Infektológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Infektológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou pri infekčných chorobách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore infektológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212007 - Infektológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
ako napr.: vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, geriatria, pneumológia a ftizeológia, neurológia, klinická onkológia, laboratórna medicína, klinická biochémia, všeobecná chirurgia, anesteziológia a intenzívna medicína, a pod.
7
princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Špecifikácia:
princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti
7
patofyziológia a terapia šokových stavov
Špecifikácia:
patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov ako napr.: stavy, ktoré v priebehu infekčnej choroby ohrozujú život - sepsa, infekcie CNS, fulminantná vírusová hepatitída; kardiopulmonálne, hepatálne, obličkové zlyhávanie v rámci infekčnej choroby a pod.
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dispenzárnej starostlivosti o rekonvalescentov po infekčnej chorobe a o osoby s chronicky prebiehajúcou infekciou
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách; protiepidemické opatrenia, izolácia alebo karanténa osôb podľa platných predpisov
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore infektológia
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore infektológia
Špecifikácia:
klinický obraz infekčných ochorení s dôrazom na osobitosti infekčných chorôb u novorodencov, dojčiat, tehotných žien, osôb vyššieho veku, chirurgicky či onkologicky chorých, drogovo závislých a u osôb s poruchami imunity
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore infektológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore infektológia
Špecifikácia:
terapia a terapeutické postupy napr. pri: infekčných hnačkových ochoreniach, akútnej vírusovej hepatitíde, chronickej vírusovej hepatitíde, bronchopneumóniách, komplikovaných infekciách horných dýchacích ciest, infekciách kože a mäkkých tkanív, meningitídach, parazitárnych ochoreniach, zoonózach, HIV, herpetických infekciách a pod.
7
prevencia infekčných ochorení
Špecifikácia:
princípy a metódy prevencie a profylaxie nozokomiálnych nákaz
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore infektológia
Špecifikácia:
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; infekčného procesu - bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických nákaz; infekcia HIV a pod.
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v infektológii
Špecifikácia:
mikrobiologická diagnostika; diferenciálna diagnostika napr. exantému, ikteru, vírusových hepatitíd, lymfadenopatie, hepatosplenomegálie, pneumonického syndrómu, meningeálneho syndrómu, hnačkového syndrómu, uroinfekcií a ďalších prejavov infekčných chorôb a pod.
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady antiinfekčnej farmakoterapie - antibiotiká, chemoterapeutiká, antiparazitárne, antivírusové a antimykotické liečivá, imunomodulancia, ich indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky a liekové interakcie; farmakoekonomika antiinfekčnej terapie
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika v zdravotníctve
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v infektológii
Špecifikácia:
napr.: odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie a zhodnotenie výsledkov - výter z horných dýchacích ciest, spúta na kultiváciu, výter z rekta, výter z močovej rúry, výter z pošvy a krčka maternice, odber hemokultúry krvi na hemokultiváciu, odber moču na kultiváciu cievkou, odber mozgomiešneho moku na biochemické, mikrobiologické a cytologické vyšetrenie lumbálnou punkciou, vyhotovenie krvného náteru, vrátane vyšetrenia krvného obrazu; zhodnotenie rádiogramu hrudníka, CT a iných zobrazovacích vyšetrení (mozog, hrudník, brucho; vyhodnotenie výsledkov mikrobiologického vyšetrenia, vrátane stanovenia citlivosti na antibiotiká, vyhodnotenie výsledkov sérologických vyšetrení, vrátane návrhu antiinfekčnej liečby, vyhodnotenie parazitologického vyšetrenia, vrátane rozhodnutia o antiparazitárnej liečbe, vyhodnotenie virologických vyšetrení u pacientov s chronickými vírusovými infekciami (hepatitída B, C, HIV, herpetické infekcie) a pod.
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v infektológii
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov v infektológii napr. pri: infekčných hnačkových ochoreniach, akútnej vírusovej hepatitíde, chronickej vírusovej hepatitíde, bronchopneumóniách vrátane nozokomiálnych, komplikovaných infekciách horných dýchacích ciest vrátane infekčnej mononukleózy, infekciách kože a mäkkých tkanív, meningitídach a ostatných infekciách CNS, parazitárnych ochoreniach vrátane malárie a iných tropických nákaz, zoonózach, nozokomiálnych infekciách, horúčkach nejasnej etiológie, uzlinovom syndróme, imunokompromitovaných pacientoch s infekciou a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v infektológii
7
manažovanie pacientov v infektológii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v infektológii
7
revízna a posudková činnosť v infektológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.