Potápač na výkon prác

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Potápač na výkon prác

Pracovný potápač vedie, organizuje a zodpovedá za pracovníkov vykonávajúcich rôzne potápačské práce, práce v zvýšenom tlaku vzduchu a práce v zvýšenom tlaku okolitého prostredia - hyperbarickej práce alebo ich priamo vykonáva a zaisťuje. Spolupracuje so záchrannými a bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky a Policajným zborom Slovenskej republiky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Potápač
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7541 - Pracovní potápači
SK ISCO-08 7541000 - Pracovný potápač
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Pracovný potápač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 potápačstvo v spojení s vodným záchranárstvom
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 fyzika
  Špecifikácia:
  fyzikálne zákony
 • stupeň EKR 4 činnosti potápača a potápania
 • stupeň EKR 3 prvá pomoc - záchranárstvo
 • stupeň EKR 3 potápačská technika, spôsoby obsluhy kompresorov
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti potápania
  Špecifikácia:
  Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 4 zásady dekompresie
  Špecifikácia:
  hyperbarické práce
 • stupeň EKR 4 potápačský oblek a vybavenie potápača

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 záchranárske potápačské práce pri hľadaní, vyslobodzovanie a evakuácia osôb, techniky a materiálu, vrátane poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 vedenie a obsluha malých plavidiel
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri vyslobodzovaní osôb pri rôznych havarijných situáciách v súčinnosti s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému
 • stupeň EKR 4 odstraňovanie potopených predmetov, ukladanie káblov alebo trhacích náloží pod vodou
 • stupeň EKR 2 základné technické operácie pri spojovaní, obrábaní a spracovaní kovových i nekovových materiálov
 • stupeň EKR 4 prieskumné práce pod vodou a odoberanie vzoriek
 • stupeň EKR 4 údržba a kontrola nástrojov, náradia a techniky používanej pri potápačských prácach
 • stupeň EKR 4 zameriavanie profilu dna
 • stupeň EKR 4 tlakovanie potápačských prístrojov
  Špecifikácia:
  Preskúšavanie funkčnosti potápačských prístrojov a príslušenstva. Montáž, demontáž potápačského vybavenia.
 • stupeň EKR 4 zisťovanie priesakov pod vodnou hladinou
 • stupeň EKR 4 vyhotovenie fotodokumentácie, videozáznamu z prieskumných a záchranných prác a nájdených predmetov
 • stupeň EKR 4 prieskum pod vodnou hladinou
 • stupeň EKR 4 odoberanie vzoriek z dna
 • stupeň EKR 4 vyhľadávanie predmetov a osôb pod vodnou hladinou
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát o odbornej spôsobilosti s celosvetovou platnosťou CMAS *** - tretí stupeň, (kvalifikácia - CMAS P*** vedúci potápač viac...
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci a základnej kardiopulmonálnej resuscitácie podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 1 písm. a) bod 3)
 • Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát o odbornej spôsobilosti s celosvetovou platnosťou M 3 – školiteľ inštruktorov potápania CMAS I*** viac...
 • Certifikát o odbornej spôsobilosti s celosvetovou platnosťou M 2 – inštruktor potápania s prístrojom CMAS I** viac...
 • Certifikát o odbornej spôsobilosti s celosvetovou platnosťou M 1 – asistent inštruktora CMAS I* viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie