Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky) vykonáva údržbu, opravu, nastavenie, pripojenie a zosieťovanie kancelárskej techniky, vrátane pripojenia na osobné počítače. Zabezpečuje prevádzkyschopnosť kopírovacích strojov, tlačiarní, skenerov, plotterov, 3D tlačiarní a ďalších periférnych zariadení k osobným počítačom.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Opravár techniky
Servisný pracovník
Technik kancelárskych zariadení
Údržbár kancelárskej techniky
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7421 - Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08
7421006 - Mechanik, opravár kancelárskej techniky
Divízia SK NACE Rev. 2
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik elektrotechnických (elektronických) zariadení

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vlastnosti informačných systémov
4
analýzy užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
Špecifikácia:
v kancelárskej technike
4
metódy zaisťovania prevádzkyschopnosti počítačov
Špecifikácia:
kontrola počítačovej siete pri napájaní zariadení so samostatnou IP adresou
4
ochrana dát, ochrana proti počítačovým vírusom
4
práca v počítačovej sieti
4
metódy istenia elektrických obvodov
4
počítačový hardvér
4
postupy elektrodiagnostiky
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
3
metódy merania prevádzkových veličín
3
softvérové prostredie, operačné systémy
3
elektrotechnika
3
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Špecifikácia:
používané v kancelárskej technike
3
elektrické siete
3
protikorózna a tlaková ochrana káblov
3
normy elektrických obvodov a inštalácií
2
právne predpisy a základné pojmy v elektrotechnickej výrobe
2
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
2
záručný a pozáručný servis kancelárskej techniky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
opravy elektronických prístrojov, zariadení a systémov výpočtovej techniky
4
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách na elektrotechnických zariadeniach a prístrojoch
Špecifikácia:
na kancelárskej technike
4
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
Špecifikácia:
kancelárska technika
4
vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektronických zariadení
Špecifikácia:
kancelárskej techniky
4
lokalizácia porúch hardvéru a inej kancelárskej techniky
4
profylaxia a diagnostika počítačov, serverov, periférnych zariadení a komponentov počítačových sietí
4
vypĺňanie a vedenie prevádzkovej, operatívno-technickej, resp. analytickej dokumentácie a evidencie
4
nastavovanie zdieľania využitia periférnych zariadení počítačových sietí
4
technická údržba počítačových systémov a atypických zariadení výpočtovej techniky
4
servis počítačov, ich periférnych zariadení a komunikačných prostriedkov prepojených s počítačmi
4
inštalácia hardvéru, vrátane jeho obnovenia a uvádzania do prevádzky
4
odstraňovanie porúch a havárií pc, serverov a nadväzujúcej komunikačnej techniky
4
bežná kontrola a údržba ucelených častí hardvéru
4
nastavovanie a opravy veľkoformátových tlačiarskych strojov
4
obsluha laserových, atramentových a thermosublimačných tlačiarní a plotterov (veľkoplošných)
4
diagnostikovanie porúch tlačiarskych strojov
4
konzultačné a poradenské činnosti v oblasti prevádzky, údržby a opráv kancelárskej techniky
3
poskytovanie záručného a pozáručného servisu kancelárskej techniky
4
analýzy užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí používaných v kancelárskej technike
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát od výrobcu spotrebnej elektroniky na inštaláciu, opravu a servis kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky)
    viac...
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.