EKR 6 prijímanie a spracovávanie žiadostí o poskytnutie príspevku na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie