Infektológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Infektológ

Infektológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou pri infekčných chorobách.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore infektológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212007 - Infektológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  ako napr.: vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, geriatria, pneumológia a ftizeológia, neurológia, klinická onkológia, laboratórna medicína, klinická biochémia, všeobecná chirurgia, anesteziológia a intenzívna medicína, a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a terapia šokových stavov
  Špecifikácia:
  patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov ako napr.: stavy, ktoré v priebehu infekčnej choroby ohrozujú život - sepsa, infekcie CNS, fulminantná vírusová hepatitída; kardiopulmonálne, hepatálne, obličkové zlyhávanie v rámci infekčnej choroby a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dispenzárnej starostlivosti o rekonvalescentov po infekčnej chorobe a o osoby s chronicky prebiehajúcou infekciou
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách; protiepidemické opatrenia, izolácia alebo karanténa osôb podľa platných predpisov
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore infektológia
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore infektológia
  Špecifikácia:
  klinický obraz infekčných ochorení s dôrazom na osobitosti infekčných chorôb u novorodencov, dojčiat, tehotných žien, osôb vyššieho veku, chirurgicky či onkologicky chorých, drogovo závislých a u osôb s poruchami imunity
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore infektológia
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore infektológia
  Špecifikácia:
  terapia a terapeutické postupy napr. pri: infekčných hnačkových ochoreniach, akútnej vírusovej hepatitíde, chronickej vírusovej hepatitíde, bronchopneumóniách, komplikovaných infekciách horných dýchacích ciest, infekciách kože a mäkkých tkanív, meningitídach, parazitárnych ochoreniach, zoonózach, HIV, herpetických infekciách a pod.
 • stupeň EKR 7 prevencia infekčných ochorení
  Špecifikácia:
  princípy a metódy prevencie a profylaxie nozokomiálnych nákaz
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore infektológia
  Špecifikácia:
  etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; infekčného procesu - bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických nákaz; infekcia HIV a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v infektológii
  Špecifikácia:
  mikrobiologická diagnostika; diferenciálna diagnostika napr. exantému, ikteru, vírusových hepatitíd, lymfadenopatie, hepatosplenomegálie, pneumonického syndrómu, meningeálneho syndrómu, hnačkového syndrómu, uroinfekcií a ďalších prejavov infekčných chorôb a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady antiinfekčnej farmakoterapie - antibiotiká, chemoterapeutiká, antiparazitárne, antivírusové a antimykotické liečivá, imunomodulancia, ich indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky a liekové interakcie; farmakoekonomika antiinfekčnej terapie
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika v zdravotníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v infektológii
  Špecifikácia:
  napr.: odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie a zhodnotenie výsledkov - výter z horných dýchacích ciest, spúta na kultiváciu, výter z rekta, výter z močovej rúry, výter z pošvy a krčka maternice, odber hemokultúry krvi na hemokultiváciu, odber moču na kultiváciu cievkou, odber mozgomiešneho moku na biochemické, mikrobiologické a cytologické vyšetrenie lumbálnou punkciou, vyhotovenie krvného náteru, vrátane vyšetrenia krvného obrazu; zhodnotenie rádiogramu hrudníka, CT a iných zobrazovacích vyšetrení (mozog, hrudník, brucho; vyhodnotenie výsledkov mikrobiologického vyšetrenia, vrátane stanovenia citlivosti na antibiotiká, vyhodnotenie výsledkov sérologických vyšetrení, vrátane návrhu antiinfekčnej liečby, vyhodnotenie parazitologického vyšetrenia, vrátane rozhodnutia o antiparazitárnej liečbe, vyhodnotenie virologických vyšetrení u pacientov s chronickými vírusovými infekciami (hepatitída B, C, HIV, herpetické infekcie) a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v infektológii
  Špecifikácia:
  aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov v infektológii napr. pri: infekčných hnačkových ochoreniach, akútnej vírusovej hepatitíde, chronickej vírusovej hepatitíde, bronchopneumóniách vrátane nozokomiálnych, komplikovaných infekciách horných dýchacích ciest vrátane infekčnej mononukleózy, infekciách kože a mäkkých tkanív, meningitídach a ostatných infekciách CNS, parazitárnych ochoreniach vrátane malárie a iných tropických nákaz, zoonózach, nozokomiálnych infekciách, horúčkach nejasnej etiológie, uzlinovom syndróme, imunokompromitovaných pacientoch s infekciou a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v infektológii
 • stupeň EKR 7 manažovanie pacientov v infektológii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v infektológii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v infektológii
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie