Pneumoftizeológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pneumoftizeológ

Pneumoftizeológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou problematikou tuberkulózy, netuberkulóznych chorôb dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212010 - Pneumoftizeológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov s dôrazom na dýchací systém a funkčne súvisiace orgány hrudníka; problematika výmeny plynov, fyziológia a patológia tkanivových tekutín a výmeny elektrolytov a pod.
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  ako napr.: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, alergológii a klinickej imunológii, onkológii, všeobecnej chirurgii, anesteziológii a intenzívnej medicíne, rehabilitácii a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
  Špecifikácia:
  indikácie a kontraindikácie pre torakochirurgickú diagnostiku a liečbu, princípy operačných výkonov, predoperačnú prípravu a pooperačnú starostlivosť, komplikácie chirurgickej liečby, riziko pooperačných pľúcnych komplikácií v rámci mimopľúcnej operácie a algoritmy prípravy pacienta s pľúcnymi chorobami pred mimopľúcnou operáciou
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie tuberkulózy a netuberkulóznych ochorení dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka; najmodernejšie aspekty boja s tuberkulózou, aktuálne zásady optimálneho manažmentu tohto ochorenia, organizačné i medicínske princípy kontroly tuberkulózy so zameraním na zvládnutie liečebných režimov s princípom kontrolovanej antituberkulotickej liečby, zabránenie šírenia nákazy, prevenciu, dispenzarizáciu, povinné hlásenie, národné smernice pre stratégiu boja s touto nákazou a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka; monitoring pacienta po transplantácii
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách a aktuálna epidemiologická situácia tuberkulózy u nás a vo svete, trendy jej vývoja a epidemiologických metód používaných na jej zistenie, princípy tvorby národného registra hlásených ochorení a laboratórneho národného registra, problematika rezistencie na antituberkulotiká a pod.
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
  Špecifikácia:
  princípy inhalačnej liečby, zásady a technika oxygenoterapie, pľúcna rehabilitácia, základy transplantácie pľúc a pod.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
  Špecifikácia:
  etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; tuberkulózy a netuberkulóznych ochorení dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
  Špecifikácia:
  klinický obraz vrodených a získaných ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka ako napr.: priedušková astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, bronchogénny karcinóm, v komunite získané a nozokomiálne pneumónie, difúzne intersticiálne pľúcne procesy, patologické zmeny pľúcnej cirkulácie, akútna a chronická respiračná insuficiencia, spánkové apnoe; akútne stavy v pneumológii vrátane syndrómu akútnej dychovej tiesne; tuberkulóza a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich chorôb hrudníka
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka neinvazívnymi a invazívnymi metódami ako napr.: funkčná diagnostika - metodika základného spirometrického vyšetrenia, metodika vyšetrenia krivky prietok - objem, meranie hodnôt nepriamych pľúcnych objemov, difúzna kapacita pľúc, mechanika dýchania, krvných plynov a acidobázy, metodika bronchoprovokačných a bronchodilatačných testov, spiroergometrické vyšetrenia a polysomnografia, metodika vrcholových exspiračných prietokov pomocou výdychomera u chorých s variabilnou obštrukciou dýchacích ciest; rádiodiagnostické metódy - konvenčná rádiografia, základy CT (topografia hrudníka, hodnotenie typických nálezov vrátane CT s vysokou rozlišovacou schopnosťou HRCT) a pulmoangiografie, základy sonografie hrudníka, echokardiografie a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady farmakoterapie, farmakokinetiky a farmakodynamiky účinných látok u netuberkulóznych ochorení dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich chorôb hrudníka; antituberkulotická liečba; interakcie liekov a ich nežiaducich účinkov a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v pneumológii a ftizeológii
  Špecifikácia:
  aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v pneumológii a ftizeológii ako napr.: rádiogram hrudníka, CT hrudníka, spirometrické vyšetrenia, bronchodilatačné testy, pleurálne punkcie, bronchoskopie, bronchoalveolárna laváž, USG hrudníka; odčítanie tuberkulínových skúšok, celotelové pletyzmografie, ergometrické vyšetrenia, bronchokonstrikčné testy, kožné alergologické testy a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v pneumológii a ftizeológii
  Špecifikácia:
  aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov v pneumológii a ftizeológii napr. kontrolovaná antituberkulotická liečba, liečba prieduškovej astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, bronchogénneho karcinómu, nozokomiálnych pneumónií, akútnej a chronickej respiračnej insuficiencie, liečba akútnych stavov v pneumológii vrátane syndrómu akútnej dychovej tiesne a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v pneumológii a ftizeológii
  Špecifikácia:
  zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s ochoreniami dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v pneumológii a ftizeológii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v pneumológii a ftizeológii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v pneumológii a ftizeológii
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie