Oftalmológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, posudzovaním a výskumom chorôb oka a jeho prídavných orgánov ako aj celkovými ochoreniami s očnou symptomatológiou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore oftalmológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212045 - Oftalmológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
anatómia, fyziológia s dôrazom na orgán zraku a jeho adnex a priľahlých oblastí hlavy; základy genetiky a vzniku kongenitálnych anomálií, vývoj binokulárneho videnia a jeho poruchy, základy fyzikálnej optiky vo vzťahu k refrakcii oka a jej korekcii
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
napr.: všeobecná chirurgia, vnútorné lekárstvo, neurológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína a pod.
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
Špecifikácia:
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v oftalmológii, výživy a intenzívnej starostlivosti
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Špecifikácia:
princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti
7
patofyziológia a terapia šokových stavov
Špecifikácia:
patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov
7
princípy a metódy dispenzarizácie
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom, dieťaťom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore oftalmológia
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore oftalmológia
Špecifikácia:
etiológia, patogenéza, patofyziológia systémových chorôb, ktoré poškodzujú oko
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore oftalmológia
Špecifikácia:
napr.: systémové ochorenia, ktoré poškodzujú oko, sivý zákal, glaukóm, kongenitálne anomálie a pod.
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v oftalmológii
Špecifikácia:
diagnostika vrodených, získaných ochorení a poranení ako napr.: vyšetrenia zrakovej ostrosti, vyšetrenie štrbinovou lampou, meranie vnútroočného tlaku, oftalmoskopia, fundoskopia, perimetria, vyšetrenie refrakcie, ultrazvukové vyšetrenie oka a orbity, elektrofyziologické vyšetrovacie metódy, vyšetrovacie metódy pomocou laserov, vyšetrenie zrakových evokovaných potenciálov a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore oftalmológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore oftalmológia
7
princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie v oftalmológii
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy prevencie ochorení, stavov a úrazov
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika v zdravotníctve
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v oftalmológii
Špecifikácia:
napr.: vyšetrenia zrakovej ostrosti a korekcia refrakčných chýb okuliarmi, vyšetrenie štrbinovou lampou predného segmentu, meranie vnútroočného tlaku / aplanačne, bezkontaktová tonometria, oftalmoskopia priama, fundoskopia (kontaktnou alebo bezkontaktnou šošovkou, rôzne typy nepriamych oftalmoskopov), gonioskopia, perimetria, vyšetrenie slzného filmu (Schirmerov test, break up time, prestrek slzných ciest), vyšetrenie farbocitu (pseudoizochromatické tabuľky, Farnworth-Munsel test, anomaloskop, Daalov test), vyšetrenie kontrastu sensitivity, vyšetrenie motility bulbu (Hessov štít a uhol strabizmu, Maddoxov kríž, perimeter, synoptofor) a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v oftalmológii
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v oftalmológii
Špecifikácia:
aplikácia špecifických oftalmológických postupov ako napr.: asistencia pri operáciách sivého zákalu, šitie rán mihalníc a spojovky, vyberanie cudzích teliesok z rohovky a spojovky, výplach spojovkového vaku, asistencia pri refrakčných operáciách, asistencia pri operáciách glaukómov (filtrujúce, nefiltrujúce, laserové), asistencia pri laserových operáciách (YAG laser, fotokoagulácia sietnice, nádorov, glaukómov), asistencia pri operáciách sietnice (amócia, PPV, nádory) a pod.
7
manažovanie pacientov v oftalmológii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v oftalmológii
7
revízna a posudková činnosť v oftalmológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.