Pneumoftizeológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pneumoftizeológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou problematikou tuberkulózy, netuberkulóznych chorôb dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212010 - Pneumoftizeológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov s dôrazom na dýchací systém a funkčne súvisiace orgány hrudníka; problematika výmeny plynov, fyziológia a patológia tkanivových tekutín a výmeny elektrolytov a pod.
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
ako napr.: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, alergológii a klinickej imunológii, onkológii, všeobecnej chirurgii, anesteziológii a intenzívnej medicíne, rehabilitácii a pod.
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
Špecifikácia:
indikácie a kontraindikácie pre torakochirurgickú diagnostiku a liečbu, princípy operačných výkonov, predoperačnú prípravu a pooperačnú starostlivosť, komplikácie chirurgickej liečby, riziko pooperačných pľúcnych komplikácií v rámci mimopľúcnej operácie a algoritmy prípravy pacienta s pľúcnymi chorobami pred mimopľúcnou operáciou
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie tuberkulózy a netuberkulóznych ochorení dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka; najmodernejšie aspekty boja s tuberkulózou, aktuálne zásady optimálneho manažmentu tohto ochorenia, organizačné i medicínske princípy kontroly tuberkulózy so zameraním na zvládnutie liečebných režimov s princípom kontrolovanej antituberkulotickej liečby, zabránenie šírenia nákazy, prevenciu, dispenzarizáciu, povinné hlásenie, národné smernice pre stratégiu boja s touto nákazou a pod.
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka; monitoring pacienta po transplantácii
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách a aktuálna epidemiologická situácia tuberkulózy u nás a vo svete, trendy jej vývoja a epidemiologických metód používaných na jej zistenie, princípy tvorby národného registra hlásených ochorení a laboratórneho národného registra, problematika rezistencie na antituberkulotiká a pod.
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Špecifikácia:
princípy inhalačnej liečby, zásady a technika oxygenoterapie, pľúcna rehabilitácia, základy transplantácie pľúc a pod.
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Špecifikácia:
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; tuberkulózy a netuberkulóznych ochorení dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka a pod.
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Špecifikácia:
klinický obraz vrodených a získaných ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka ako napr.: priedušková astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, bronchogénny karcinóm, v komunite získané a nozokomiálne pneumónie, difúzne intersticiálne pľúcne procesy, patologické zmeny pľúcnej cirkulácie, akútna a chronická respiračná insuficiencia, spánkové apnoe; akútne stavy v pneumológii vrátane syndrómu akútnej dychovej tiesne; tuberkulóza a pod.
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich chorôb hrudníka
Špecifikácia:
princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka neinvazívnymi a invazívnymi metódami ako napr.: funkčná diagnostika - metodika základného spirometrického vyšetrenia, metodika vyšetrenia krivky prietok - objem, meranie hodnôt nepriamych pľúcnych objemov, difúzna kapacita pľúc, mechanika dýchania, krvných plynov a acidobázy, metodika bronchoprovokačných a bronchodilatačných testov, spiroergometrické vyšetrenia a polysomnografia, metodika vrcholových exspiračných prietokov pomocou výdychomera u chorých s variabilnou obštrukciou dýchacích ciest; rádiodiagnostické metódy - konvenčná rádiografia, základy CT (topografia hrudníka, hodnotenie typických nálezov vrátane CT s vysokou rozlišovacou schopnosťou HRCT) a pulmoangiografie, základy sonografie hrudníka, echokardiografie a pod.
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie, farmakokinetiky a farmakodynamiky účinných látok u netuberkulóznych ochorení dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich chorôb hrudníka; antituberkulotická liečba; interakcie liekov a ich nežiaducich účinkov a pod.
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v pneumológii a ftizeológii
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v pneumológii a ftizeológii ako napr.: rádiogram hrudníka, CT hrudníka, spirometrické vyšetrenia, bronchodilatačné testy, pleurálne punkcie, bronchoskopie, bronchoalveolárna laváž, USG hrudníka; odčítanie tuberkulínových skúšok, celotelové pletyzmografie, ergometrické vyšetrenia, bronchokonstrikčné testy, kožné alergologické testy a pod.
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v pneumológii a ftizeológii
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov v pneumológii a ftizeológii napr. kontrolovaná antituberkulotická liečba, liečba prieduškovej astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, bronchogénneho karcinómu, nozokomiálnych pneumónií, akútnej a chronickej respiračnej insuficiencie, liečba akútnych stavov v pneumológii vrátane syndrómu akútnej dychovej tiesne a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v pneumológii a ftizeológii
Špecifikácia:
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s ochoreniami dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v pneumológii a ftizeológii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v pneumológii a ftizeológii
7
revízna a posudková činnosť v pneumológii a ftizeológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.