Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky)

Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky) vykonáva údržbu, opravu, nastavenie, pripojenie a zosieťovanie kancelárskej techniky, vrátane pripojenia na osobné počítače. Zabezpečuje prevádzkyschopnosť kopírovacích strojov, tlačiarní, skenerov, plotterov, 3D tlačiarní a ďalších periférnych zariadení k osobným počítačom.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Opravár techniky
Servisný pracovník
Technik kancelárskych zariadení
Údržbár kancelárskej techniky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7421 - Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08 7421006 - Mechanik, opravár kancelárskej techniky
Divízia SK NACE Rev. 2 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Príslušnosť k povolaniu Mechanik elektrotechnických (elektronických) zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vlastnosti informačných systémov
 • stupeň EKR 4 analýzy užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
  Špecifikácia:
  v kancelárskej technike
 • stupeň EKR 4 metódy zaisťovania prevádzkyschopnosti počítačov
  Špecifikácia:
  kontrola počítačovej siete pri napájaní zariadení so samostatnou IP adresou
 • stupeň EKR 4 ochrana dát, ochrana proti počítačovým vírusom
 • stupeň EKR 4 práca v počítačovej sieti
 • stupeň EKR 4 metódy istenia elektrických obvodov
 • stupeň EKR 4 počítačový hardvér
 • stupeň EKR 4 postupy elektrodiagnostiky
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
 • stupeň EKR 3 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 3 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 3 softvérové prostredie, operačné systémy
 • stupeň EKR 3 elektrotechnika
 • stupeň EKR 3 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
  Špecifikácia:
  používané v kancelárskej technike
 • stupeň EKR 3 elektrické siete
 • stupeň EKR 3 protikorózna a tlaková ochrana káblov
 • stupeň EKR 2 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 2 právne predpisy a základné pojmy v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 2 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 záručný a pozáručný servis kancelárskej techniky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 opravy elektronických prístrojov, zariadení a systémov výpočtovej techniky
 • stupeň EKR 4 vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách na elektrotechnických zariadeniach a prístrojoch
  Špecifikácia:
  na kancelárskej technike
 • stupeň EKR 4 meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
  Špecifikácia:
  kancelárska technika
 • stupeň EKR 4 vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektronických zariadení
  Špecifikácia:
  kancelárskej techniky
 • stupeň EKR 4 lokalizácia porúch hardvéru a inej kancelárskej techniky
 • stupeň EKR 4 profylaxia a diagnostika počítačov, serverov, periférnych zariadení a komponentov počítačových sietí
 • stupeň EKR 4 vypĺňanie a vedenie prevádzkovej, operatívno-technickej, resp. analytickej dokumentácie a evidencie
 • stupeň EKR 4 nastavovanie zdieľania využitia periférnych zariadení počítačových sietí
 • stupeň EKR 4 technická údržba počítačových systémov a atypických zariadení výpočtovej techniky
 • stupeň EKR 4 servis počítačov, ich periférnych zariadení a komunikačných prostriedkov prepojených s počítačmi
 • stupeň EKR 4 inštalácia hardvéru, vrátane jeho obnovenia a uvádzania do prevádzky
 • stupeň EKR 4 odstraňovanie porúch a havárií pc, serverov a nadväzujúcej komunikačnej techniky
 • stupeň EKR 4 bežná kontrola a údržba ucelených častí hardvéru
 • stupeň EKR 4 nastavovanie a opravy veľkoformátových tlačiarskych strojov
 • stupeň EKR 4 obsluha laserových, atramentových a thermosublimačných tlačiarní a plotterov (veľkoplošných)
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch tlačiarskych strojov
 • stupeň EKR 3 konzultačné a poradenské činnosti v oblasti prevádzky, údržby a opráv kancelárskej techniky
 • stupeň EKR 4 poskytovanie záručného a pozáručného servisu kancelárskej techniky
 • stupeň EKR 4 analýzy užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí používaných v kancelárskej technike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát od výrobcu spotrebnej elektroniky na inštaláciu, opravu a servis kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie